Skip to main content

Full text of "Dyth ys eyne Copia, uth des Landes Boke tho Detmerschen recht ludende unde volgende van Artikel tho Artikelen, na synem rechten Original"

See other formats


Early European Books, Copyright © 201 2 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of The Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst 888 4° [9,-259] 
Early European Books, Copyright © 201 2 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of The Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 888 4° [9,-259] Early European Books, Copyright © 201 2 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of The Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 888 4" [9,-259] 
a3e erde IHrttkel, 

r ■ ktvtbot tinyeweUf ffarfpcl 
vttfcm ÄÄntx t^o SD-^tmcrffd?* 

l)clpc/t>< vor Waget)« tBmpt 
byf bx4h »rtfer 2<t)twibucrtic^) 

©(utcre bat t)or^crbctt/&c 
binden bx^tc / 3fft bat cd wol fo mcd)tic^ vnbc 
iwrbÄbicf) «3<cr an öcm 2\«rf pd/ t)nt>c tJor^erbcn 
ttfgcr t>nb bm &lüutn /bat mam ntnce tc<i)tm bc^ 
l^dpett m(J|Ie / be fd)ni bc tjorferung nigcnticf) fd?it^ 
ß«5c Wtcrctt/wfcrt 2c^tt>nt>vcrt)?gcit/ XCcmecc bat 
U eiutw ebber bM aUrfpcl / ebb<r bat fworitc r«|)t 

^ t>€ 
bc fttfc t^o tort^frt trinke« vnbc f. heben i;i\hm' tcS 
^Itan pArr</ örfvlKb^ng« nidyt cn ba^cbc/vn^c bcre^ 
pj l'icf rp t>cy lv;ftC>cöboevf / tjor t>z 2td?tt?nt>vcitid) / 
C»e fcl>al&c3 gcncren / tllzst tcelcP parr bcnne vn«d)c 
wert/ bc fd).;! bettrcn Vrtfcrt 'Zd)tvnbvextio^m n^gcit* 
tid) fd)iUmge. t?^rt^mer fo fd?.)lUrt bc Ölutera t>nb 
^At Öiw<;rcrt Ktd)re/»?rtb »ort^ bat mcnt Karfpd/ a« 
ucraUc vr je ilaft^t 2)cf^mcrfd)cri/4Uc fA^e fd^cbcn 
»ttb »vrtfccn (d)Sl{en/ vt\)wy\in^t bea üanbes bo^ 
/ bc faPe wecr tf(ei?ri »nb grotb / »p bcm facf^Aiis/ 
b)? pcttc »rtbe bro'Pc öi'IIid) ilubrd>c tHarcf / t>nbe 
Durber fd^Al n^mxnt b:be angeWag^t wert / beft 6!lu> 
rcrcit »olgeif 5)11 be Verberge/ by brS^e ©J^itc^ilwbfcbe 
tllÄrcF/ vftb mite fc^cb^rt^«-' ^<t>^^^ "te »^nUrt /v» bjt 
hinter Verberge/ bj fobAftcm bnucrt gef c^r^uen brpfc* 
Ortf>mcr / wol c^nce l&arfpclö eff# 
i tcc^Mcö fmvcir rcct?tcö fd^ebinge/ 
i jlröifci) ejffc vpbrwcn tril/öc ft^^al 
j bÄt bocii bynncn bert 0<>ö Ppltcn/ 
Älfebe fdjcbufge ^cmcUtye/biyt 
bat nicl;t bt«»«w bm f pö 
» » ö:äöt)e Artikel ♦ 

'^<t>xt\)mt\)X / tc^Xhcvc %ciX<. mit t>em 
^ flttbcren bffff/ vnt>e fc ficP bc)?^c bcs 
«pcit tjp tüsc/vn^c tat Barfpcl eff^ 
u Kicbtc^ncejrmii bacfc) frttcii / bat 
ete titQC ViJrcit fcfjolbiil / »ol bat 
betitle pyne tilge m'djtm bringet/ 

- fo XJcriic ^e vnbe fytte tuge fonbct 

nobc f;tic/ oe fct^al^tt b£ti tugett vontaUcti 

©e werbe IKitikel» 
tp<>y j?f^>e fam<n. 
ejftc fVr< tuge / »p bc trbt vm 
nobt ttj^gert tii(|)t t^o ter Hebe ta* 
mcri iönbcn / bAt bcarflicf w«r/ 
fo mac^ vnb€ fd^rtl mc Im cynm 
anderen b^c^ fetten ebb« üUti* ^ol ficf 6f ropt 6p t>f ^ 
Jtanöes boeck* 

« 

pc/t)p bc8 Ä,rtnbc0 boccf/ bes f<^<»( tnt 
(m Qcmten lau^J^cyt cm baxyinni^ 
man (öoalxn hamn / an f^ftcm gube/ 
bcnfd)abep(<i)a\ mc embiuren/ t^at 
bcw^'jltcF Yß) rtl|<> bc bcrbcti brtr mit cy« 
«cm tiemcbc «ner f^n Öiac^te / Jffit bjoitnert (1«4>* 
tc0/ fo mac^ jbt ^rbcn mit cyncm mnwbe / äiic« 

©e forte IHrtiKd* 

^oi t)ar flrtötee mme §ißiv 
göOcr / fd)(5llcrt t)< bar|d)o^ bar öe Ha* 
An gclot / vtm / mit <)?ncm bur rugc« ©e föuent)c ^rtikeL 

ttd) rofamcnOe fd^olbcn / van faCi 
teilen I bar In t>nbe bcm ilanDC 
ma4)r anw* l^djr/cDOer wor fe vtt 
0«m Onb< toiammbc fynt / Ö^o 
M fdwl tyt\ jfluf ttj^fcd / »t^ 
©nbc t$o bug.©4)ött> In fd)«b</ 
^< »<cr (rflicF cbb<r bi^bclicf / 6^0 
fd)al m( boi f4) Abcn biterin/ t^o bnbbclbcm gcloe/ 
l>nb( bcn frlb« t^o tubbelbcm £c(bc* 

acbtc Artikel 
Early European Books, Copyright © 201 2 ProQuesf LLC. 

Images reproduced by courtesy of The Royal Library, Copenhagen, 

Hielmsf. 888 4° [9,-259] bebe mA^be »otjbuttbt/ regen bte UnUe h0tä/ \>nb 
ven n ^c ^chtonbcccrncb / be fdhal gcbraifcn bebbeti 
4$öihch Hub) che marcf /yg^h Oac Ktdprc / »nbc ^ye« 
gen &e 2l<i)ti?nbet)crtid), 

* nescnt>e 'Mrtikcl 

bar (^eu ^cgen t^at 
rccbte Kiclpte* 

< 

^orfbmer/ 2(llc be vctitteti b< bAt ilan yi^cn bat ved)9 
fecren / btn {ä^?[kn fe bel^plOen / jbn&<r b^ctmgc» 

teynöe IHrtikcL 

SPan fcctcbert t^nt^c foi^ 
neOeri föken* 

<!>rf^mcr/2ne f«? e / be gefettet tttbe gefJ* 
net rvrtt / bat bcwvOtcf f 8 / 2>e fd)3Ucn ge> 
Ifttref vnbe hya^clcdht a^fcn / Maget bar n ot 
cft ba«ten / c>ar fc^Al me nid^c me^v vm* 
IBe XI, Artikel 
^ffc nw bmc t\>\>ct tfdm^ 

^/^fn«S)t ttfte berwe/ ^tt \>nfcm lanbc wcvc / Oclx 

^yt/ t>c fct)«! gcbratmn ^eblxftri &Sfii<!^ martf) 
ye^rm t>ct Ki<^»;/ vnt>e y^Qtnn De acf)tvrtt>evcr^> 
ti<^ / t>nb btycnnc t>cm t>c brate an bripm / b€& an 
yem^Qfn fd)abcn qnfetnc/ben fdhabm (d)a{be yennc 
^0\bm / bt bc breuc »mirnn ^ffc / eeffr bee gubcs 
IMC^t cti ^^bc / po rd)öUco pyite mgeften fvönbe / bc 
IDtU Älfc t>r mflc/:« fynt/vnb< but V^xm^Mtt 

JaeXILr^rtikcl 
lYken befcbarminse» 

yonfcmtimbc « t 

vnf^m i,ant>cyn fc^wbcrt qwemc / tc« fd)al benenne 

g&icit ^effr/ vnb bArt^o fd?al t)c b^tcrn/ bcm Ktd)t< 
k>vb bcrt äd^ttJrtbOCTtjDgcrt 0(Jjlic^ lubfd)« marcf/ 
XPoret f rtfe/ l?c b<9 wcl)r en bcöbc / fo fditJlIen fyne 
«eg<(Icrt fxinbe / txwyU alfc f< b< ncgcpcn f^yn / »nbc 

XIIL IKrttkcU 
SBcnö/bauen ecOtftwrcm |1>rtf?m<r / cfft bÄr j)rm*Ätit bm Am 
it>cvn tt)r<$gcbe/ ycgcn pr($u(|!e t>nbc 
j prdatcii/cffr« (1> jficwl b^fönbe«»/ 
bat ^rfi bcÖlurcr cbbtr cct>tf»flrii€ 
wrogcrt/ an txm bjplgcn öcnbc/ bc 
oar bauen wrög^jng»: Ocy t / l>e fä)fil 
w^^/x^/^/^^^^.^^^^^^^^^ gbratf<:rt ^cbbcn r^gcn rnftm lanbc/ 
0>^|ticl) inarcr/ vnt> bc fcbabc bc bar t>an f pnipt/»nb 
tarnen mad^/ bcn fetal ^c t^tb brlgcn/bctt vK' bc cubt 
^cff r/cffr ^c bat ßubt nid>t cn bcfcbc / fo fc^o'lUn fiiK 
prfinbcbAtb^n/ ebber f<^plU»i In ^perglucw. 
©cXIIILIHrtikcn 
^nneborcnSBlecttcn. , 
■ 

liDrt^mcr/cffr bavycnnid) &cd)* 
j ti ^11 t>nfcm la^^e wcrc/ b<öc0d>< 
i ^ite cfftcipref?« ^al>^€n/ tjrtöc ficf 
i nid)t tcfibtn n^f^en iAtm an 9iu 
fem tant>trc<!^t€/vmmi wtrtiitet 
faUwiUtn/bc f<t)al bat %l€d)te 
■ tyatt^ t>orm<fgcn/t>Ät f< bttn 
'nt>trect?t<blyB<ti/<ff«t>ateic^j 
tc |a)Äl bm fc^Abcn t>t^^eti/&c bar vrtti tompt/x>nb 
tmcti mad)/\onb barto fd^x^len fc bhetn bem V^id^te 
•>nbe bcti ac^rvnbcwrftc^ ecffficf) iubfc^e marcf / 
tmb byt f<fyfUm f^rtc rtcgcpen frönbc Volbert / bcttjifc 
f< gwbt ^cbbcri / tffte bat (ii<!^tc fc^fll bat ^olbtn, * 

JDan Bcgat)ctt Bluter* 

'T'>i(Sxt^mtv/tfft b< Blattv fsS)<tb<n beben/ vmmt 
V^örw bz^Üee mlien/be barmte bcm twc fmt/ 
fint to btm fc^bcn rn fr^b« «HMc na t^o baercn^ 

^ qi ib€/ be/^^fff b^t wAä öluter nidyt m?bf »ere / mh^Ibt 
(jAt mit fim^n ttilkn nid}:^,(^efd)ti] wm/i[>e fci)a( 

Ölad^rc/pyrtt fcan ctrtcm @l«d?re/fo mrtc^^c neca 
feggc» / mit (ymm ncmtbc am f'jnc ^(uffr« 

• 

©eXVL Artikel, 
ifft bat ^mm rcc^t togc 

öcr fc>YlScn öu£>er. 

t 

(Drt^mer/ offt be Q(ut<r t^ttb ©mtrrt r«|>t 
tpgcri na ber ^tigert göDcr/vnb im ^Av mb^ 
bct^ait an fd^übe/tyat betvifltcf tvere/fo fc^l 
|t>< j?mrtc tH mbbct^alt bc^t/bax vSr bi* 
ytetn n^gen«'<^ fc^)il(mgc/ &d)oibc b<ft bat 
ßcmene Äarfpcl na t^cot/ vmmc fobancn brtJtc/ 
fd^l mc bAruntmc blrercrt/sDorri^) ilubcfc^ ntttTcf« 

©cXVll.:Hrttkcr. 
wttiflm. 11 ^e f^rif/cbber ttl^U tun in/cffte mv bAt fdhuth/ »«6 

lid itübcvbSbtHa / ©0 fd)altnc bcnfd)Abm biuxin 
tfyo bubbdbcm Qclbc/ vnO bcn fvibc bi^xna. 

©e XVIII, Artikel ' 

X>c pyiit / vnbbax fc^öc fdtjege ^cr ^cr* 
bcrge/Dor bct Verberge/ t>ctt f^aben fc^lm« 
betcrn t^O bnbbclbcm gelbe / t>nb be« frib< 
fc^Al b< br(fcf ^ßfftyge Wtetn / beti ^laterti bent 
»Arf pel b«r ^ wanet/ bar t^o r4w( ^ bftcm bin 
W)mbvttt^S^n/ ^rti^ nxMdf* 

©c XIX. :KrttkcU 

o 

XX. :KitikcU 

'bctft is lj?flicF/ jO^cr ^ennid) getvolc ©p 
;0cr ^Ix/umanDc «n beffcn vdtgefc^« 
r^ucit br<ri bÄßcn/fe pytt ^^r vt^c wattc 
I Earf pcl fc fyn/ bebe ben fc^bcn Don/ 
OAt fd)ölUn be 2c^t»nC>»ertid[) tid)t€n/ 
Dtib eitbvgeri/ t)nC>e onbere »or tiemottd 
bc brtrumc tt>o redete / VCXn bentu b< fr^bcmCt 
rechte ^drt r^0 bäernbe / bat mögen öc öluter ÄHy# 
tewol nimen / «ti b<m Ä«rf pcl bar b< brt^cf ^affr>>ge aae XXIL :KrttKcl ^ XXIII. mm 

«n(itf({>ff«m})t. mit f^nen ^ucti »nb giSöcrn/oc f4) 
al »^fcti / tfft im bat gcna« 

Dem fd>a(m€ «y^t twt)5cr t>ort/ 2tlj[o 

bct)?0 mit hvolffmatinen/i^ffr l>< 
«nbor g^tx rtcen/fp ma^) brtr bpn mit mm S(cc^ J3cXXIin. ISrtfkcl 

^rttt t^obcr f)öuc t»c t^o ^^cf et q wirf /wo'rgct qwtcf / cfftc bat t)c göPc |T4# 
*^«^0€ii ^4t>bc/t^^ bcm niflrf cbc (l<^g< ebber b:(^4>« 
te/b«t bewillirf wcrc/iDc bat beyt/ be f*AC bareren bcn 
2l<^tvnbvertic^ JD<Jrtic^ töbefc^cmarcf. 

©e XXV« Artikel, 
\(S>tümcxl icoot ein manSjf* 

md) marcf^orbrtf t imtöobt|l4ge/ 
fo fc^i5llcn ^Av ttyn matd van qaü 

4)tc Dp bm txtoc fc^Ileii nimen/ (!>rtf?tiicr/ffff 54r w^fyn eitles 
t]'ian6 ^u8 brcPe mir^ wr&icl/ 
v«^ n<^'gcbÄrcyiifi} man bml/ 
ten nirtti fc^l mcn bitaUn t^^ 
bn\>bt\t>em ^dbc/wbe bem tcen 

l>€m Ki4)t< @p|li4> m^rcf, 

©cXXVILIHrttkd» 

mt'bv «nfptcfi;. 
(^xtl)\ml (fttixit: cpn man 

r<P< OÄr tctn mibe an / X?n6 0« Ixn 
man votlaxen ^oOeri / gtncn c^m 
net%€ fcp libr / tan oe ycrtnc bc an* 
g«f|*pralfe»i ircrr/lxif bctcifo /oar^c 
ficf tt)ol bmJAr;t b^rf^'/'P'f nodha^JtQe ri>geti/)o m.%<b 
f^rtcrt rijgen (lan mit Ctv^l,f mannvn tkift ccf 
OiT renne öe t<n an^extn anfpricfr nenc rticjc t)e&i)c/X?ii 

fc^i! Oeroinr bcatgci'ratfeti w^'roe / fear t>or 
Pacrt/ ttiit<?ncm n(!m< >c auci ÖUchrc/t^crtmcr 
^< &obrn^a r !>e/fr ^e^u^c tuge/fo niacbb« an^tr bat 
tfotfian / Alf c^itcm ncmcte auer f^n ÖUc^cc / pnOf 
I^Orc^ mit e)?min Ä^rcf ncmccc, 

rpttcn ßlaacrt man» 
i<^rtl)ma/ cfft ^ar cpn mnt^ciihm 

wStbc/be.i f<f)Al meÖcta!:it tov ^unW't 
marcF /i>»iO ^(fcr m^rlfct fril><:/(o baue bc 
t> 'II Ktd)t< S^;7id) marcf /trcr<r ocP (a ?bt 
^eXXIX, IHrtikel 

iEfft cpn matt gf flögen W^xU 

pncpncmlaÄC» 

1> ctt)incv / (Sfft ^ai* f prt 

t>rtC> N v^nrx bc tat t>€)?f/ cffc 
pyn brobtr/cbbcr brcbcrepne 

xc fctc yn e^mm Atibcrn lag«/ 
iöO«rworb< mte/fo fd)Al i)t 
fdbt ^cbbiii/alfo lange bat 
trcbbcr Pumpt tbo fyncr «gen wanvtigc/tirffrc t« 
fWrtb« t»cii man votlaren f^cbben/^nr bauen fchabcn be^ 
bcn/bc fdwbc wir^c l'9fltcf cffrc biJ^tlicf /Cfo fc^almc 
b^rcrn tbo bubbclbem gelbe / vnb ben fnb« od bub# 
tclöt / all fcbutb bat ocf b<m ßulwtn ^ü(</yn ej?* 
Item gnöcergen läge. 

£fft an matt cmc tt t»ot>cf(§0c 

mk (hn nicl)f ktalm fink. 
T 7(S>ctl)mct/c|ft bat cm mm cmm Mt^ 

V ([s^Qc/vnb ^ e )a ifiU nid)t <n ^böe / t«r ff« 
anwl t>olb<n tonbc/fofcJ)all>at ©Iccbtc allvfcaol 
bin matt betalm/ »wb bin i^mbaby^tn m(fgen fe Auer 
g^tf€ii vor t>en fr(bc / Vnb ml bat Ölechte Den ftiÄti 
alter Qiutn /bat fd)^Um fcbon bce anbcm ©onn<»u<ii# 
bte barna/ alfc biman ßc|lage»i y^/ T>orgdm<n fe ^»i 
t>orgef ^xhcn bAd)/(o fdxJUcri fc (»cn {tibi ff^tm / ©cXXXI.:KrtiKcn 

I 

lElfc mc fc§o(t)C cpttctt matt 

C<^(£)ct()mce !wm k nm attct^cttm nvve 

fo fdwl t>Ät Ric^re mitten Hegern bcnamt^ 
Qiucn man n u 
JSfff baxyinnid) Ki'd?ter »«fem ilant>€ »orbc f 
cffd)cr/bat bc»i)licf were/tm wolOe nid^r mibt <ic« 
fc^al blterrt)?<g<n baz Äidpte neg<nn4> fc^ilinge« 

©eXXXILIHrtikeU 
^ol t>ftt öu«r£€ttett matt 
tntiyol^tn / (ff rt cntbcltf /öc fc^l lurt 3 / igjff bem ^id)fe bat btn 

bctem rt>o bubbelöcm gelbe / vn'^y 
be bcn frcbc bubbcior / tCffr bcm til^ev ocf fd^abc 
fd^urb/ ©0 (d)al mcbj;n ocf fo bcttrn / alfe t>orgc^ 
gcfd)r(ucrt)?6/mJt ^ren ni6öe(?tj(pcm/t?ortbmcr/ tr>95 
gen fi: fd7A^ctl/ bc bcn Äuera^ocn niftii wolöcn cnt^ol* 
bc»t/c»M fd?Aberi fc^4(meblrcm fo cfirfolbt^on gdbc« XX XI IL IHrtikel 

^cucn mannh, 
(^itbmct/cft 6at ttcl)tc inte 6cm flehet 

bcfd[>u(b<n ^crtttid) 23urf<^op/@lcd)rc €bbcr 
Klttüfr / bat fc bcn mrttt cnt\:)clb€n /effu '^zf 
genlialbr blocit/»nb ttid)r bctrillid' wcrc/f<^ 
ttiAd) bAt ^uiuc part / b<»r fo bctlcgct imt / cttc tna 
ßArt mir eymoi mmcbe/^wcr ^i^u/mx W f^^^* 
tt fo httU^et wert / ^ffct b.MU (Zlofft htiUm 
mvt/So mo^tn fe «em fcggctt/ mir cyrnm Vltmci 
tKe aucr CE^rc ISluffc/ VOctc ybt ocf faU / Dat bat 
man beklaget w^ttfc/ vnbc nic^t btw^\\idf mxc / b€ 
wiAC^ pcF crwcrcfi mit Zw^lffmtmmn» 

^gfft (pti fidlen« mött »^yt)c 

wtcftt hum ft((>tA 

^^^8cttm)rt)e/i)nb€p9mftöiiS<t><:ii man wretm 

butcn fr^oea / fc^oj mc Utt ^nat mm 
ümyiQcnbcnmbtttu 

XXXV. Artikel 
^ftt cptt man gcßlagcn ioor^c 

X7(^tt^)mct / (gft cm man (^efd;[aam 

mm V9nmm ^at^n/ (iünbw Matntbo babf/mit 

w 19 ti(>ct)ÄfFctS<» hSt^cn / ^nht fc mJbm ntnm bo'rgen 
men/ vnb woloert ocf bat nc^n Ktcbrcvmmc fam« 
Icn / men fc wolbtn btn man 3^0 wxiten / vnbc fc bat 
bauen fci>»Ocrt beben / ^c wp'rbe Wflicf cffrc b<5C)fUrf/ 
tat fchrtlmc b^tcrn/cfft fe nöttjcrlcx ^>ienbc gewjcp 
tcn/Ä<7t>c pi^Äöen vnb frebc* 

t?ullcC>Ctt. e^©ttl)mct/i£ift {)at cpn man tcfcKiIJce 

^J^JwÄbc/ bAC ^e cjoncft man Ydxjlbc (U^cn ^cbbeil 
bar nm tt)0 ^Ibc/ t>nb ntct>r bovttltd' wue/ 
XVylkn i^n bcanH^ga nid)r »orlarcn / fo |cl>i>Ucn (< 
ben man t^^ bryttgcrt / mit iD»>rtid) röUcben / t>rlj 
ibSttid) xngcbarnert &Ud)ten / eif f ^ f<»?< ^«C 
rccl)trpbrviicn wolöe/ fo fd^al^e bat vpfcr>?u<n mic 
tyncm (Sabca redete / \>p bcm ^ölncii male wen bat 
re<^f t^o »elbe Urnen ye / iBffc i)( benn f^nt ^attbc 
»orbrenbf l>cbbc /cC)bcr fyn gancf »orbecfC / fo fcfcals 
me ben man bct Alcn vor rwc Ounbert marcf/onb bcil 

©eXXKVILlHrtikc!. ^ Vi^ttUm I cfft m( einen tnanthohtm 
gen (<i)Al, mit ^Äf icb vulUf>tn/f<> fdhalme tfco 
t)(^rnc g^uc« / tpn Hcmctc amr bat ©fcdir« t)ct)c tl4« 
Bewaffnet) fWVnbvcvt fd)ül be^iutn/Vli^tnvnbei 
twyntid) ted)te, »t^ rngcbwcn 6ud>t«n/t>tb c^yncm 

fo vilc t^o (Jf cn ^af tar CtrcJluc pfnt/^s tat @icd)t< 
fo grof^/t>ar r»rfbo>?|liecm nebt« mcJgcn »crfd)« luöc 

XVctct cd fate/t>at fc fo vil yid)t m bibOcn/eo mS* 
ßcit ocn fo tnmmc^) mal f»^ren/Älf<t>w bc^oflTt«. 

©cXXXVIILIHrttkcl 

[^£»rc(;mcf/g>e6at©a{>c6vccl)e ait ftdn 

\ wvl/tx fcbal fr^tc ^bbm/ mrt \>c ^^(laQm fo 
lct:almclbn bctalcn tcr rsrc Vc^unDtrr marcf / 
Vnt>e Den fr^öc b^forn / bcm Kidirc tw^c ©ofiidi 
marcf / a?8 fc^«i>g l>yfijcf ocf tmbbdOr / »no« ooi 
frcDc Dubbclt» 

^eXXXIX.:Hrtikel 
I I \7(&xt\)\ml(fft bat m\ m JejTem ta^t 

V bat |?«fibf jfcrtn brlgen fchol / bt {ä^lybt br?^ 
gen vp Pen i>ullc mdl/ r«n bcr rAfdcn vnb«^ 0< tun« 
n€»i/cnb t>ar mal fcbal w^fc« ad)U ikn Uncf y f«>>l€e 
an bem gange <Oba «tt Oer j^nbt/ fa blywc t^C 
mbOirucUic^» 

XIj. Ärttkcl. 
de cm ^Dan gcßl<jc(ett 

«v^JcOi* vnC>cc fwavcc fcl;ul^^t, 
.(£)ttt)mcv ( fjfc ^>atcm matt ftc 

jlagcrt wSxb: / vnt)e fo vMc fd) ibic^ 
werc/ öar men be f^julbf nicbc beraUft 
e Jnbe/ ©an icm «i'or vno« gii&./ 
fd)«! mft bi fd)iilbt bcraUn v^irt bet 
bAn< Ajfc mcn bar n d>t mhc bctaUif 
lf(Jnb</ fo fä)<A m.c bAt nimm vt.> b«:/ns«n5<a ma»i# 

);$an t)cr baue cino 
4 > HJo'rOc / fo fdxd bc banc blruen by t>cr (wcvc 

V'ÖKtfynct Icfft tat m ftncn kö6ct/cfftc 

bobtHcJ^c / So txuct^e fvn gubt indf r/an biit r^n» 
ficn be In bobrflc'yr/mcn an bcn vcriiicn b« b»» ncacß ^cXLIIL:^rtikcL 

t^mVc lief M.K)n, jci)tlbc«ffti4) ttjotbcit /©nbe »Vi)rbe 
bjjr e<fti man gcjlagcft / bw m<tTt 
^ r4>i»{m« (pewlcn t^o »o'rne/flffe bat 
- 2> tc(^t 
• l>3M5cii/ Hagcöcrt l^ucnbjpcn (d)c>b(n/tcn \&a\mt 
tvit>^(v »orbor^cn t>p t>€in ^üU:cn male / ir.cn »mme 

Drbgcucn itivid) f^o tcd;tc / fp mad? fjncn bprgcti lEffc icn man öorUfen/ ocf 

f(\)abm flauen, 

V(S)vtt)mci7 cfit 6c pcnncrt t>c 6cn man 
votlarm l)rttt>ci'/ ocF fd>»bcn ^lAQctiy tAr fc^al ©eXLV. IHrtikcU 

\T(£^i-tl)mct/cjft ^avcpnman jxc fehlten I *^ • 

Ö^rthi'ct / <£fft 6af cpn 

^f^l^^J'-icgirj lageil wJrOe/öen 

£.t)bfc^e n atcf/ ritte v.ttcjtf 
'^jltct Ixbt tt>Ynct tcfn tnatcf/ 

beaffe na ^efcbr&iei w/^t <fer l<tfi?ajfrrg*n fcba« 
bcn I t>eti fcb^l ttien b^rcrrt tbo bakicm gelb»; / na UJ 

XL Vir. IKrtikcL 
\ 1 1 fcbAbcit tcte / l^flicf etöcr bt>btiicF / fä)al 
(t bcn fd^atcn b^tcrn / na cymm »uUcntÄmcri 
JLöttbtrcd^rc / m\tii)xm Slcd^te/fo vanc fc m^t 

wprbe bcbrgcjlÄgcrt/ fo f cf^fll tiicri pr nic^r 

©eXLVIILlHrtikel. 

^X^nmit^?« »nfetn Hanbe li'fliteii fc^öbcit l))bt <ffre 
be)?t/n> f4)^l ^ bcit fjulucrt fdxjbcn mit Civolff 
niÄtwicrt ro brmgcrt/tJnb all f ulcF «d^t/rtlfe bcbiibc* 
jc^e ttiÄtt Dt^ t>iyt/\'0 \d)A\\)i »ebber VA« vnfcm 
ilrtnbtmrtrtrtc ctttfangcit. 
Rimbert vnbc n^ge» / Zm Öon# 

^c««/ ^cbbc w)? mit t>cm ganzen 
ilant>c t^o iD<t^mcTfd)crt bckuct/ 

:ar wol mre '^n vnfm tanb€ / t>c 
cav öcbrjkd) t(bc/bc fd)A\tan 
bcr ^ug>?ii3< ttjcgöi glucii tw^ntidt) gu(bcrt/»nb< rtidjt 
tTter/(Dcf fd^al mm bar mmanbc «cnc lictjc^ngc »yrtrtf 
boft/^e ^<bbc ^ufvngc cbbcr nirf)r / t>ttbc a<«t awcrfl 
fatc / bar be bobr (leger fo arm »crc/ bat bc bes gdbcd 
nid)Cm^cbbe/f0moQm be frimbr b€rt banbrbabv* 
Qen Mit §eiic« / a(|c vcrbc &oflid) marcf / tnbc bc 
»dt^gcrt artita/ väh bcr ^u/J^ngc py»t vt^gcban vnb« 
£ffc «rt matt fm §«0 P^^^^^Ä(J>ctt)m(t/wot m man 

riK ^at ^ufj ttfcJjr berncn tau 
^ j^on^tr fwie nabcre mdficn bar 

. fct>öbcii ön nimcn / «n cbrcn 

, ^ , >{ Dat toibraCcn l?u^ ran Otr 

v^Äil J i^^^« tb«n/cr« ^tltcf man bj^ 

pnöcr ^öf ttjc.r &at b^r«van r4^cn l tt^i nid)t tota'» 
mcn tJnöc/0/ib rrol^cnn'chf mcbc ror|Tcb« Pwtnpi/ 
be fcbal b(mn H^gcnf i t) fd^i lingc/j^gut Dat rK^t</ 
Xpmyor »5u<tjl faj?</ t>arjpöf fo j|?a'"c rc'Jr/ ^*»t mc 
bt'G Oa^Cd / Oat vorbraPcn bu§ mehr bt^fcn t^not/ 
€\Jre van ber pcbc tl>tcn / f nt>e me (chclt»< barömm€ 
bev^en vn b^n anderen t>^d) / fo id)al be tl^gcr / 
ai erbc nacht ff nc (gen Po(l ^C'l^ll1/ vnbc bat Kicbte 
fd)al rblrcn / oe ti vn m.nrf / »orr^rc n fc mc^r/ 
bat |'4?v>U«i f< tt^mcn / x>An bin r<rrid? niarcf cn« £fc t)ar cö): tretet t^o ^opf 
t^o t>em bxanbe / oc« fchal men f^n Oed äff bHP^n/ 
*>art Der peDc / i?nt>c Oe ficf ml bcrvAxet ^cff r / cc fiij^f 
gcnctm« 

tvcfm/ pn fpÄcm ()wße. 
ixT (£>rc(;mci-/@o fcbal m pßltcP matt 

3 ^^^^^ ^"^^ ''<^^»<^> w^r«n / fo 9(xne (icf 
^i^^ wol bewart / by> tubbciDcm gclöc/ bt (dhabt 
wsr^c l^flicf / e[ft< bcfOtUcf /vnO Ccn fr^De ocf Oubbclf, 

©eLIIILIHrttke!. 

^vümnl^(lk(>cmn(ni>e bat 

^efetut fynt / bfö Ärtttbca »orbratcii 
gelbr vp to borcnbc / bat fy *an Ocrn 
l)u(? RclDe / (ff :c van bf n tryn marPcn/ 
e^bcY iVAtre QtlDr fe bp'rcri «'Art Dcß HAtt^ 
bcm üm^ t>uU xi^cn(d)op öort/b'y cren ftcaxcn eben/ 
!Ov>rt>cr fcbfll ficf ncmanöc bmien t>ü|]c teer pcrgottcrt 
Artftrrcfcri / oeö lanbce »orbrötcn rjelöt rt)o bcrmbe/ 
Ötrccfcr ficf ^ir bauen wol an/ beY^?«! bem ^antxcn 
iLan^c cxloeß pp^^cfi / vnbc f^al v^xbxaUti ^et>b<»/ LV. :Hrtikel 
«Tan li|?«fctt f(^at)m/ 

J^fft cpncm l(i)annc n5<Jr6c (Itt o^e Cert offfc il<tt(cn/bar fcbalmcn e^rtt 
porbererii lOSffdd) nwrcF/ ^r« 
bc hartbt Äffjcboutvcn / baty^ ocf 
t>i)fT'i<i? «"«rcP/ CC>err cm bc ooct (fftc brt' obr öffi 
5el>cu wert/ fo v& cyn vjlicP Üv^frid; nwrcf/ Crtf fd;«( 
ijw nc^ftc baiw Art attvcUtu 

rpn Ipff, 
(Rühmet Icfft cprt man rd)a^ 

Ol l)ebt>e llDen rp einer fiOert/ebOec 
ttJor Den fcf)«Ocii gcIcO^n ^efft/ 
an fvfiem (yuc /0>o fd?alnie cyncti 
y>ilit€n fc^aoen t>t^g^uert/\>p f^nc 
©Ulfen böte/ fo lange bat ^fct lopc 

öerOenrvfl^rertfd^abert/ rn^eJtt ne^nem r<^4< 
oen fc^)a(me baneaffre^en /Vortun er / efft )><nmc^ 
m^tn fe^aben Cr^ge/oar bc lame l^Oe äff eUgcbe/ebbcc 
Wuer fd^olbc wlien f^nen ob«" / X)nt>i be fdjabc 
»^rbe »tb geg'uen/Dnb bttaft/ror I^me l^be effre vot 
tpV"g« / »«t>e effr nicn be^ na ber t^br tbor trarbc 
qtoemc / bat bc fd)aJ>e bem gulum lr?btmate ncne Um* 
nvßi effre bt^u^nge maBcbe 0<> fd>al be ^cnne be beit 
r<j)ab.rt «junnen b^flr /^xmanberenf^ngaotweb^er 
g?oen/bat bc bauen bertod^^urtcl^cn fc^jaten wimneii 
vnbc gebeert ^effc/ bar tbofcbalbe yennebc ben (cb<t* 
ben w!>tnen bcfft/bem rtcl?te bar ^e ttratu^/b^ternnl 

?>«mcn mit vpnmetu (^vtbmcr Vff t fpncm fpn h'm txor^c 

ö}f (cboun cii / bat y& "Ürjjrntttmtiricb 

fvnDcr/ Ö»v^r<^n wjtre ttl^c2c^>fe niorcf / X)n^rbc 
fllrb^€I)le^lfnet>v^1Cla/ cyti r(l»d* <J<i*f* wvtfc t>til>« 
T(cr ward / iSift er« man fd-flbcn «rünnc rp (Vnen 
^^'^t' roncn/ ^flt fch^^Itrc bittxrt/ ^tt i?Än ^cr 

LVIIL:Krtik€l 

V(£^rcbmcr /cfit cpn man mopn^fte t\'tirtnef 

©cLIX.lHrtikcU 
Cffc einer fcgat^en frcgc 6p 

mü)t c^C>cr 6a^e. effticrn van f-^ncro^gcn Oc beo btloua / nö^tiyaffi 
t73« tugc Dar tiimtn/be Den |d)a&cn bcjcn/ pro reU 
bdf fd)«>cft rv«/«>«ö t>p »arte (lebe fcfjabe fd^en^'a 

fd> ilfe i bfiff«; guIuM n'igc ror C><m Kid^fcörtr (e ge* 
c/fc^tr WL'r:)cii/ bar fwhen fcfi ^vlligert / bat fcge< 
f«rt/gefa)tct/x>iil) gcf»>lcr ^<bbcti/X?ortnifr/trcr<r ocf 
^«lf< / bat ji^emanbr f4>aC><n Cregc/ beb« wcrc urttcf 
cb>er gror^ / bv n44)f €bbcr b^ Sage/ vnb ^e ^u(u< bc 
^e»t fc^4:)eii ttjuttii<t>abbe/bct>elb<b4r twttlc^ vcoxbt 
l?p/al|> bar ^ w^te bo aucnbca vp crmn/vnb bC9 
morgerts «vnc/i aibcrm/^? bar bca^jlicf / bar ftrte 
tlA^i fo gf*^;>(bcrt ^effr / ©o fd)al l)c bar rtid^t eymn 
pcnnincfn^j buflcm bagc vmmc ^cbbw* 

\vcC)Occ flogen 
J^3fV(S)ctt)mciV f ^ct (trt wc^cncv pennt)- 

gen fd>av)en tucbber / ben fu(i;<»i fcbabcri 
i^^J'WcbcttJ'^fcn/ nabüfJ'<rrrorg«fcbr€Utrt 
aflV vnb buffen f rf^abcii fdyalmc betc^fm 
bes mgcfitii oag-ö ^arna/vom wfcbccn y V''^ 
tem fo mi)r oe^t / alfo üo'rgefcbrco«" / bc (chaf 
j"?ncr gaCe n«bbcrwlU(^ n / tho cwygfri tvten / mn ^ibbc/vnbc ^et)Df int tov^tn rorrugcr / wen meti 
bennc/^en fchöbcn vr^g^inn fd)al/cffr cc^wluc fd^a^ 
te bennc »r b gcttofT^rt ye/i^at mcn cn nid}t rti> g^uen 
trttt / fo fc^al be anöcr be tt5€re ^cbbcii / mit tm\S 
mmm/bibAV mibe bdlaQity$* 

VC^xtlmct I cfft 6at t)cman6t tnfcm 
Unbc ttxre/ bebe fd:)afccii ^cbb< gcwutincn fifltcf 
DMbc b< rtmt/ bc bcM fcbabcn gcWgen bebbc/ fltJrue 
^cn/fo fd)öncn fittc frunbe ncncn fprancf t^o br^tigcn/ 
iventc ben bobcn (ic^Am/mAC^ mcn ncnc mcfi^^nfic 
|>rjf Ilgen« AtirrverOcn na ^<i» DAgc« 
l^cLXlIhmikcl 

Muntert t^nnbe bc^rrc^ne / iini 
rcmpir &onnautnt>cyn tcr tafi 
t«n/©)?fe)7 mit Dnfem gcmencit 
ilantc aocr cv" gctAmcti / O^lfc 
Yt> fat€ trcrc/ bar öar tentttd? man 
mitt>tm anbeten tvffafTn4) rtor^ 
&e/t)nö< öclöoi fcbaDcn/öe j^cnttt 
bc Den (d)at>en tvönne / bc fc^l 
, fvnen fcbabcn wvfen/ vorglten 

Itlertttcrt/be bar ttod^affric^) vnt> hfftvcrbid) tbo f^ti 
be fc^al ^ebor r^o cffc^e«/ binnen fvncm 2^rfpcl/ 
t^rtb «f^^fcri ^^11 ftnert fdwbcrt/tnb fdiaC bar ocF r>9ncm 
mbbtrpartt oaab^bid)xvi(en/ iDar^e bcn^ulucn 
f^ricii fc^oen cdrwyfe/ttyl fyn wcbberparr ncnctt 
f^wbai w)?r€fi/f0 fd^al ^cbor anbcrö neue rög« t^o 
bruecti/orf fc^wlmc ^^m bar mcfct mer »p anrtutrbcrt/ 
00 fdjoUn be gülucn töge/ bc bcn fd)abcn bereit beb^ 
b€ti/bcn j4)abeti ocf h^fct^iutn lat€n/ tco xik bcr id)A 
bcn r>pn/t)rtb t>p war (lebe vnb Kbc b< fc^abc / wbc 
be vcntten be bar tbo gceff c^ct nret b<n / bc fdbolUn bcfi 
fd;aDcn bcjecn »nb vortugcn/b^? penc beii fd)aben rbo 
berercrtbe / alfo t>oct) ßl|c bc fd-abc voibpcn mach/ 
©c{)ilt ^tf fc^b« vt^ tmn PargpcUn/bc fo vcrnc va»t bcfcnbin ftJiiDi/ öar fd^Algon na «»ifttn o(^e^ üantP 
»cd)tc/t>i.Oallenr n?flr cprouffcm iDarom g(fd)cn ve/ 
f d)Al gan na bcr olbcii wjpf« vn^t wan\^y^/ a\\t Duffe 
Zxtxtii ynhclOmn / Öttwiuoi trat Oar ti«s 

II« Püffcm 2tftifcU ©eLXIin.:HrttkeI. 

<J<5V (£>rt|)mct / cffc tax fcba6e fcbefte mtt 

^ ^ör bcn fdhaben ban ^bbe/ fpveU bar crncn 
mib€ an / vnbt tx oen fdhabtn wanhm t^abbt/ 
gcue im ntm fc^titor/j>0t)ariK)»ticbcj»rritig< bv/ 
tnad) vcrtttc^Ar ©.k (lan/mtr ttvolff mennen/ ^cfjfc 
t><)><nrt< 'tug</ ^€ ^cn ant>a€n fpricf r / |o fcfeal ngil 
fcggcn / mit c^ncm n<met< amr fy« ©U<^k, '(£^rd)metr /cfft cptt man 6rt)C Wcl>^c 

i3/^cn jd'Almen tbc brtngrn/ mit twolff hkH 
neu/ vn^i iD(^fti<^> (cl^ jUfrtjr f(t?iäciJ/lc^<jl ni^fl <!?o 
Artöcrcrt ccöt J'«t<rt / Oprff nmc twpiflf m(»n «0< 

V(£>rtl)mct/©o tt\cnnio^( achte flcbtümo^e 
r4)aixii <vn man mcr Ulflgcr / 0> mad) mit 
ft»5(ff nicnncrt t^* bringen / «iU tyOf/ Drve acferc 

V(i^ rtbmcc / ffft 6ar ct)n man l)c66c (5c?)(i- 
t»crt gclc6cn/rn ft^olte (n ro brxng<n/t>«ö fc(Jr(le 
fyitcm w<;&ö<r(5äf«: vp ^< §ü(ucn trbf ncncn fct)Attn 
ttj^fen/ rtiö tl?Q bringen/ lo cn |4jal bar mm: tUfXC 
M b<«n bAge ma »p ^cbbcn, 

V(£'ttl)mcc / $£ftt mctt (Id)a6ctt «elc6m 
^<&be / 6e (lif »orl^pr »p vtaftr^e marcf / tv^ 
»lieber fdyaben pyrt/Öo fchal be renne be ben fd^aben 
ßenjufiften ^eflfc/ f^nm fd^abvn r^o bringen/ mu cv# 
wem tiimeOe, 

V(£^rtmee / xomt gafc 6at 6at t)cnntc{> man 
wirey>n vnfcm tanbc f^o JDet^merfcbefi/be reif 
nygen r«i)4bcn Cr^ge/ an fynem anrtate/ ©Jnberbac 
^birerebiJt öe nefecnfw« get)Ou»mira'»be/cffre og^/ 
fnonbr/ünb oren/cnrwcige^ouircii worbe/(o fd^almc 
t>en rd)aben tt^g^uen/ na ryncm ölten 5>er^ni«r fd^tt 
recbre / (Den wcret gate / bat bar t»oI eienen fdxjbcr» 
mg«/ anbcm <;mI<ne/vijUb«trtngefid;t< panbem V(^itbiiKc / cfft et)rt man ocf Ipffajftt)^ 
gen fchAbcrt t^o br^ttgtn fc^öl mit f'^nen frunbcii 
bebe lopt vp ni^tmid) fllfillinge ÄC^tc^afuc marrf / 1 
ebber rjjflTrnbe r»jf ntic^ matd/vnb bat en bauen/ 
bat öUd^re fo grorb/ t>ar fc t^o yunjelPem rccbre md* 
gen rerfdie lübc ^cbben / Öo fcbal öar ncmanöf iiier 
fwhcn/ a\fc €yn/yffct i/cf e^n forr 0lcdbfe/@o fd^ol 
me foban vorgcfd^r^uen fd)abcnt^o bringen/ mir e)?« 
nem "9fl)>tert rec^re fc^alme fe »an ntee jiauen/ fo t>Ä5 
ten fee)?nenj?u«pc(een fdvtben t^Q br^ngert fd^'Uot« 

©cLXVL Artikel 

^(£>et()mce / öifft cpn man 6cit 

anbcrn mit VCtiotlyn bat trater fdxfnc 
ebber fcbanen xscStbc / alfo bat im bat 
tratet auer bat ()(^uet0'9nge/bat bis 
tcy^icf teere/ fecf)r ^e neen fo mad> ^< 

neen feggcn/mit cvnem ncmpte aucr fiti 

ölecf>tc / ebber be birere bcm H^gcr n^genti<^ fc^il« 
Imgc/rnb bem Ktcbre tn^gcnndt) fd}illinge. 

©eTjXVILl^rtikeL 
ein man ö)6rt»e «ngetajirt 

t)n bete ejfcf wc^cn. 


anoctn fyn l^ff tcclbc nhntn an 
^<m bcrc/ cfftc Dp 0cm w^ge / Däc 
btwy\\id mve/bc (ctiölbetcrn bcm 
^aeetvob^n n^gtnncb f<tMnc{e/ 
vnbcocm Kid)tc n^gcnttcf) fchib 
(mge/ eccht nccii / fo j'd^al 
mcri fcggcn nutt^iKni ncmpteau« ©cLXVIILrHrttkcl 

'S^rt()mctVcfff cprt man fcha^ 

övrt ötOc »rttrarvnges / t>tn fd)At>ctt 

''gok. 0 IHC ""'"^'^ fribebitmn/ Betraft 

»rt> vvnt tbo bn?ngm / fo fdwl b< 

bell fptartcP t^o brj^ngot/ fo Oarjf mcncncrifrCOc 
tcrn* Early European Books, Copyright © 201 2 ProQuesf LLC. 

Images reproduced by courtesy of The Royal Library, Copenhagen, 

Hielmsf. 888 4° [9,-259] 
anlxrcrt bcgcJrc mit c^ntm b^Per 
bwra / cC>öcr lloge e^ncn mitbcr 
»iicjl / bÄt bcwrOtcf WC«/ bar 
(d)a\ v^rHtan btm tilg« / 
twyca<i)te f4)ilUngc/ »nbebctn 
Ktc^tc cid)tt fcl)iU'^tigc/tlaget 
mcr alfc cjrmn flad)/ flc^ b< 
rtttber im ma thd/ fo (c^aI bc em betern »cr.T(l«cf 
ntn fla* öd)« fcbilUnae / öe*f neu / fo ma4) ^< 
ncti ftttc^crt mit CwolrTmenncrt/fettct Im wcd vt^ J3c LXX amkcL 
j^ffc «tt man flageb^ ^mmt 

cpncn ^ÜvWcvuaL fo b« tUgebe «^ncn ncbbcruAl/t)nb txJJi 
f'ymr cgen mA4)t nidht tonWvpfian/txit 
bctv)?|ltcf wcrc/fo fd%tl ^cb^rrcrbtoii 
bem iJllgcr ncgcttnc^ fc^tUirigc/ vnt> bcm ^td>tc tTIftf 
ßcrttid^ fd)itlittgc/0!<4>r ^< rtcn/fo f4)ar bencit fcggm 
mtr c^iietn nemcbc auer f^n ©Icd^rc/beffr orf /<^« • 
bM wmnctt vört bcm nebber (läge/ fofcbÄlmc bcn 

»rO* , SD« 
33eLXXL:Hrtikcl 
£fft cmrm fme flcbcr toort^ctt 

(ört^)mct /cfft6atrtvol tvetc mbmmc 

\ vcenu f'^i McDcr/ cbDer r^o r^te fe i^m bauen 
rccbr /^ic b<»;>(licf w^rc / 0<d)r ^ ricri / fo 
fc^Al t)c ncn fegten mit <imm nemcbeaucr fin Ölccftjte/ 
tcJrfk öe ^eitnt ^ci)e ange^Iager rrcrr / bat by btn tU^ct 
fctrcrt op ftficft «br / tvar fd^abct ve an fynm t\t* 
btxin/baxbxmn fcf)arb^ r^nncbe oitgctlaget trat mrt 
r<d)tg!o<ii / tcm beben rccbtmrb^d) an jVncm «be/ 
fo fc^atme im bcfAlen f^n< tU^tx / al|c b< b<nn€ vor* 
^irb<rb<ffc / vn;) bar töo jcbaCmc^m bfrcrn H^gefti 
©cLXXILlHrtfkcL 
Jgffc cm man §^3örl)c geflcfc« 
(S^vtl)mct / cfft 6ar cpn man rcba?>en 

l€"«c/oc tt)o^^^ «(ft^Pm rbb<r bciitrm/bdrcf) f^^n< 
l^Ubir/ f;> fc^^lm« Cm bcii (c^aben bitern/ »nbe Early European Books, Copyright © 201 2 ProQuesf LLC. 

Images reproduced by courtesy of The Royal Library, Copenhagen, 

Hielmsf. 888 4° [9,-259] tlcbcr rho xUm/i^u mmeii/ bat bcwrllicf xccn / 
fci>5lUii fc beeni bccaUti/alfo ^möcn tat mir rivdlff 

nur cvnctitnnmOeautrcl^r GUcbrc/j^e tarnen bc* t>erii »rl> bebe ^'ii pyii rcd^t/cffr c wor 
crt mcbe btöc/ »nbe bc '^cnnc be vt^ ge^ 
beben n erf/ Ocbc fd}4bcn / »nbc fpr£p< 
l?eii rennen tbo/ bc cn tt^ gcbebtn i^eb^ 
bc/ rnb nxÖDt bctt?^|]i'<f rterc / nmc^ 
^e cnrgaii mit twpiff menncfi. 

^eL XX IUI. Artikel. 
fchuJOf gcuc / n,(n f^n ©Icdptc gcu< ^ni fci)uIot/ 
bat bcö mit ö;'m anöcrn c^ns mxc / vnbc nid)C b<5 
}eo^{\\d wcxc/fo m«d)t)c fvncm ©leckre cnt^art/ mit 

fe5gaj mit e;>n<rn «cmcbe/aucr fyn ncgcftc fibbl^bu £ffc cptt man 6mmc t^c6 att^ 

®trt;mcv/93jtt 6av cpnimit 

ben qwcme / ^at bctv^9fltcf wcre / 
vflct binnen Ölcc^t^V (o fcbal bc 
c^ttc Deö anbctn lyfe aefcn / 0cd)t 
in ncfi fo ivfld^^cmn fcggcii/ mit 
€Vnem ttcmcöc aucr f^ne Hupft/ yfi 
\'€t bT^twcn tluflTrcö / fo mady bc 
em crtfgÄti / mitcvmm ncmcbc/ Auer f^n ncgifie g)?b* 
bloct/ffnr fc butcn &ledme/ tnbe )7ö^^t bt »rfiicP/ 
6ed)r lye ben iicn / fo ntöd; bc ticn ffggcii iiiit lyncnt 
itcmcbcaiicr f^n Sfcd^re/j^e böt mrm biivrOng« br>/ 
fo mßd)t)c nccn fcggert ititt itvdljftr.cn neu/ wert bc 

^' Iii ftijcrt 
f^rtcrt hfwy{[i^cn ^cl)Ä^<r1 »ebber fore«/ tbo bm f&M 
bcrt tl^o b^rercn^^/ fvnt fe allrtf tia/ tnD Octvjfe b<Jt fc 
vmme bc fafc frj?gtti / wce fc an bej?tcn parttn D^ft^« 

aacLiXXVI. :HrtiRd» 
jeitcf(crfcpöt»e/(t»iPftt 

Yl^^^^^^»^^^^ f^ff^ ^'^^ 

bcrn tiu<b</rnb bt f i'abe rorlcpeftcf l^P< i^cd)/ 
Ivel tat bc bejlen bwyfyrgc biffr / b«t bc netten freb« 
^cbrA^Cii ^fft/ b< mad? b^n fr^bc vAnfid'brjngjcn. 

öSfft be ivffhttsovflid ttere/ »nbc fc mc^r crt Hage* 
bcn/fo mJgcn be ©turae allrPcttrot ten frft>c itcfor cn/ 
ff an bcytxn parte«/ Cnbc^n bcm xflrc / atfc bc f(l)at€ 
fd)6tb/tco grotb pnb fw^r b< T6/&C fchdllcn bc ^61* 
D<n ÖlütcT0/bc ben ©latere fiiir/bcn frcbc rtt^tcn/pnO 
^ebben/ 9nb Anbcre ncmanbr» 

£fc cm man gcwo^ct ^crtc/ 

«n cnnct; »ciiltmMfi'. 
1 vw^* (S)tt{)mec / cfft bat'cpn man gin^t 

an iymv vdt>tmarUbe/vnb h^ttcr^^ Q^yc^ 
gct an t>€t ^ulucn vdbtmattebe / effte oüet 
nic^rt)clt>tmör?cDc/j8 bat bewyjltcf/ fo 
fdjot «crt fVggcrt / mir cj^nem nemcbc Auer fynit 

feggctt/mit twdlrfmcftftcn/wcrr^c iiet>&eruc(b[<j^ /fd 
festere tl^gcr n^genttc^ fd^iHmge/ vtifrc ^«ni 

©cLXXVIIL Artikel. 

ftouwe fcbaicn tPÄnne 

^--A jonctfrouttjc fclviben wönnc/ an cyttcm tymt/ 
bttt (droben fdbalmcn betcrn/ aipf g^tim w;>g€H ttl^ 

S3e L X X I X- 

V(^tt\mct I cfft 6at (Icf wol mtt 6cm an- 

) i f 
lief cOötr CtJ.ti.cP/ CM jci?almenicl^t »ctbcmn. 

^DeLXXX. IHrtikcl 
SPan Öcc6cirt3e mic fperctt 

elfte fcafm. 

c 

V(£)i'tl)nKtr / cfft t\xc (tcF tor TOlfov6ctt 
rt)o bopc f ot)?C)eii / mit iiahn cffrc ittif fpircn/ 
t)nl) bflr (dv»^« rci).p,c / bat ^chalmc mct>f uor bir»:»it/ 
f Pitoer fcbcge cm fdbaöc an frncm ainla e / t>at fdhai 
tcan?crb^rcrti/cnCc bar \&a\ \\n ^lecl)t« tticfcr 

2aeLXXXL :KrtikcI. 
JEffc cpn ^?)an ^ere bcfmxu 

Vd^^vthvxt I JXt. 6ai* tvol bcfnvvce mie 
Kliiff'rgctöe an fs-ncm Bfcchrc / w^m t>ar ror^ 
tnif/piid &ar mehr vp gclD.ii »vl/fo l"<*)öl ^At O'Icc^s 
te f<i)a'rri ^rp " a 5 x>n6 bnls trcir/Oiir bauen f^1)t;lmeri 
mci;t befiUxct^ X?fiOc nten f< cm lyj» suor b«r <ii Early European Books, Copyright © 201 2 ProQuesf LLC. 
Images reproduced by courtesy of The Royal Library, Copenhaj 
Hielmsh 888 4^ [9, 259] t 

i t>n\> öem Hid)tc negcnrid) lc^ilttngc/t>nöc pfn gubt 
fcf)4(mccm weDöcr bon/alfo ^eröcn bar mit rtvolff 
menneti / fo oaPen je c^m panb^ngc bon / |P VAPcn 
fc^plkn {iim bareren» 

SeLXXXILIHrttkcU 
^a« «ncm 6crucgtcn t^tt^ 

- »nbctucl)tm vce, 
^l|[^(£)ccl)m^ ^ar cptt dcc fc()rt6m 

J^jOk t€t»< /böt bdr t)nberud)f€f xctxt / bar fcfcal 
^^^7 tiemanbt vor b^icni / j6 "ybt ocF bar bat 
berucbcet »crc / b^f bcw^jlicf -^6 / 0o fcbal bc «-erbe 
fd?4ben b^rcrit / c;>Oer tv^mc bar ^ Jrbt. 

ja^LXXXIILlHrtilscL 
Bau cynem berucbtcn t)cc* 

(l^rtbmct / cff c 6at con man bc66c cpn 

^ bcruc^)rcf t)c/bar bor fdfabc bebe/bar be »ert 
^ ^ uor b^tern fd)olbc / (jfoc l)c neu / bar f^n vce 
bat ntctjr geban ^€bDe / 2>c bcn fcbabc« ge# 
warKteii ^ejfc/ bc (cßal bm fdjAbcn t brvngeri/ mit 
two\\f mmmn/xinb bm fcbabcn fc^^alb^nbe mxb 

0 JDc t ^cLXXXIIIL IHrtikel 
£fft cyn m^n bcööc cyncn 

V<^xt\)\mt: I SJifft cpn \mn Ix6^e fpnctt 
t>u n^t 'yn f^mm ^ufc/Vnb t)Dttbt tcnnc fcb«* 
bcti bebe / wyl b< r<"tt« bar md)t mibe l'jbcn / b< bcn 
fd)abe»i tragen b^lfft / ft fdyal be »erbr/ btm be ^imbt 
tbo b»5rbt/bcn gulucfi ^unbr bobt|lrtfi / bqt b^rti« 
fd^abcn/ fo fdjolcc werbt bcrt fd?Ä&cri Urcrn /cfff 
^unbt md>r bpbt gcflitgcn ^ebbe« 

ßeLXXXV, Artikel 
30^01 ff n qu)ick t>tt)llcvt / 

V(^cri)mct/cfft 6at cpn man Met tvol 

torne <bbCT ff d^c / bat bca morgcne btwy{\id^ ttcrc 
bcn fci)abeti fd^almc bcralcti / aift b< ViO^rbt ^ulff b(Jr« 
bc mir pyncm vngejitiOc ^atöcu/ bar bat gcfdhabct 
fc/barto rct)4jrneemb!fcrn/ac|)tc fd?UItfi0</vnb b<OT 

©cLXXXVI. :Krtikel 
©cöc mit getoalt/öcni anocm 

Ipn Pornc («ff. (^rtbttict/cjft bat tvol mit ^ctvaföe 

Dar bcttJ^ll'cf 3?«/ ^cl?a^^n fdbfllme 
um I alfc D< a< t mit (^n<n l^^f<*« ^<r&cn / 
bar b«t | d^abct / &ar tt>o tcbalmc im b^tf n H^* 
g<itrid?r*iWmg< /vnDcbcm H cfcrc n^oent Icfcil^ 

IHlk grölen t>nt)c grunöc 

0(5V<£>nl)mcc/©cl)6llctt alle l(?NMctt t?n6c 

^^p^r^ercc / vnDc vnt)orbrcnbr>?n alkn Richten 
bed l4rt&<ö/ejffewor Dar fd^cgc ^orbaucr f« nrol öat 
bauen/ <C)t»<r »0(br<rt?>r f«: wol^ar bÄUcn / (0 fd)alme 
bcm T>cnncti foöanc gtlö« wcbt>cr vprid>rcn/ a'|c 

^crlxri bar mit twilff «^fo ^^'^"^ "^^^ 
tüg€t ^effr / na rttflm lanbtncbre / b^r tho fcb^l* 
fti< bcm ei^g^t bicern ?D<>rt<<^ matcf / vnb bcm Richte 
2)<^rac^ matcf, 

©eL XXXV III. :KrtikcI 
jaöol t)crlß>anime fclpaj 


T7(&cd)mctVc|ft bat p(manbt bc&ammc 

y ^cüwcWy^t ttcrc t^c ^ü^n cjfte tt)0 Horben/ 

bca^\\id / it>€ fäoal bltwi t>em SLanbc edittcb 
iiib)*c niarcf/X>nb fo matttief) mjnfdjc bc bat bdt/ 
b€ fcbAl 6nffc»t vorQ€)\i)tQuaj broh bolbw/ iDca advf 
teil fdjal ocf bitcm/bi bAt(iMiHbe tbo fcbarcfbctrc 

©cLXXXIX.IHrtikd. 
f (ft Yöt vom baöeii vcöröe 

fc?rtnC>ctwvc tl)o mamx^c 

Vd^nlmn I jft bax wem Äcba6cn u^evc 
SL^nbttvexc mibe t^o maecttbc/tjc fdial frc^< 

300at cyn ©urfcbop wöcr 

\7(K>ccl)tnciV alle achte fchtllimchvo?(mi> 

2 JDortid) fcbillmote brt^fc / m<»dE? crn vfltcf öiir* 
fd)op rtd)tcrt »rtbcr ficf/vtib t>cr ad)tc fd)i\Un^c f&af 
bat I rcbarmen berem Äcf?rc fcf^afmgc r^o frctx / »?nt>e 
*>or ©/i tief) fc^illittgc fd;AC>^n/ fc|>Almcn b^rcrn^r^ 
Early European Books, CopyrighK© 201 2 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of The Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 888 4^ [9,-259] »orbctcrn Hcgm«^ 
fcljillirtgc / »or 9?rtc j?uwclPcii4cI?rtt><ii t^o fr^Of* 

t^ort^mcr /bcbar bc)>t yoyffvnt>twintid) marcf >>tt 
fcb^bert / De fcfjal bercrn t^o frcbc te)?rt mavd/t>nt> vor 
X?<Jffrrcf) marcf fc^abm/ fd^almen bitcxn voliftcytt 
Mirtrcf f^o frcöc/ t>rtt> tcol bat bcvt IDmfligemarcf 

irtArcf. 

Vdrt^m^r/Dor alle bölfoi vorgefdjr^um fc^^bm/ 
2)4r fd)almc t>enfvibena hitetn/ al(k De fdxjbc »t^gc* 
gcwert j3 /»nb (^dgcr nic^r / triebt b>c ntcr fc^Hibcn vp 
cj?tte t^bf «Ife e)>ncn / fo fd^alnic t)ctt fr^b« b^tcrn / m 

©cXGIL IHrtikeL 

tc?/(Öpl^c t)nC) Klafft, 

Älufit cbb<r grober Ccmcbc / eff r< g^lbc €^>r< jacXGIILIHrtfkcl 

auer örtJcTajftvgcn / fcfcal 
redete man f^neegimctirt äIUh ii<^* 

nid) man nr<>ft>c ^^rcr . ffu ^Ai;cf cböcr 
fv« gu&rfogc[l*5<c" tt^»l></cffrc nrcch geimmcn / bat 
bf»^|]tcf «5€r</lo fd)^lme jVn gul>t »tb<>€V tcr/j0 
l)Ocb.al|c t)c bAf färben t>ar mir tircljf mcrtncti / ^cffc 
r»c fk^gcr guOc bmif^rtg« / rn^c |cd:t^c mit tcbc oft« 
ßcCMgcr »trt / tr^o nißct) f>e mcd fcrgm / mit tymm 
Tiemc^ öncr fvn Ölcdirc / hjeHrc Cx^ tl^c^tr neu« bcwv^ 
fcn^c / 00 mach ^wcnrgc« mirtiiolff m^ntteti/ 
trc« rbr faPc / bar ^hm f^n ^uf fo bAr<n ttchr mibis 
AjTg^brmbt ; t»rtO€ b< Dar btivrfen m^ö t / mir tii-^cb« 
fl|ft)!>g€" ♦ögen/vntc fcchr neu / tc fo anctcrlajct 
ivc^rDc/ 0o"mfl<b^€ ncn f goim/ mir erncm VcrcPne* 
tnefc« / b^ff be f l^ga ticvnc bewrfvngc / fo iracb bc 
vcnm b< angctlagct trert^c« fcgg^n/mir ttv((|f mot^ 

©eXGIIII. :Hrttkcl. 
^fft öar cY^n XanötftmnielO 
(lernet /cfft 6at cpn ßanH 

^ V "Sr^^m r<Jmm€(r gc!fd)t m>rt>c/jo f<t)al cyn 
f^^^'^ypt y^tU'cf b< tt)0 bcm il«nt>ffÄmmctt 

'^^^^yMjk ^^"^ / ^ftf fd^abcn bauen jc« 

ßKi e^n man eyncKulynsc 

mafc^e pn C)cm fammcltc. 

V(^ctl)mci; / S£fft5atcpn Eanfttfammclt 

tx/art Oem {ammcWc/txit bcwrjlicf wcrc/ be bar boc>t/ 
bc fc^l bem lanbc bltcw/ JDi)rf id? üjbfd^e maüf. 

©cXGVLartikcK 
3^nö ITösc öar fulucft eignen 

man ^acl. 

\7(^ctl)mct:/<£|ft {^at cmmÄttOicglaöim 

\ ttH5rb«/wor bat (4)eg</beri man fdialmcn n<rgcii 
Att bcroaen/ftodE) an eUbcrn/cffrc an n:ap?nc/>vol 
b<yt/b< rc|)al \}lxm bcw tUßc. n^scncic^) fi^iUmgc/ fetal fvi guöt lyabcn mit toool\f mcnntn / ^idyt% 
ytnm neii/bt Ängcflager rv.rr/ mo'cfjtc mc t>ar bes 
»fftrn/lb fcbal l)c nen Itgjin/.mr cvncin ncmct< aucr 
f-v« Ölccbre/t>ö Dar nernc bitt)y?|Yttg< bj/ fo macb b< 
«CD fcsgcn/ mit tw^iffnum.h^ 

KCVILIKrukcL 

(^vthmn I ^fft ^av tvol im (tnimtt 

fifffoiftc cyn p<rbr «btcr (D j]cri/cbbcr>?cn«^g< 
t>auc cb^cr weieerlcv guba bar ibrircrert/pnber 
1)11^ vnbij)C\f/iX^Slcn ebber ^eniu'ge buwercAffie Irg^ 
penb« gtunbc/befobancneofp uorfßgcn nio4)fc«/ 
c|ifr: t^nbc mit bcn w>yrttope0 lu&eri / eottrtvott>et>ar 
mn voyn^op rbo bryncFcn/fo ma<^ b< bco top vcttö* 
geii/mit gube/1 |;^Pirc»i tiigen / vnbc ww bc top tjortu^ 
gcf jö/fd jd;alrm:ri bcm topmanne bc« torp ^^Ibcii, 

©cXGVIILlKrttkcl 

JEffc cm mit anbeten gut^c 

V4>rtl)mer/ctft ^ar tv^ol mit 6cm an^ctn: 

'{ vnbc 
^c Ättöcr öcm Yt>t m^bc t/ örtt txcl mit b^m an* 

rd;al nicn i^prcn, 
'(£>rtI)mcr/©orct)a! ctjn p6e- 

rtd) löbfc^e marcf / vttCe ccf fo 
fd)Al «vn'ybrltcf ^nunfcm Han^ 

, ,, tTIafte \9A^en x>nbc vytcn ber^ t^^ 

bioc mjffcn w^icii / alU yät yn alictt t^tminbi» 

aac IHrtikcU 

) meben f-^ncit öcf er t)or t<5ff rc / fo fynbc be 
(«j.rr f^ö^rt nJgcr Cocp /alf»: Den fr^^niöcn/ iDe 

j?<nnc 0« b<m p^mbin bin a<Xcx vpi^f o'rfr/ vnb< nemc 

6 OAr 

f4):»bcn ncgcr fJocp wf fcn / t^rtbc ftva(>tpft>< b<m 
frJmbCrt toepmanne / (""yrtcn <»cf tr fitd^t »ortt*>gcri mit 
ßclC></c|ffc Ärtixrcn acfcr/0o mad? ftt«rbrpft( 

»^Uff oon/bar ncgtrtoep t^o wifm tc-pl/alfc bca 
tlen«rert acf cre bclopeti macfe / gclt>e tak/olfe rccr 
^^Ucr mcrm« biJrtcn beSanbt w^fert / mcii t>c fromö« 

C I ♦ IKrtikd 

V^BfM befd^ölJxt wo'rbe / b«f il^m b< acfcr rrfi t^o 
■M^kI, eop< gebabcn were/ Bo mad) i)e t^c {iacn 
V'^f^ gulff OiJrbe vnb (tcitttt / bat t>w öcf er {0 
na n\d)t tK>pcn m(Jcbf</ ebber Unbc/ cff« S*^^^^ 
t<n ttjcre/ alje anber In Hojfc ^cöbi / fo m«d) \)<.x\t'* 
B«T toep trcftu / öo fdwl be;^emic/ b< bcn (icfcr tpflt 
^«|]t/tbo Ran jjulff orubbe/ t>nb mit bcm Cocpmanne 
»rtbe fttj^n« bat vn btw ^lUige» / bar Ire foep grot^ 
5>9 / {)$nbit ©a()c^ t>nbc vue(/ bar p*aU^m bcÄnbcr 
ttjifbbcr tort/t>nb ttjylmc im be6 ben mcfct tbo Uwn/ 
fo fcba! fc« gelbt gerben mir twr(>ljf mcnnen/ritbe 
jrtj ber rer^nj« ber tvco\\f mi\mc / fcl)al beanber cm 
bwlp« tmcn mit peervnbmwric^ f<t?iWwS«/ friert bS^a* Vdte^mar /mr eyrt ittÄH eynm 
ff Smbcn r^rtcrt tief crvorejffr/fo (d^ii ö< iicgc(i< fwert 
M fr<J ttöcrt («epittan }ve6t>€ra|f Ordnen / y>n ben 
ailcn^'Sd witcn / wen Ix oder vott^ifiye / fo Vixnt 
ybt im «nOcra tatverett werf/ »yn «yArcn ortv) ^Äflcn» Q^ovtbmct: / cfft cpn matt (pnen ac fit toc^ 
fp&e ne^ctfop tiefen/ alfe fpw e^cn ®ocl;tcr. ©eCIILIHrtiker. r(£>et()m(ir/ ^fft öar epn man fx66c ac=» 

^ Ut gcCi) (ff / »noc bin «cf er ^boe qtv^^oe 
inA<^ t>Ar b^^ (lau mit tivf^lff mmnen« ©eCIIILlHrtikc!. '(£)rt()mct / fto« focp Jrijft (rff()öt cb/ 

<&4 rn^ bc {rtc t^or ^ure ^ct>&e/ ^<bbe bar gare vp/»ii^ 
wStbc il)m gcrtamcfi/ cor bat bc göre »t^ gcbuwct 
|)ebbc/ro fd)Almcbc gare bem ^urcttMii t>prid)tcn/bat 
f9 fommcrucllid) CU^/efftc ^ort (Iro/ t)«b «nbere ttcnc 
garc/vnb bat crfic ^ar/n^mpt be ^rtluen gare/ tnbc b< 
(»nbcwrt tn?c j>Ar/ j>btlicFj?4r bw rtrtber« gcl^Pc* , 

webbct / )?fr<t bÄtbe ycmie bc bcrtAcfcr angewebbct 
^cfff /rtcnc bcfegclbe brcwc mit bcn »ycTit^crt t>cfft / bem 
bc acf er t|>o ^orbt/©^ fc^l be^^enne bem bearfer to^ 
^(Jrbt / pyri gelbt t^o babc ^ebbert / t^o ©imte XV^U 
b<xe bÄge / j>(fet falfe / bat ^e ^ne md)t tvebber l(5fet/ 
t^o ©öftre »Polbete tage / ©^ fe^Al be anbcr bca 
Acf <rß tmf cn / 1 o Ungc bat be gare »t^ ye* 

Vonhmtticfft bat ct}n man Ijcbk (tcFet; 

1^0 ^ure/effte ej?« ^afoe« / t>nbe ^ebbc brtr ne^iie gare 
mne/alit Dprgefc^r^ucit >>6/ »nbe ^e wjmerDalWgeb« 
gn/vttb be (Wf er ttK>rbe nid)r vpgefe4)t t^o t>Äne/ 
00 fc^alme bcn Imfien glnen / vor bc tvmrewAfge / 
l^^r bAt (^pä$ foebr/ 4lc|)te pennirtge« 

Stern /wol6e ^ctjj^acfct j)n löfm ti^jl/Je 

fc^l brtt boti »p Äi'ci^rmiffert/bejJt ^e 'bat nid)t/ 
©0 fdxil bej?ertne be b^ri rtcfer ^efft/ bw ßölwertÄrfer 
(pn matt acfcr f6ffcc 

^(S)trt)met/ ml bat acht fiffi Mn 

btm anbetn / fo fd^al beycnne t>c im W|f t/ 
t>athcwyUn/bat bm adftv wol httaUt 
^ ^ ^ ^5fFV mit fie^rciiniJc^Äflrtigcfi rügen/ 
^ctKö^m tugcrt mcf)t Mpöci)/ fo fdwl b< vmne bc t>m 

j^ffc ein man mtc 'mmnnU 

m^otum/ nahm f^nkt. 
.a^tthmct I cjft i^at ml xotminbtt 

mti mior cymn ynnQen/ mn bc yurtgc olbc 
' ye/dam ynv t>nb goa ttiUn/^^yd ff ti 
^ cZtnt9oxm^nb€t/wctc^afatcbatb<yunQc 
D5rmuftbcr »tJrbc / bcwile bat bc fi^ffvp bm ada 

bcc b(m >>iittgcrt ^ute g{«m / alfo vHi m ß^tcr l«^ 

J3^ft ftnw t»oiff?omcn matte (in^ 
('Jä^ (^nhnxcx / ^^t bat cj)tt man (conte/ 

yonbc Uucbc f^^ntxr/ ^c i^te Vormonat nid)t 
\ twKrt/ fo fc^v>U<n fw<rrpyöcn ficf t>at 0i^e 
4|J^ an C)c ^Artöt achten lareti / mit DulboiOc btr 

ct>t>erWrcrt fVnt / ©^o |d)^>^^f»l^4r t>a mgtjKn t)?nJ>cf 
motxr purtDr Oon/tc t^fiv btWucr f-ynt/cfft ^ tflr nid)t 
jtrt wcr< r/ nccb <JmecM>cr mober fiöntc/fo torg« pi^ri« 
Pen j»t-/ mad) ^^ |»crf p^öc bar by c(yd)<n/be jfcn> 
neu t>c bfn tsnbercn fo f^?<r rtib fo gubr trcre« / Alfc f< 
ttTrn5crrfjbcri/»nb wcnneer bcrfwerbtf^ocn bat gubc 
f> r^o 5tad)r<r wcre/ (o fchrtlrtK bflt bc j^rrucn leren/ 
t)nbir aiibcn biiigelbcn brcom/ tTTcVtien ^re »(^rmunbcr 
bcnnc bar gilbt vnt^ca&yHt / (öit'O'gcnbe IfrnecrböC 
Hoöt rtb biikrtvoiiben ©«ftnulnbercn mir trecJlff moi« 
tien/be firf f9b«ne gubt l^cbbcii nte^t ^un 

^otthmct I Äffe tat DcmanJc bmamcit 

rnnbe fT« Kd)t vormfinberfdjop / Be bat t>eyt/ 
i<t)<A hratm bebben v^gen ben tilget 2)iJrti4> marrf/ 
•?i)b jegcrt bat tid^tc 2>»*rtu^ ittAr^« 

£ft fitt^rt t^at^cr bcttöc 

grot« f<|wl^t wcre/ vnb gcwcfen ^<bb</ bi»f ^jnöer adftvvmme i>orß>pcn/fo fcbo'llciibc i>i>rmi!n0 
bat txn fynbexcn bttoyicn / od* mit no'c^i^fftrgcn 
tugc«/b4t fe bcft <jcfcr t>tnme fobancr fd)u\t>t ailUn fo 

^xmbmimc nogcrt« ©c G X. Artikel 

t)Otfo)>Ctt» ^^■^fo bauen red^t t>ortJfft / go'nbcr bro'te/ 

gclöt »rtrt 6eii 9^rmünberm/ tfft fo »^l \:}cbhm / bc 
Im De« Äcfcr t>ort<J,f c ^cbbm / vnb< cinbiX9 fc^^l ^Sffc (m man frigts)c t^nt) cm V(£*tt{)mft / ^£^fft cm man ^mtk cpnt 
p)^Sx\nt\ / fiSnbcx tyggmtx gtunbe / tfft bi man bAt 
tyncn fl^K efffcfiunt>r)d/^p vmmcmAUt)t/bat(&.fit 
toull:nC»in cn macht ^cbbcn/ örerflft ^^r ciS<^it an/ 
tcn mad) t)c fonCcr ^rcft mlltn niö^t ^»ortJpm/^tcm 
c|]rt cjn froPttJe ^c^te frjcn acf er / bcn acfcr tna^ Cr 
man md)c portt^pcn/fanbcr mit äcm n?iUm» 

tr<rt / »nbc (c f prcCc bat b<ir gare bem Acfcr nrere / 
Vnbc fe itiertbc bat / b^t fc bßr r<4)t t^^ ^abb(/f0 
fd^Al f< ncnc g«ri jn bcm <:cf<r ^cbbem T 7<S^te!)ntctr / cfft f>at: xcd flnn to(\)t(X cfftf 

V wbb<rcnbdd)ta/acfcrni^C€laif<b</b€ii (d>al 
^ fr rechte »ort vollen Uten / wölbe ^< beii ocf 
Ben brutot tl^o fpner IvffVj^b^^ngc / fo fe^Al ^ miOC^ 
BTfff bebten. aacCXIILlHrttkcl 
^fft cpn mrttt öormuttC 
' tat tx^rmörtber «aer / i>;ib Ix Act€t m^< cm/ 

fd^^Ucn ^r< frönlx negcr Cocp w^jcn/aljc fyrtc/ pcrffk 
fc ^en/ ürtl) ^cffc f< tynOiv I fo fynr fynr firönbe ncgcr 

WMWCtC* ©eCXIIILIKrtikel. 

% 

JSffc cpn f^ttaföcUt @onc/ cm 

(^vtbmct/cfft ct)nmatt^c66e 

ne be fuaren tJt^CTen mir ftvolff 
^eW>eti/4lp> *)<rnc alfc fc barytt 34:^411«« j?^/ mic^rca 

G X V. Artikel. 
£fft cyn man beööe nen fuiu, 

3 »»rt^ 
V(^\:t\)\m\: I (^t bat m mm Ubkcpmn 
f-uiit><rgiii gonc c':t>a mcr / rnfce ^< fraget c tid 
(yn tv^if I ^4r ccF c^nen ^Jne mdbc ^cbbc / (^druc 
tc ttlo^cr ^crt/ »nbc bcto< f«? frven öcFer / fo jtcruct fe 
ixiw AcFer an ^rcti öJnc/ fl^>ruc be ^^nc ^cn/ fo ftcruct 
t>€f*^.ict>cit acFcranbcri Daötv/itjen bc raber ftcruer/fo 
Iciict ^iJ b^n acf» r an f>9ne f Jfta / ilrffr be X?abtr flöruc 
ccr b< f5irt0/b€ bcn mir bcm Iarc|tm tcy\xt babbc gc; 
^abt/Öo (lernet bt'jjvincbcn adcr an/ bc ^alffbrobcr 

♦ 

G X V L :Kr«kel 
£lft cyrt man roil frycn Oe 

latc ipc? nicl)t lH\\\^in3l)cn, 

S^tveiKbbcr ^uncffroöivcn / Ictb jicf gclbf äff 
b^gc^rngcrt ^^r rofenC>cnb^ / bc pburic c^clbt 
beb'fnget rnbenvnipr/bc fcbalbral'cn^ebbcii/ 5)i>r^ 
t\&) marcP regen bar X\tcf)te an bem Bar^pel / bar be 
man n?anet / bc ^o\>9,\\ gclbr f chattet / bcjt bar Kid)fe 
ört bcm iNuf pcl vöt nid)t/jo fc^al t>Ät ricljte f « bciti 
£,Änbt; bat nd;tm. 

©cGXVIL:Krtikel 
^cn bruöt fcbal gaue wrseucn 
• (g^itbmct / fö fcbal ncpn ^routvc cffte 

□uncFfrouwe/gaoe g^iie« / ^ar f< tt?o bce maft> 

©2 CX VIIL Artikel 

T 7(^ctl)mct / cfft (xjnm ntannc fDtt m)|f 

gebrac^f /fa fd))lUn tyre erucn bar nid^tmct pth bc^t 

V(S^it()mcc/ßcitce 6c froitwc Icno^cc alfc 6c 

meit/e;fc bat fr^^j Can alfcn / van btr fcfjiilbf w^gcn/ 
(icrift man »or Ocm wym / fo fc^k>lkri f^n? ftänbi 
mti er(f bcC>be nlmeiu 

G X X. IHrtikd. 

3 4 »ort^; 

^(S'ttbmcr / ffft bat njn man 1 fyncm wyut f^n giibt bclcrc ^rc 
gucOagc/ fo mögen f^tie fwertj^ybe« 
k t>cr frouwctt Itc tnarPcral ma^cit »t^ 
i bcm hure gubf/ fo vtrnc;;br bar itil fc 2rc m^rcf c be bcm t\)o g<« 

L_: — ^ fd^a l fc bc^olöcrt / mcn ^-e bor guöt 

bat biir Äuor fopt/bAt (d)3l \'c mgcÄcl^tet brüten / bry* 

bcr bclarj?ngc ti5gc/»nö Kcme c^ncn niflrt/t)nb bc fwrc 
ftbc Clagcbc / bar f«: bar gubr mir t>*>rfarc vorargcrt 
^cbl>< / fo macf) fc bAt gubt »cC>bcr y rtbr^fngcn / mit ^ß^SJI^w'icf fVoum: (lorue/rit tat mcbbcvm Punnt 
iprcE« pmnif bc w^flitcn WÄrc / |o fd)4lmc 
fc { l^r »otgcrt («rcrt / fo i>ernc fe bar bcw^fctt 
mS^crt/ bat bc ^»ounj« cbbtr jfuncf frouwc (!r r^o g<5 
bvircn f^^/an bar Dccrbc »an bcj^bai f9bin ^vjieten eb# 
bcr br(5>crcn vr^ r^o r<PertD< / Alff bc ^ifgc htctc Utfy 
na r^o frigcnbe. 
btltn/ VA» ix€n Wct>cr(n mir lun Op(^tcrcn* 

jacGXXiiL mm. 

mer vorg^nett / 0(Jrd) ^rcr fcclcn (aiid)* 
an item lauern / «Ifc jx^ffrcl^alue 
mrtrcf/^o'nöcr jtt wcre mir wyiUn rii 
oiilbotöc ^brcr cxotn / vnb€ tAf g^ortu 
gute / fd)a\mt nitr cn t>t^ bem bvw^uf 
tc/rnb tiicbt t>tl> bcn tlcbcrett / (0 »crne bar bav bww5 
gubt )'e/?Dcfr"lucn glitten/ cflrr tyn man ocP trat t?or« 
ß^uct) ml/ bat fcbal Pan m buffcr rorgcfc^tmn Of)?p:. 

©cGXXIIILIHrtikeL 
>^at evncr wrgcuentöYl/ 

bp fpncc wolmacl;^ 
(&t(l)mfrAft>{>(tttvoIw<it tor^mm 

tf/ifftf wer tÄtj6/tc |*al b«t »an (Ii^nöcii 
Art tan ficf ton / wjfl hc bce ocf Verlan bro# 


2309 tc^n man wrgcucn xcfl/ 

wcnlxafuu (:vamt' weit, 
(^itbtnciVifeffc ^rtt cprt man PraitcP 

tt:orl>c ' fo m«t)ti<i) fVntr bod^ter iD^e 
rbo gcDCtic»c/ »vcoer tt>p rechte bc>rcii n;ad)/ 

vnt> aH ^ar bc »ormuntcr aucrjpe/ cor t^Atbc 

prcinr r^o <:fn Pnmpr od^fd}»»! ^ n« t^br/tren ^< 
mir (Dr,iC>c8 C,icba«n bnid)tityB / «cncö brngcs^ mecb^ 
tiditrcfin tbo »orgciuntc / folattge tarl^cjo iticd^« 
tid} ffrt»: «;gcn f^rgpcli'crd'cn f o'l'crt mac^* 

©cGXXVL IKrtikel 

i^^t cpn man fr%W Ont) 

l;cWc ncnc bvcuc C^ai* ♦ 
i^vthmaiwot (pn man frt)' 

j gebe cy« tvji»[f / »nbc p^nt bar tun« 
.^^ l>c|Vge1be brcuc / »p bc frvs< / ©»^ 
y/»^ : fdial bar gan tt« cynem ^yt^miv^ 
■ ' I (4)w'n red^re / fo wat |r ni^o«r gcucn 
1 / bar fd:»a'. be twcbe penfimj ^t>r 
. J f«^v9 w^ßn/m f'^tum ftyen adcv/ 
ionbe mit bem bot^cn pennmge / fial fc trvnncn bat 
^adi^ buttj/viib trat rt>ö rcd?r< boren mad)/vM bcm 
niCJbcl a!fo »crne jrbt fr^g tan bltocti van ber (Mt/ 
Vp^Ot bar fc^t t>m»ic t>c m^bcg^fifr/fo fd;al ^« bc mh 

br3<f(ft 
tynm nmKbeambatbcxffd)0p^ ' ' ' 

JS/ft ^1 n man ftnt^cr |)et)t>c mit 

fpncv ctfccn voim-cm 

(&tt(;ma/5£ffe6c man ocP 

^c()Dc Vi>«ttij>tf gehabt / t)nt> 
t>4r l^nbct mlOc^ct>&c/ fio'rucDe 
X?rt&cr ^cit / fo mpgcn t,e cr(1,rii 

mober marPe /cfft nie t>cn cr(lcri 
^ ^ ■ — ftnbcren fo tclnict^ttt^oflunW 
mre fe «agebtn / brtt f(|)alnic bearf«! mir fobflncm 
recf)fc/ rtlfe ^tr t>orgefd)r^ucrt / ocP mS%M fc mcf)C 
r>i>ger efagen/atfe vrttme bc marfe/be be mober barrit 
gcbroc^)f hi^ffr/weret ocP |;iee/bar bc Pmbcr wcrcrt »rb 
gcgcmn mit befd)eberi gube/ iffrc öffgefcf ret be be mit 
bcr erjTcrt irouwm b<[fr gcl?(»f/©nb begiiftifn bc fpre^ 
tmbin ocP »>nimc c^rcr mober marcfc / Öo fcboKcii 
be Pallien ^nhix bc fo affgebelet fyttt/ Ȋh crer mober 
marcf e/ mdit hebbcn be|3i1nbireii trat cm anPumpt / 
yoan hee vabere wi^m / bat moV« fc ri^mcn / t)tib be 
rmbcr bc rtidtr »f^ geg^ucn fvnr/ be \'<^^[kn c>r parc 
^ebbcn crcr mober marcf c, 

©eXXVIILIHrtikd 

V(^rtl)mer/ tvot ctin froutvc cfnc SuncP- 
frowwe (?pr«e/vnb fe nme fpm^«(ney ebber mcb# 

bereit f r>f 3 cruc ^ct)fc< / vnt>c ^ct6< fc mnc C^ber/fo Uqct f« 
HA f t)rcni öc&< ^ eme an btn bx^bcr/ vn» niä)t m bc 
&lU(y6 bar buwQuH/ t>At (int fc n« t\^^» 

(^ttl)mct/cfft 6av xco\ rnttScmatt» 

tan wil folgen / vnb bc liJucbc wa« \d)m/ 
woi bat ind:t ^otb^rt wil/b« fc^al btn anbatf 

bitan !D.^rric^niarcf/ »nbcbc«» richte 2)iJr« 

tiä) maxd wcrct |a?r/bat be^bt bat U^flftc ttid?t bc* 
Uucbc / vnb mit frrcm w^lUn tUo rtJggc t^^ tg^n / 
fcholUfi fcbar nict)t »orWtcmi/fo'ntcrj^bt wcrcbat/ 
barcrttc pattbcm anbercrtgdbtaff fd;attc / bar b<# 
wcrc/ fo fc^t>il£n fc bc« bro'Uc bc)?bc ^^Ibcn» 

©cG XXX. Artikel. 

nttwStbe eymm mamc / t?nb bc man (Ip'nic ccr f< t^o 
^opc qvccmmf ^^y^oc guluc mj?nfd?c nabcr t^btlr 
cgcit v^cmmt^* 
(^ttlmci* I efft txntx 6m \>imf(htc> 

um 3uncf fr^uwcn todde wtrcn/be (icf ßU 
ucn »orlauefXtt fonöet ^rtr t)<^rmu^^cr täU 
iitt/vnt> »ulborDc/öo fc^l bc (5Öfnc jf mcf * 
frouwf Van ^rea "OaDere acf er vitö giiCxrrt nid^rcs ^eb# 
/ X?rt& ^ölue ad€r fd)al m^oer ^anm vnt> vaU 

^GXXXIIL Artikel» 

I 

JEtn ^uncffrouttc Uuet crc« 

V frouttxn (Icrucn/ Öo Uutt fe irert «cf <r vrtt) gubt 
AM t>c Buflcren/tx txtr Dt^ gcg^uen ff nr/ »nt> nicbt an 
bw Derberen« 

©cCXXXIIILIKrttkcU 
JBfft cm man fmer ®o(gtcr 

mc6c ^eue matfcml. 
Tr^Vtbmet / cfft 6ar cpn man t^tkcue 

V ryrte ^0d)ta/ cfft bar »o'rmitnt äuctwc«/ 
»nD m{oc gcue marCeral/fo alf^ fc b<6 cns wo'r* 
Dai / ©nbc b€ bctalbc ^b* b«t an «cTcr effrc an artlxreri 
guöcren/ cjft be aOfxn (IJruc / vnb fc tvoi mbbcx t^o 
bu w/ fc^ic^tc / fo jc^rti |g mar tctal weObcr )>iibr)?n? 
©eCXXXV. :Krt<kcL 
£fc ein man acfcr fett« 

Pumpt "9bt fo / bAt mcbcrt «cPct lofin fd^al / 
l^t^ fettet ya» 

aaeCXXXVLlKrtikcl 

^&ft «tt ^3att fc6o(t)c fmcm 

mjm Mtt (u^en. 
(£)t:tl)mct:/ # 6at cprt {^an 

b'^ngct mve bar b<»w »»i« fdbol? 
bc betiJgcit ^(Jj^tcrt t>nb rccf / ebber 
vcnnyge tlebcr / eflte wdtaley bat 
vbt«ere/bflt fd^al ^ben ted^c 
I «>orr eer bAf fc (ier ff t/aetct fofe/bar 
jfell^roe eer fe fobatte tlebor ebber an^r gubt gemm« 
ttcn ^bbe/fo bdrff meti na ^rem bobc «eiwrlcy tan b6(^ 
feifvorgcfchrfeen Jo'pert« 

©eCXXXVIL Artikel 
föfc epn ^Dan (k&^c <itt<« 
' &tthmn I ® jft bat m man (jcWc 

»«n ö«d »atxra algcn/ijnb b€ man pd^roc ^cti/fo fd)«l 
tee Äro^cra N>c^ra: bdycl^n b<tt fryol «cf er / vnb 

aacGXXXVJIL IHrtikeL 

Icuc^r rpnm gonr, 

N e^ir mer »nö t)ar werc cvn Äro^er/be Itaf t>< eyf 
nett 0Jnc/ct)öer c^nce ©pneQ^tfnc / vnö l>e anderen 

ticpifrw / »nbe ^cb:5<ri ft^en acfcv / 6»^ (!<twct fcextn 

tot 2>o4>t<r. 

©eCXXXIX. IKrtikcl 

^ffc cm« ^^an6 probet: t)o# 

tcc l)cWc fttKtt (icfctr. 

V(3S^trf)met:/cift 6(tt eptt man ()c6{tc ct)nf 

7Sk I) aci^er Early European Books, Copyright © 201 2 ProQuesf LLC. 

Images reproduced by courtesy of The Royal Library, Copenhagen, 

Hielmsf. 888 4° [9,-259] ftcf er Äfi btn y^tbbmn/vnb md)t an bc teya^cr. /y>b '0€ 
fiterrfibe t^Svtcv baren atfcbe re^yge/fo mad) 
bc^ol^cn ^rt frvcti a<Sa/Vnb a\\o vHc e^ncx ^ronivcrt 
ebb« ^un^froutvcii Ang^^Amen / rubce Hanbce 
boPe/n^ ^^^^ r< ^f^^ ^^^^ crucn/an teygcn 
ebber bAr ?r gubt mit rc(i>fc vAlUn fd;«!» 

£fft «tt matt fitt ö)pff 

fo pe Ix t)n ßo6 unffn ^ct: flehet: 

V(£)vd)mct:/ fft ^av cpn nmn fpn tvpff 
»orUre/ t>nb bAr cync iDoq?tcr m^öc ^€bbc / jo 
5>0 ber Heber titd^t mcd;)tt<^ t^o vores)penbe/eer be 
^r^uwe ^ebbc wiUn bobt gcwlfert* 

©CG XL L Artikel 

£fft «tt ^att fm^r cmm @ocg^ 

tct: mcc 5CUC wen ^ct anC^ctn 
\ 7 (S)t:tmf r/cjft i>ax cpxman l;c^6c twc 6oc() 

V ter / »nb ber cyncn mer mebe gelte Alfc ber anbc* 
rew/effr be »Aber benne ßomc/ ml be re«ne/ ber bcttne 
Hier fttcbe g^ucn le/jlcf Atibtr mcbcgifft geno^^cnUrert/ 
Iwt mAch R bc^olbci)/ nictt a^l U^'-^o bwwfdpichtc / fo 
f4)Albe 0u(ier ber fo v^le nid)t mebe Qiucnye/ bAr 
Dorne fo vele Äff tiemert/alfc bc Atiber gcaurtne» ^)Äbbc 
IDar Anber mögeit fe beleii/ alfe In b«t gubt beftoruc ©CG XL IL artikel 

^m^m ^opfern 

tt54w/ ?Dcrt ^ytm txn fcmet beffc /ye Qcmatct na 
tyne& mane ^o'^fcn/ mlUv txnnt bc bedien benj^finge 
^Sfi p^ncrt nabüxcn/bc fd^lbtn ^^iUn bc^olOen. 

©eCXLIIL IKrtikcK 
efftcyn ^mvm (kk öon 

yt(£>nl)mct/ cfft 6at cpn (In 5Spff i3ot« 
^--^iuii/tpttb ^ b< »^^^^9eclf »4« »4« (icf ^or) fc|)oi 

^€/f0 mac^ bc|>oll>ctt bat b<f?c b<bb«/ »nb b< b<(?cft 
b^eer1/^f0 bar cyii pyUbltm »nb x^cbbcrbctm/ bc mad^ 
all« br< bc^olbeii / vnbe c^cn ^(Juerp^JI cj?« par (ä< 
Ifen/ t>ribe bat bc(?c töffcn/bat bcfle tafcllatcn / vnb b< 
l>epcn ^anbtruUeit« 

©cCXLIIILIHrttkeL 

^(K van f(cf {>on» 

V(£^ttbmft/ Jtpn man fpn tupjf tjor* 
Wji / vnbt ^ b« Plcbcr vt^ bon pdbolbc/fo fc^aC Hager/ So f4>Al t)c f(e^ vr^rat/ mit ttvt^l^ mm^ 

aScGXLV.lHrttkcl 

b^if^ alfe cptt. 

■mit f^mt wabynmn t^tt^ txflapcit 

buwgubt/t?orr^m<r/ tc etnrfcll>y# 
Igen bcncflfle^ bc bar bc^r<n att 
i btrt pi§el/bat fd)al w^fen m^ffliee 
trare/vnb »ort alU Cufr<ri/b«: An bcm ^ufe pynt/j^e ocf 
tviflilfe wAr</f}(5nb€r bac CufTcn bat bcm werbe t^o fiift 
ben iö/ vnb bat bejie bcbbc/ mit ber vSrQcfd)vhen tobt 
biJringe/ Vorber mer / böfle »(^rgcfd^reueitbre arritel 
fo fe gefd^rfueit pynt / b^r fdpllen mm befegclbe 
VC bAnen qm* 

^l^fft man mcr ft'(tm 

a\fcc^nty0 fynem ^ge/bAtrdM»*^M*>"»'^ 
lS»^t/vif b bc bcp< ^^|i</b«t j$ w^fifU wmj ©<»t im iMh tfAt Uf \>M tütnpt/ wyPif < mrM\^^mmtn 

»€t/Oort^m€r/ b< fccf e De bar pynt/ bÄtj^o biiwaubr/ 
Pi^nbor cyncrt facf/ böt_j>8 t)er»cbe. 

©cGXLVILlHrttkeL 
^att em« Matinee fjcrwci)?^ 

V(öttl)mct:/fo bort Jar tbo epttce mart« 
ttes ^crtwbc/alfc pyrie tlebcr/fytt ^arnfdb/vnbc 
fjn b€(^c ^j>iigc(l mit alle f^ncm gm^bt / bar 

ww< bar tyx\ ^yx\%i^\ntiXi ) tcoy\xx\<S 
^/fo bar ^«rrweb^/wcre be vaCe b4r m4)r / fo nia4> 
bat bf(?c t>e(btperbt n^mcn / JDrtr bauen fc^al iii<tt 
nene ^aue n^mett« 

bebe 'ya/vnb p^n bcpc fdxrtcfoat/ 2)it b€f?€ Cafe^ 
laWiDc bcfle facf/i^^nc (ICcrco/iDe bcffoi rrc mit beut 
^orto»»c/üfib fvrt b<|?< bj>r/39 bar o^nfltd^aec / na 
tywtx HbM maUt /bAtye^a Verwebe / »nbc anbcr« 
ncri C^tcr^Pe/vnb be bc|?c mffela 

^ottl)mec/ cfft 6at: cptt man eff^e fnfcf){ 

wcr</vnb ^cbb< €yn bcbbc/pcnitt l^c ben/fo leutt (Tti 
bebbc/ bar t>€ pyn ^crtwbc ((»<t/ bim bc man n(it 
«yn wrflf Ut^ m» f'yncm bob<^ 

iaeGXLVIIL:Krt<k€L 

\7<%tl)mct / Ifefft epn man fpnet mo6et 

V voll belaten fyn gobt / bat ma<l?^e bon pnt>y 
b<6 mcc^f t<^ / ßtfnbor wjttwgobt/ wod) b< ©cGXLVIIL^rttkcl K^(£'rtl)mft/ct)tt wff mocl) ctcm manne 

nicht bebten Äc Heber / bee Pcl^tcn tnad> ntyn 
mati filtern »jDe bclarcn f^yrT^rwcbe/mencytt 
>>|]tcf }d>Al paUen bar jbr t^o rec^re bc^rt, 

^oi*(l)mct:/n)ert einet ^ouwejlnamen xctn 

bcfaring bcn ©üti (rtm mannc/na vcin (rem fSm/vert 
van txtm f(Sne fone/fp modt) ein ifltcf bdattn/tvce ^ 
mtdytid) yö/men f< mac^ mctjr mer be ^oben/al|< cy« 
nc be(ac;7ii(5e vnb 0<n tp'r mac^ fe ^tbbau 

Vottbtner / fo macl) ncmmbt nenc ftpe 
^ortI)metr/efft6ctt cpn man fpnm ti^pue 

belere lvfl*?tvng</»nb fc eynen man ntmc / fo fd)al fc 
btr frfl.urrtg< entbcten / bee piljutcn ocf efT« ivn teyff 
ftrem tnantic bcicte Ivflrttinofe/onb wff ^At IIÄ nc* 
m</fo fc^al ^ ber ccf ent bft-crt. 

^occl)mct/So macl) nemanit nene Ipff» 

htfe belarj>rtge bon / «r ^e eine« 3«r pnbc Öp'ö P^tfen 

kfV(£>rt()met/®ötrepn man (Inem xopuc 

^J^bcletb acfcr ^re IcucbAgc/bar fc^Albc fwfrrfVt« 
^'^^ntd^r »tt> iT^mcn/ ect je (lajft/ belcr^ ^e lr ocf 
friert ,icf er/ fo fd)al vn'> mad) t>e fwertfybe bar rechte* 
uort pt^nimm/t>< ^.Ifffe/bcm e;?rtcii fo gwCx« beel alf< bm ittxbttM/^Mxxybt\MttbM be St^mt f^ebbe 
ftjM atfit/ b< fr wca angejlorocii/e&btr fc fenn t^^« 
ifStncpi^ Qt^z/vnb ft 0<3 hcvbt cne ttH>röe»t/baf f< 
{ttev^rCi^ffccfi /vnbebe tHan fr batada v^tbcUtt 

13c GXLIX.:HrttkcU 

j(S)rtl)mct/cjft 6ar rpn (f?(ttt 

' (lorue/ ȟb t>^k f4)u(otc^ wtre/ fo 
fc^albÄt botrgubtn^o vcirnc tbo 
Cxnr fc^u'bt ©nl) barna bflt mctcbcC 
tan meribar ntd^t m^b«: bcral€rt/p> 
i&}Amm be fd^lbr beraUn t>tl) ff > 
I nem ^taeö« / ©rtb vtb fr<ri tl<o<# 
, , r«n/fVnt freHibcrccf frr t>fbac^ 
Wgcbvtt^cf/ fa fd^^{ t)er»cbc ocf fr;> x^^m gcl^cf 
CKrt ekbacn /3i>a od« wdcf parr b^Kr «Ifc bar «ncnr / 
0«t w<r€ ^rwcbe/tffrc wvflilfe WAXt/bt \>^t\yitttvnac 
mad) bcb^^oloen/bte fvri b«l Wtcr / (^rfr tt>t ocf 
r ri! I / ^e|fr bar bauen trr<tt adct 

|o P^aifite frc m^ircf < malfm vtb bem acf er / bar 
btnm ncd) mar fc^iilt »nbctalcr / fo fdialmctajlcn art 
cre mat(e/ vnb an f ^ncn (wen acf er / bat b< tym p<it* 
«mcf noerr bes ansäen gctcf . 

T][(S>rcbmee / fefft 6at CDit ?(?an ftovue 

7^ »ttb fo t>{(e fd)ulbtd> tt)f re / b«r tnen be f d^iilöt 
ni<fyt mit bcm betaUu W^b?/ n^iwfr fvrw frönbe bar 
niä)t tiJii -fo bSxiKf) fc bar triebt »or bcfatc«/ mm titfi 
ten): f^n gutt an mcr alj< anöcr fd)ulöcnfn)/ j"o fd;v)l pfiicm tvruc l>cöl>< bdflrcn f>fn gnt)r/aUll;r 
^^^Uuct><jgc/tjn& Dar grcrc fdhult wcre/an tcnun/ 
f0 fd>a( fc l>c rcnre w^gcuert Cumlc bat fe by Ur btla^ 
tj[>ftge binnen vciVmvit ocf fa^it/iar mtbcn l?4>Mcr(]cl 
3?o vtl^lc^jcn fcboibc/brtt fcbalm« bcrdcn t)t^ ocm buw 
ßiibc vnC» uict)il>kl/alf(f t>prgefcfer^u«n ve/ocT fdxilmc 

»(II mc Ortt Vijnbcm rcnrcn<r bc^plCicn ta\u 
J^^(V>r(()mrr / ßrfft 6af wol fx)mr\ mjvx 

^L5*>''b trnt><rcri bclcte/alU fyncn »5<f cr/tnb ßuOtr/ 
^^qwtbr tnbfry/ mit famnulöct l>«ntt/ bc;> fdvl 
Icit fc tobop€brut<ri/bar idac^ »nb j4>«l ficf bc firirt* 
fyOctiid^r m^bc bcfilmmmi / bcmü bat fc fot^o f«* 
ititnöc fym/ VtPcrer od" ^aP</ bat bar ejn bcrnc m^bc 
trcr</»l1^ fid* pormcbcbc/fo fdia? bc mober bc0 rdtge* 
fdjr^ucn gubce aU.CcwoI bnilfctl mtr bcn entern ^ynbe« 
rcrt / '93ö;jr ern öi?nf ^e €j?n wjff njmpt / |o ffl« ^ 
nid)t mtv x>an b<m ^id"« »nb gubc nemcit / atfc m^n^ 
fd>cfi böte/ fo mcrinidi tbo b<m gube ^ Jrcn/ 2)c6 Atif 
tcxn gubcd ma4> bc mober bruPcn/btttilcbrtt fe Uuct, y 7(£^ctl)mctv'tvcvc bat nm ®onc/ t>n6c 

^^^bbc (e 2>i)difdr/fd)olbe mc De jDod)ttr ttbgl^ 

oen/bestKbbciibc fr»crtf9b<ri mad^t/mitbcr mober 
rabe/wea b: mober cbr txn mcbe lauet van bem bcMteii 
gäbe / vfx^ od» wee be (?>ober ber 2)o<btcr na an (Ter^ 
MC» ifart/bat fc^)al b< fiwrtfib« ni^t aJ}b*;Wngen/»t^ (^tdmn I cfft cpn tt^an cpn tvnff frp- 

\tt>e/\>n^ (v mutti btbcgcbvtigct »xJrcc/ mit b«? 
fegeI^<n brwm / »>nb tfc e>r bclatrngc bebe 
yn Da UtUn/ fo ma4> f< ecf^o r^o weiterem f< wil* 

. C^ttlmn I cfft 6at: cpn man I)c66c 

> fymm voym bdaun/ ^o^ »tib tvurr ixt ih 
ocbage / iDat fd^al fe bruHen cr< leucöage/ 
velU bar {>u^ ocf bat/ vnb worbc b< [uU 
WM ffcbe ttjeb&cr ricfjr« »nb bwwet/ fo fc^al fc bC8 aKm 
Petvol br«Pe»i/ttj<« ybt ocf f aPe / bar bar l>uf5 vp cvtte 
Ättber (f^be gcbiitvcr txSxbc / t>twyU tax ix man l^ct/ 
^tibnx i'^.icm bobe fd^^l bat ocf bcbolöM/alH: vo'r« 
ßcfc9rca<rtjc>9« 

9:)öitl;ntce / (fit 6ac cpn ti)t)ff bc66c It}ff. 

far)?ftg€ viib fc t>c ^ebbc bcfc^cr / neme f« crrten tflatt 
€<r be fc^offj^n qweme/ fo fcbal fc md)f mcr fecbben/ 
Älfc bcfi andern rcf>oJf/bcr7f |e orf «nber/effte anbcw 
P^"^/ fc mtbe t?p »itgcDclbem gtibc aere/ fo rchJC* 
ler» fc bcleii bcn fc^off/alfc mc bat anbcr mt\>iM belcil 

|Ct)AU 

Uty x>nj> tmxt aUe fr;? / Bo marf) nicf)f be# 
^«nt fjne frrmryben / Wen be man t>cn (Icrwt / fo 
nia4) be fwcrrfTbc bc ^cl/fte n^mcn iorl> bcr ixurr / bat 
«ar »nbebüreer re/f bo ryncr f-^bcn aff/a)cre v^t fafc/ 
^«t bat Pttbcbuttjebe part fo gubt mcf?r ttcrc / «(fe bot 

t, H bar 
bat buwcte/Öo fd}olUn mit bcybtn parte« tjc« 
tcr tncnnc bar tt>o n^mtn/nrar C»e trccr i?cnttc mit ftrcn 
eben Unmn f (Jnticn/ barna fdjolwe bat |-uluepart mit 
0tlc>c bclcctgcii / ©0 bat / c>atci?nc btd fo gubt fc^al 
iD^jcrt alfc b4t anbcr/'Ürtb be ftrcttfibc fchol ntcht tafo 
toi vn bar rum ^at bcbutrct ye / mcn eyn btä tat vn* 
Ubumtye/ bar fd}al bcr fwc«|*y^cn Antie gcttpgcrt. 

bdat)?tigcbcb< cfftc bc^r / bf fcbal barccit 
jrn bcr UtUn/cfftc »or Ocnt Äaif pd/ IDrjt 
bar wol anbcr bdaryngc/bat Id^ßl mrnt 
ntÄd^r {yehhen/yebar nevn bdatyn^e boid/tnb tan 
be Venne bcm bebdat^rg« gcban v6/bar lewrfcnniic 
gubcn ^^Pcrcii tugen »t^ bcm Barfpd/ bar bc bdatyti« 
ge grfdben rö/ XJnb fi4)t bc anbcr mn/ ycgcn bc lugc/ 
»>nb ytQtn bc bdar^^ngc/fo Idwl bc nen fccgcn/mit c^^ 
ncm tf rcf ncmcbc/ cnrfalt im bar rccfct/f? br»tc bc aru 
fe« iTncr bclÄt^ngc/alfc fc gefc^cn ;?ö, 

GEj* Artikel 

V(£>d)mct:/cfft 6at cm I)irtcl)c ^^xm k t(6 
allccn&ynbtm gobc rucrcn/ t)nbcp(JnJcbck|te 
^cn/f0 crttct ^< r^n mcbtbcl/t>Är^cf'jii bwwßo^t 
kucr, ^(^vtfymtlfo rc()d bat 6ftt me^ 

bcbii ocmant rxynnm / batml^t t>at ^ 
mi'c bcm anbcriM jr« dem ^ufc )?6/ fcin^ 
c»er t>c6 eyne mit bim anlytun an 
Ocm gu^c / w^nt pyn gubt bat ^< m^Oe 

l^orfefe / f^rtt f«; bc^ alfo c^ns / Our bacyflicf ye / 
f^lm fi ocn mcbcbtl Oikrt/alfc fc Cxnnc Oa«P ^t^r<n# 

©eCLIL artikel 

^l)om ct(cm / Wllc Mt t\)(n t\)0 
^pfc/d)oc plod)/t)n6 m (iitcm 
rcl;oac/rcWllcn fvcJe |)ebbm 
A / [(S^rtbmct / tvm 6ar ct)n man rf)0 

Dt^ vnb t^o t>iiß/b;7 biibbclbcm gelbe/ bej?* 
'b< fd)abe i>Ttb< fr^be/ b<6 gcf ilfeti fo ni«c^ 
fcbamn fr^be ^cbb<rt/b< Oytten fc^ff fdjal »(Jrcn/ 
rort^mor / fo fc^wl t)< ocf fobancti fr«xl^bb<ii / bc 
t^* V<(b< fa«t / mit fyricjr pl^c^? / vt^ vnb t^^ ^of . 

1 iii |b( 
nmci) ncmcn butm ^pfce» 

C^xi\m(tlcfjx^at cpnman 

3D)>fen fd^olöc / fo ttic<if> t)c tii« 
nt€ti butiti JD>>tc6 3?cgcti f<<7netn 
2))?Pe / wo tcrne ^ee not ^o 
tiicri nict)t ncgcr t>cm2)Ytc niad) 
b€ bt crö< nimcri/ «Ife rar rote/ 
^(Jn£)ct_)7tr wcre bot N^f fo Porbt 
fcöfcri tc€t</bat f)tyt>t van «obc» m<f)f rorbtr n^mcif 
Wnb€/fo mad) ^< yb negcr ndmcn/acrcr ocf fate bat 
^€ bcö biitcn ^D^'Pea »tcne ttiAf« <n^<bCic / fo trad^ \)C 
bvnncti ^'^tc& nim<n/t\)c I)>'l?<e bc^o<ff/Ö»*>6 robm 

©eCLIIIL mikel 
£fft cynm Zantic fvn B^ck 

(S^ctbmcc /cjfc ct)ncm manne fpn 6icf 

wiJrbe rrbgegroucrt / bat bcw^flicf ««re/ b< 
bat bt'yr/bs fdial b^rcrn b<m Cl^gcr Hcgctt^ 
' ticb fdjiUingc / x>nt> bem xid)t€ ncgcnttd? 

tyrt€m ncmebe aucr f^n 0led)rc / cntfalt bcm t€<h' 
t«/ fo fdjal Im ben bj?cf fo gubt «cbbermatcn / olps 
©eCLV. Artikel. 
£fit öat g^urfcbop öar mcöe 

bcfcl;vilv\'.t wöcC^i\ 

-4^^ t)cbl>€fi / t>nt> Ortt bttr^jlirf werc / feggm f< 
mji/fo mo'gen f« ncn | ecgw mit c)?ncm bur« 
nemcbc ebbo- fe bten / ncgcntirf) fd^illmgc t>fm tl^^ 
gcr/ vnb n^gmtic^ fdnllmgc t>tm ^^Kidytc / werben fe 
mbbwitild)/ fo fcbi51((n fc ocrt ^y<t mbbct tnaUn/ 

£flt rool öeaanöern cl^ mas 

|(&tcl)mct / "Sfiift {>at ml i>t6 

anbtvn 2)ycf itirtter / i>n»örj?ng<ö 
vnb Dna^tcn / rnt) menOetoc <^^t 
fyft cgen irerc / tvjl benenne bcm 
i^rt i)Icf fo ^tmaUtye/ bemann 
bcrn ruften iDrcf nic^t wtbt'cr ma* 
fcri/fomöch be3i>«in< bebcm «n^ 
^ V ^ • r^nen iDicf fo tfcmAPcr ^ffV / 

^^^'[^^"l^^ttbcrbrpPcwebbcr t>o*rcrt an fynm (^m 
jD^cf / cfft bar ivcbbarRalr ctn fch^gc / l>Ät l)t fvne 
<rbe r icl)t »t^ nlmen iii(J(Te b<»t bcttilif? wrre/fo fdfwl 

n>bf» 

I Iii 1 ' ©eCrjVIL:HmKcl 

SOotrtbmcr / wclcPa wl6(mflrPf WM 

laeCLVIIL^rttkeU 
JEm pbcUcf bringe ftnc ®ifc 

9v)ortt)mct / @o fcbdl cpn p6thcf fpnm 

2) f(f »r^ bcr nobt br^^ngm/wm bat gcbA^cn wrt 

jaeCLIX.lHrttkcL 
SPan \re£e t>rtt»c ftegc 

»etbtmare« mAPctt t»cg« Vnt> (1^8* / ^»w ^"»^ 
gebaren wcrt/b^ br^tc Vli^mtid? fc^tlUngc. 

£fft flagc öcllen t>mmc ^fö^ 

on cpncc fln^a•lt t)fH>tm(ivff. Early European Books, Copyright © 201 2 ProQuesf LLC. 

Images reproduced by courtesy of The Royal Library, Copenhagen, 

Hielmsf. 888 4° [9,-259] r<r ttx>rCKti/)?n e)>ii«:r anöcrn t elormarte/ fo |d>ü|mcii 
bat 25urfc^0p b<r ßölucti vdorniarlfc Car tvUoi /»tU 
ttvtOcn manm/ $ihx f^iM^ 

laeGLXI.IHrtikcL 
^ft cm mit mml gm öor 

l^vthmnl^ol i^ax ^tpt m 

] »jm<ö4rtöcrrt plod) mir ivr^e(/tvol 
\ bat l)c>jr / (4>al braCcn ^cbbcn / 

I gcr, »nO ocf fo r^fe yrgentwt Ri^ 
i f</iDeögclrf€n ocf Äfft UxwoX 
-^__..„J rct V» ^rtea artbcrcri acferbaam 
rcc^t / De |ct?al oca gd)7ten od* gebraPen ^bbcn / rtlfe 
t>orgcfc^rcam W wovbft htm^icS ya/ »rtb fcd^t ^ 
Jl^/fo fc^l^emn feigen/ mitcjomm nemcbcancr 
fv« «Uc^re / .^a o^r mm bcw^pyiigc / fo feggc bcnai 
mtr rwo(ff mennm. 

©eGLXII.:Hrttkd. 
£fft cynem fyne plocfc) cööer 
©cGLXIIL IHrtikd 
2^^ol öcm anOcrn f^ncn fclpoff 

d^vcfcft^cv/tfft ^ac tvol k\n an 

ccr<n fy»i«n fc^oß' trnfövct Jxan \yf/ 

fctjillmge / ©ecbt l>e neu / fo f^wl 

ncri ftggcn / mir c^^ncm ncmcbc Auct Iv« 6li4>f«/ 
0<t)"t^ ^><»f ^cf ipd^tt^bert / »nö yeytt bttcy^id 
fc4)t ^ txrtw« n<n/ fo fd?Al ^< ncn fcggcn/ mir er mm 
ftcimbCÄuer ftn ©Ucbrc/vnb »ort t?iit cÄKm tcrcfnc^ 

he b^ttrii t>€m tUger 2>t>*rti4) itiÄrcf/ vntc btm Kicbre 
|>^>rtid) marcF / t>nb ffmn jd^ofj ni«d) ^Akti mit 
tw^nif mcnmn/iDc6 gelten jd^Al^c<cf b^rctnjlftba 
«tu tt<r4)r^«crt (I(;^fy5><bc bcm «nban fvrtn tcJifT f «t* 
«r<t/3ölm n^rt f<l?off ocf cnffv^rer b5> baw/fo f<^at 

©cGLXIIII. IKrtikcl 
g©an eKm bolts tipoentförcnöe» 
&tthm(tj xool Jrm anbeten fpn cfctt 

^ V lief weit/ i>ax r*almc vor btutn / öcm 

metx bc«Agct wrtt/ t>c fd^( nm Rggc« / mit ejwwi 
itemeOe auer fyn QUd)te / XVtvct ccf Oat bat wol b<rn 

bat bcy>t/be (<i)a\ b^tetn a4)t« rc^)ilCtrtgej>cgcn bcn 
f er/ vnb «c^r< fd?itCmgc ^cgcn bat Richte» 

GLXV* IHrtikeU 
£flt nem guöt gcnamcn 

(£)ctl)mrt ^efit bat tvol 6cm anJcr« 

f^rt gubt n<mc b)?ttrt<rt gubem fr^bc/ bitn 
fffytlmi ybt webbcr bon/alf< beytnnt ^at* 
OCrt / öor bem ^bt gm<imeit j?9 / mir tvcdff 
mmncrt/idffwerbrgc lö>e/ bar t^o fd^almc^ birerif 

fc^iUinge, 

tcn/ fcbal (^anpn (tvolffmait (b(. 

Vötthnm I (0 rd)cl ncman6t (canaitep« 

2d)tc>?>i yAt/fJv.^cv yht neu/ bat be (atcnch / fvU 
um fo clor nidyt ctitverc / fo mad) Oco lyn ^Qutc» 
man «llcii/fo lotxix t)c fyn ratmct^»?» 

GLXVII. Artikel 

^cm ?picC>c wövycu wov6c« 

trecffrc^uncFfrouwc worbc van&cmper> 
Df gcworpcn/mir ivrcuJ/oat bctct(licf wixe 
b: OM ^^f/^'c (d)a\ h bfrcrnit>^xtid) mairf 
Dftb t>i'm J^üf'tc D^'rridi mardP 0ai?f ^« ncn/t^ bor 
m^^c bePlagct wext/be fcJ^il mit fig^cti/mitcrncit) nc« 
ttienbc (Ufr j-y i ^lid).e/ vn& vcrtmit c'^ncm fcrdne« 
mcbe/v3 Dar cd* ncn bctv^f^yng« b^/ 0k> madt? neu 

jacGIjXVIILIHrttkcL 
£fft c^n /routx)^ er ;pert)t 

^i^tvox bw^bc/vnb ixbatQtMtncn tffte gdo'flt ttöt 
bc/mir ar&d / bat btwyiiid wc« / bc t>Ät t.(j?f/ 
tc fd)4l^r bfmti n^gmttd) fd?ilUftg</iPtil) bftn ric^^ 
tt xniz^ntid) fc^iltmgc/ @cd)t ntn I fo mAcfe 
fegg^ii / mir crttem nctticbe öucr f'^n ©kd)rc / fd^ött) 
Vbr od» 5ce «ud?cc?/fo ^d^^t iDp'rtic^) mArcf/r«^« 
tcdpt bAriu. ^< xoot bünic. 

^ lief wcvt/bat ^bt mit tovhci fcbcgc/bc fdhai im 
bhttn AC^rc f4)i(lifig/t)rtö bcni Kid?rc A<i)te jcfeilUng 
23d 'yöe bes na4)t«3 / foyey^t n^gcnrtd? fd^illmge / 

©cGJLiXX-lKrtikcL 
£fft cvncr j^routocn cre klCJ 

^ix ^cnamcu worden, 

ttjcn cflftc 3ottcf froutven ^rc Wclxr 
«etil« van bem lj!>uc/ öar btwy^itf 
w€xi be bat bcjt/bc fcbal ^hrWrail 
ÖJrrt'c^ marcf/Diib bcmnd^te Ix^t 
ti4) ttiftrcf /Bcc^t nen/fo fdjal ^ 
n<rt feggen/mit cynem mmcbe weg 
f^n Bkd)f</t?nb *?ort mir tyncm 
(ercFnemebc /j>0 bar neu bcttTfingc by / fo m«<^ ^ 
n<« r«gg<n mit r wpiff mcnticru 

^ottbmet / c|ft fc (^c flehet ocf mt hp 

pcf \bc/e{fte ttjor febc tfcbcr l^tc/tjnb wol b< Weber 
iKmc/b< b4t b<;>c/ jbt bcRJjH^cf / bc fd^Al fr Wrcrit 
fai^cntid) fi^in^t/wjh htm Ä^c^>te UltiMtid) fd)t1 
lingc/0id)t ^< mn/fo moi^^ncn fcgg^ mit c^ntoi 

£flfi: €fnyrouu)€0namckfeseOe 

V(£^rtl)mcr / efft ^at rjn ^toutvf cWet 

ge/ürtö D4r ocri bcwtfW^ iwr</fo mach öejrcnnc/ 
IHcnncru 

©cGLXXIL ^rttkef. 
£fft cyn vnbcrucbtct froti w 

;(&etl)tncr/cfft bat cpn ^f?an antajteJf 

6>o fchal {)i it bitcxn ^^tti<i) marcf/ vnb bcm ri4)t« 

mit <j?ncm nemeöe auor pyn ÖUc^m / vn^ V9Xt mit 
tyntm Hctdncmc^» 

©cGIjXXIII.lKmkd. 
)Efft ein Äe)an i^ncrc^ eine 
(S't()f mcf/cjft tat fpn man 

matebe einer juiicFfrouaen cff* 

i?rtcd)te / t>nt>t örtr nej« Clagc 
x>mm< mte/ öat apcnbar w^rb« 
fo f dbal l?c rcrn |fc>rcii ftöftöirt 
2)Jrtidt)marcF/»nD bcm Rid^re 
^^ttid) mm-cf/wcret gatc / bat bes guDca nicht <rt 
^eb^</ fo fd^al göii vor bai br«5Pe/ t>tib fync ftunb« 
fd>3Uv:n bÄt 0f nbt v<5£)m/ vntt bm itX;n ancrgcucn/ 
«Ober ben «>%efc^vlu(ii brt^tc Volbert« 

^^öttbmct*/ cfft (c 6at tvcte t>j> (pncn 

fcWIb^grn/tjnb me bte vuUcn^amtn rbortr4rbc 
mt/^M on fc^ulbic^ n;er</fo f c^l bar 2^tcj^r( ) < ff c» 

fd)6lbicb wert/ ©o fcfcAl ^ ncrt feggen mirQ^ttem itc* 
itKbe aiia f^ii QU<^tc / pnb< <?ort mit tymm Usänt^ 
mebc» 

©cGLXXIIILlHrtikeU 
£fft e^ne bv öage mtt xprcuci 

«rtCxrn ^ug mir mM/^ub verne int (^n gabt 
by bagc/ t>Ät b€mflid' n:<rc/ ©<d>r iien / 
fd)a\ bcncn fcggcn/mit cvttem i.emebr Afcr j^ii Skc^ 

per n^gettHd) fd?i1Iirtg< / \>nh bm lMd)t€ Vli^entid^ 
fcfoillmgc / vn^e f^wn fc^^cn moc^ ^«Ocn tmt 
(iv.51(f mainctt* 

C>öt:tl)nKv / fcbrae 6at ocP bt) naclHtt)6crt 

bxt bewr jlicf acre/rnö ^ / 00 fd^al l)c «m 
fcggcn/mi'f cyncm tcrcfrtcmctx/rrtt) mtrcj^ncm ncmc^ 
bc /auer f |Udt)r</tt)ert net>baDc(lict) an ö^m redete 
Gfo (cbal bitcrn bcm tlJgw 2Vrti<^ matcf / t?nb< 
tem Kid)t< 2>i>rrid> matcf / tmb f^mn fc^^mnu)^ 
^«^cn mit iw^l/T mcnneit, 

©eCLXXV. :KrttkeL 

\ wo'rbc t>p gc[li)t br nad^tr^bcrt / olfo 
•^^^ gror^ ÄlfV er« tn<ui ni(Jd)tc yn g«n/ bar bei 

— trrlltcf ntre/it^at fd}a\ be^cnnc/be «ngcPfa» 
ßrt wert / »orbfrrrn t><m Pilger 2><frn4? m^rtf / i>nbe 
bcm Kicbte JD^tttd^ marcF/0cd?t t)e iien / fo fd^l 
nert fcggen/mtr c^ncm ncmcbe aoer f«?« 0kd)te/ »nb 
mit €yncm Percf ficmcbeO^ bcwyfinsc by/fo 

m^c^ ^e «e» feggen/mtr rrr(5!ff meiiritti/ flft T?bt ocF 
(0 gr^ti) «ic^f en tv*>rt>e/ bat tymm f^ntvyniiet tao^n 

t^ojlageii/ ebber eynbrebt x>t(?ber tranOt gejla« 
gen/ eff^x be bo'rc wirbe to (I Jt'^ / fo bat bar cyn bf fpe 
brebv'/effte na b'r fe / 2)i bar bt rt/ be f ch 4 b^rcrett 
^01 l?lcgernt*2enri<^ fd^iUm^c/j^nbUtn Äi4)f<ne* 

gcntic^ 
m nm.'i^y mAd) not fegjoi/mircj?«««» mmibi M<t 

2acGLXXVL:HrtikeL 

,(£'it()mcr / fftt fpitcm fpitc l)auf 

9(l^tmaxUyn n»3C^rt>öeti/onO bat 
wrfl'^ «rerc/ &o \<!Mm(n bAximmc 

^? S-^ll »3«:«» 1* / olf^ arpt^/ p> öat öar cyn t11(;n yn 

©eCr-iXXVIL amkcL 
JEfft cm ^©an tcgc ön fi^ 

V(£>cebmec/ cfft 6at fpit Jf^att pn (pnctr 

fuit/bjo fobÄimn bx4U/ tffc ^ ^rt fy r«m ^u(t vqv'.jh* 
Icr wJibe, 

©cGLiXXVIIL IHrtikcL 
Bau buxocten tto fcttcnöe I (^Kt\)rml cfft Jav cpn ilrmhmc'' 

be/ An (Irafcrt cff tc an »Ige« ct>bit an wur* 
bert/bör de Buren nid^tmlöc Ijbcn ivolOm 
' Vynbtt inc ftwbcman unrecht / fo fdjÄl 
»ebbtr AjTbriecn/»nb fd)al blrern bcm Heger rfe* 
gcntid; |'d?illinge / vnb bcm ^i4?tc ncgcnti^ fc^i(# 

jaeCLXXIX.lKrtikeL 
£fft cyn 0C)an öeni an&ern 

tl)0 na buivcC)v. 
X"t(S^ctl)mctr/ (fft ct^n ((Jan 6mt ankm 

^^t^d ttÄ bu webe /ebber bem Äurfc^ppe / 
fd}rtl mert bat b^fprcCcn / <cr bat buwet »ppe g«id)trt 
•90/ bef^t(> bÄr;j>4r vnbc bÄd>/ ^pnbcr bjffpratc/ p> 
fc^Äl^e bc9 brolfcrt/vnben<Dwnbtb«r mcr t>p«nttf 
•rorbcrt« 

©eCLXXX* Artikel 

nce^ anderen wuvc» 
«i^ttbnKf / cfft f t)n man ^c^ 

butret l^cbbe/tpcyitcö anbcm mir* 
bi/mit fyncmfr3?<tiwinett /vnb bc 
ilatibt^ei' cm bör nic^t Ungar vp 
ly\>(n ml^t / fo fd^almcnif^nt bat 
b»wctc bcwleit/ «Ifo |k)4>/ atfc vcer 1 
B<lt)ert mad) vp txr }>ni>y>n toaartnbe / tvcr« ocf 
g«e</l)4t bc vetc Oed nid)t tonbm tn&mrbcn /fo 
f^al brtc bj^Dcm fwxvm Tcd)cc \\an/ alfc b>9 ^rem cO< 
^5rroi bttartDr n^|cti / fktc ybt gelben mact) alfc »^r# 

©eCLXXXLarttkcU 

\r &\:t\)mct:lmi: pbt fafe/ iat }at c w man 

ftc/jnO Oat eicdve gUgel>c/ bat bc fd^olOe up gebcTrt 
^ebbw/r^noölccfjree ntrtitgdbc/ cffregaM^ncw 
gclbc/vnb bar »le.t betx»p|ing< bx> wcte I bebe ß^t^r ye / 
fo ma4> t>cQ;^'ne/effceb*:©oc^rcr/eJftc benegeficti 
«nieri/erfre (vn^ 1^'» S"C>r«nt«nicn v# 

Ȁt b<m eUd^t^ ^Jt^erit mit tw^lff metwtciu ^ 

tcbat beapifen nnJd)«/ mit fj^tart tugeji /5>4r be man 
€wgelbr/fo v5m«|c^rluert>»3/ ©p gei^oret ^tböe/ 2)ac 
magert bat ^(cc^te *>t^ ^aleti/mit <vrt<mtiemcb</ 

rr-ff ^'rl"'^ Ö^oD^Pen fe bat t^oYturJet ; fo rate« 

macbb.it a^lcct)tcmcl)tbafert affef« bew^fcn ttJrtrref» 
^ al^ /^^''^«ocFbe Hli^Tt/qTrcBrobcrtrmcfe/ 
fiÄ ''"^ Sc^t/^>r3J).tbÄrna 4irei»V' 9?otrt)mer/cffec bat ©Iccbtc f liifftc c66et 

2?rob«tcmetc $ibcn/ f< fcxbbcrt gclbt »or btn torHor« 
ucit tBÄii \?r{>3cg.:uc!i / vnbc nid)t hcw^^id tcm/ fo 
mSMn bii|7c vörgcfdu^ccn cruen ^at vtt>mn/ mit 
ttvw<l|7tncnMeri /^^a vbt ocf bca^j^flicf / fo r4)^»I 
bÄrummc bOft/rtlje tnJrgcjc^rcuen ja/jrt &cm ncgcpun 

©eCLXXXIL IKrtikcU 

rw^yfrd)«» tw^tt grunbcn / rrtbc t>€iti cjpncn t^o 
t<m)?t>t ajfwcrper b« cntbcrc«/ v«b tv^mc jbt tpwcrJ 

GLXXXIILlKrttkcl 
£fix 03r rDOl bcluöt xpcrt/ 

mit tlocfm, 
(£)ttl)mct/cfft6at woUcn anbeten be» 

lÄ: mit tlocFen / bebe Itobicf) Im 

bewtOicf/bc fd);»l bcrcrn / htm Wcgcr negmncb fd;rt^ 
litigc/vftb Dem j;id?fe/ H^gaitid) fd^illmgc / 0"c*t 
b< mii/f^ mÄct» neu fcga cii/aljc t^^nes«««^^ f^» GLiXXXIIILrHrtikcl 
£|ft cm it^an ft^ge itt na^ti^ 

^jf^(S>ttbmct /cfft 6at tvol tho (jtxvme 

Jf m«/ go'nbcr noöt/ bat bcttj\|lüf wert/ bat 

gcnr tcf) fcbiUmgc/ vnb bcm Kic^)t< nlgentic^ rd)iUm« 
Sc/Öccbt fte neii/fo matt) ncn fegen/ alfc t^a Hl* 

\ roge / cjfrc *p peign'mared w?gc were/ 
•^^j vnb t>c ni«n mJrDc gcflflgcn/beii man fd^aU 
mcn bttaUn tUo bubbclbcm gelbe / x>nb€ bcrt 
fflbe t>abbe[t/t(iä)c f^c lyf[\Si<n \'d)<i^tn / btn fc^almc 
Ocf bubbeU bitixn* 

njpge t)rtberöd)fcb«: ^roDwctt e jrc ^iinrf frontrcn/mail 
cb^cr tncc^ an/vmtnc JDcuCTie/iPalfd>crv</<fFfc Vor* 
rcberic / »nbewen ti(<^tx bj? tterc / fd^älmcbar bcm 
J^td)re mdbt »p ant»trbcn/f<>nb<r>'bt wer« batbc 
Kegcr werc affge^ditet / fo f<t)al mc bem Ktc^tc bat 
*>mme r^o rtdjre |?an/ Vt^ »vOngc bcr gaPe / cffb Y1(®^^^)"ict/5e|ft6c flehet Jatbt; tDm/ 

^ A qfu be ÄitgcPlag<r twrt / b€vu<i)ttt mn / vnbc 
ft<ht t)ctieri/ro (ds^l t)t ntn feggcrt/mir tw<>\ifmcnnen 
»nO üocr mir evncm öurtiemcOc / twtt t>< ttebberiKl« 
Iid>/|o bcfft f^n gubt t^nb fyri lyff vprjloIüi/tJnOc 

gubt / bxt im bat gubc vdctnt^oXbcn tctre / tffn mcr 
gubce tvcre/ fo fchal bat SUd)t< bAt Qubt pt\^xm mit 
tyncnt Öled[)tc«ncmcbc« 

^otthmct/fo mach tpn ieff Cx}nn frfin» 
J>c 5u6t ml)t t)ov(lclctt. 

©eCLXXXVLIHrtikeU 

A^r f>raUn tv^tbc/bAt ^ tf>0 t)fl< mattet bxbbc/vn^ 

XX)tiH6nnj:w?r / rffrc v^iimc^ ZmptmM/ b<9 gclyPe« 
fif bar aU cy rt r«4)r/aljV PÄ3^f4>r^u<w van b^m 

2>< ©cGLXXXVILWrttkeL 

'Van ^0l^c t^o wmnmt^c, 

V©i'rt)mct/cfft bat xool t)oI(^e mc6eC)e att 
ftrt ÄrbcYt / weCd'er bat nid)t tn bolot / 1>< fcM 
b<m andern t)At ^a(wc (Ott g^ficit. 

©eCLXXXVm.rHrttkeK 

[ <m entttjciit were / IDat fd^al ^< bon / mn bat voX^t 
mit i\^m an fynem hxobcy^./ ei>t>cr Äd)rct><jge bÄrn« / 
ttir€t)att)0l(l<i>4ri6nge;?t/««0<öi t><»gef<^l{x»v<rt 

^eCLXXXIX. Artikel. 

&lnccI;tefm/bcttcWen wtrpu patm/ 
fcbollm t)cltc() wefctu 

2j^V(£)tt{)metr/ro fcWIIen ^t;outt^crt t>n6c V(^t:t\m(x I fo fcbal ncman6t un 6cm 
anborrt ti<m<ft meU/efftc gawe »mme ncncrlej^ 
faPe f jfr fear wol t)i>r / bat bcr»r|licf mrc / 

l^bal blttrn Cxn 2id)t*)nö»crt'98<ii IDcJrttcb marcf / 

ßcGXGL:Krtikc!. 

^Effc cm angffprafcn trotte* 

^<t>t>c bar r<d)t vor tan/ alfc ^5c|l rot »or 
fimben «xrc/ I>4r bauen fi?U f!fn rid)«r ttcr «eti^AC 

Ban rccbt tbo gsucnöe* 

rbo gefd^cöcn ^e/ bc tnad> vnb tancar bc* 
irtf«! mit guösin frf er« ttJc^c.. / *>nb wif btf^ 
fcnmntxitn 04t rct^t gcfc^jbcii ^bbun /Pat^ f't 
ft^t fo gu^t \x\be trefft gehabt /Dtt6e t^o hube / 
Um ^cnnctt t<m |k J>l>t t^o redete bcbm fc^olb« / 

Q<n/9no fd^4l ftno: f(;lfe re^ruer^tdb wifm* |(£>r(()mct: / rffc 6at tvcme tbo 

j fd^bcrt wiJrbc bar f^xM^c gfncrt 
|c)>ti lfacfcnnmict>e cbta Ölrc^tca 
1 mme^r/cbDor ncltfcrfc'f ncnie&e bat 
i wer« / fo m4c^ <)>»i ybtKcf f'yn rcd-c 
j Ujloi mit fftten frötttoi/ yoxxb nic^c 

- — mir|I»t<rt t>j?«b<«/<|>cf niac^ ^ tJiifc 

mbb^rfprrtcii »praffcferti i>i)'r<rt/ men bat ftd^Ält)« 
ni'c^t boii/^(f (iDcr mtJgc örtt bcttJ'^ren/aoriJnime 
t>j>cnbe rtnt/wiyl me txs ntd)t bcIJwtt/ fo |dw! ^< 
bar bj> (lau mir twJljfmcnneii/ »tiö fo fc^lme anber 
I>;?ue/W2l>bcr bc (lebe n^mcti / »iib fo fd)al bc »att 
bem bc«>"»tKöcrt xcdtftc (lart fiilff tcynbcAnb bjtcf c im 
bar wee ^jn/ fo 73 ncbbcrudhc^» 

^GXGIIII. Artikel 
£(ft xool t)tt> gcfenbt tööröc 

(£>rtl)ma/<£fft 6«t wl t^el) ftcjcn6e 

»(^rb</»att bealanbeö wfgctt/5Dc6ilanb<a 
wcrff tb» weruMbt/ ben than fd^almcn bol* 
ben ^o'jtber alle« fd^bcu / alfo »crnc bat b< 
5>bt nid>t tjorgiim« ebber vor mmrabet l^efft / (6 fix 
bejoeane bi fo t>t^ gefcnt>^V beivoru^^n |Jebbe/cfft 

jCh int 
bori/IOorfjtJmct bat/ »nt> bor fcijflt>e van qwcmc 
bdr ib0 fd^Äl Wtari bcm lanbc/ jDo'rtic^ mArcf 

©cGXGIIII. :Hrtikcl 
7dm öem frömöcn IRoep; 

manne, 

|(£)ttl;mct/ cfft 6at from6e focp 

I anvnfitn tan^t/vnb&^m bat »ol 
\>orb^)*bc/Oat ^ctttd)t fiepen m<JpJ 
I tc/bc bar b<)>t/tnbe btwiptcf wac/ 
b< (d)A[ bitem bcm Kictjrr !D(^rttd[> 

I marcF / Scd)t mn / fo fd)al ^< 

tAt v^r f!ä)t mir ejnent nmt^c auer f^n Glcc^rc« 

|^(£)t:cl)mct/|£fft ^ax ml vccxcMc 6cm 

^"^frt^mbcn Kopmannc bat Dor t<rb< effrc votbiJbc/ 
bat nic^t ttn>(Tc topen wo bur ttolbr/b< bat b<rt/ 
*>nb btUjyllicF wixc/^c fc^)al b^tcm alfc vprgcfc^rlwtn 

£fft cyn ßöan kfegeöefcbuln 

V(S)ttI)tnct/ffp cpn rt?an an^cf la^ct w^i^ 
b</bat fyc cymm gclbt p^ölWc^) r nb mc^t 
hi»^fUdf »m/Qo imd) nett f jVggm / mit 

ttm WIg« vp f^wn ub fetrctt/^Är b4»m Oarff ^< 
ntnt ttoSl^ VClAtt c<tx gäicn/ y& bt^ %dbt6 cync mArrf 
cflfi< mj?rt/ fo madi? ^ (icf wen:« gölfforö^tx, 

30an börgcn t>tb tbo fcttenöe. 

0'^^^bmct/(fft h(XK rpn (t?an cpncn böc* 

gen f:f tct rcd^t / ^onbt hSbt aII bat red)t tctxt/ 
f^nb fyrt bJrg« w^i^c t>Aaeii 4fi b<n !?roct> ^ihübtnf 
ttJOl^rt öi»r)>ti bijr^ vnbbtc^^tt/bi fd)rt( ^b« bor 
iwiDOct \>c\),\S{<n ( \>\\b bt ^t%t \i)QX %SnbiX fc^^cn 

Ö^^^^b»«^'^/ # ^Ä^Jt^c tvoI6e ccP mcf 

2)4t bcwj^jlicf wcrc/njmtpt b€0 fd^abcn/btn fc^al 

aacGXGVIL:Hrttkd. 

(5?rtmct / fö fcbal 6Ät nrtt 

iöurfc^op met n^meit/t^o biir# 
fd)u(br/öar nette tnercmatU t^a 
ye/vAn nentm manne/ fl(f< ejwic 
graue tunttett longebtutven bera/ 
|(^rtber;)l>t «wre / ^ar f< ^ebbeit 
<{> q| ncnc 
nm mar<f € / bt htm 23nrfd[jopp<3?n x>cttyben Qtlbt 
i^iWir. ^obc/vrtb« ttol&< \)€^emibcbvuUn / 
f4)Al \9e t>cd) n\d)t mtt t^cr 22>orfd)uIbr gJocit / alfc 
rwc Itibcfc^c punOf/cffr ^^n i^yx mldf 25urfd)op cfftc 
^<m<j«br bäum hi(d)a:ut>c / bt bAt btyt / bc fc^l bwc 
^Qt bltixnbtn Zd)tvnt>v<xtyc,€i) iD^'ittd? marcf« 

jacGXGVIlLIHrtikc!. 
^E:fft cirt Bluter geltet ncmc cpntn 

wer«/ bebe »Ort b€m Ölwr <rfd)pp fdjal fc^e* 
b<n/»nb n^mpt e)?ncn «n f^nc pcbe/ ^ 
brtr gclo »an ^ m rmmc nimpr/brtt b(tn(]ä 
fBoctt/bt bAt gclbt ii^mpt / 1< fd)Ä( ben 2d)tvnb»<rt5>* 
gen bercrn/ Do'rtidt) m4rcf/0td?t ^< neu/ fo fd?al ^ 
ncn fcggcft/ mit «joncm nemebc Auer fyn ÖUct^rc, 

den t)n{> 5punC>e, 

tofccft/ bat ^< ^«bbc / t)nb bo »nUc ttiÄfe t)tib< 
^ wic^w/DuU« xumm mare / alfc>>n tcm tftnbt 
gÄHcf vttb gcit« ^0/»iib xvXa ö4^{pil mÄte/cy« rt^ff« 
t<nbdwbb<rr»iin<m ^ 
n U / (<i)Ai rtUc t)P«cntamcn wlfm I na löto 
|*<rfe an txbc t>ar me^m bctt^fm m<Jcbtc/ 0< 

©e GGL :HrtikeK 

bauen ml;r. 
.<£>trf)mct/tt)öl Jett (in6etm anea(?et 

bauen xt&)t / t>fibe erccf <t in mit wr^pd r^o 
^oiK van öor (l^Or/^ ^at Devt/t« fc^l txm 

T Kid?tc n^gcrtticf? fcfeitünge/eo Perne yt»t bei 
WTMicP bar nen fedjt/fo mach b< neu fcrtacn/ 
mit ej?rtcm «cmprc aucr ftti BUc^tc» 

©cGCII.:HrttkcL 

bcrii manct t>ox bcm lanbc/ cfft< »or bem 
m Äer^pcl j[>n »cCb^n/ Y»i parmarcfcn / ebb<r 
j?tt na4)tt'9bcnAbo ^one »ftb< f rttÄbc^t ba# 
wn r^qjf/y« bat bcw^yfltcf/eo fcf^al ^ bar t>or b^tcm 
bem «^0cr / n^g<«tt<t) fc^^^^^ Ki*fC 
V(£)vti)mct / Kfft hat t»ol 6cm anbcm 
fpricFt an fyn rßctit< Ott f^n cre/tAtmc mercf 
htm bcw'9fcn mtJdjte/ t>ocl^m batnid^ m&€ (tonbe A>»';»Ä^(£>rtl)met/rord)aI ncman6( töf- 

GmfET^ fcrt v^nn/AH vnfcs lantcß Kicl^re cjf* 
(€< r< 4ft >>cfinTgcn Kid?f <«/ bejJr bar wpl/ 
) \% »«b bg?t bar r *Äbirt mlb</t>< fd)al b^c 
\1 bJtan bübltlbcm g*<b</ ^<Jnt<r yl> 
vi^^^>r ttxrc bat ficf wcl <ntf<tt</ vp tttden 
tonb »e(T<« / tn*d)t bc f^ab^ii / b<ii f^al mn bitttn 
crtrfo(b>>8em gelb«. 3©an barnfct) tl?o wrkdpcnöe^ hv bro'e« ncg<ttnd? fd)illi tgc / *»nb b< b^r r^ffr cffr< 


18 V(£>ttl)mcc/ ^0 fc(Ml 6rttr ntmanit km 

©eGGVIL5(rttkcL 

m mc t^at ^ar«fc§ »p^ 

fen fcW. 

giiDt Alf^ Im rcgefctfct •^st<inbc& tanbc& 
r<*«l bturn bem Ktd^te nigentic^ fmUnac/ wb 

?i ^«»""r* rdb^r wj^fcit / b^t 

Wmm bc &{tttev6 votUnbysm / bee crjlm ^Mast9 
cfff c bce anbertn ivr Bönte XVolbtrm b<tttc alle vAr/ 
bat mt bat ^amfd? w)>fw fc^l alfc x>^r^efd>r^o(n ^e/ 
voT|5umett l)c eiora« t>Ät/Dnb< »ortimt>vg^ii bat 
*^^^^(^ro r*o'lleri fc ben ac^rt>nb»<rt\>gc« bercrn Vlh 
getiticj) Ict^iUmgc / »nb bar l^avnfä) fd)alme t»yfm 90 
bcrt vovQefä)then bcd) / fo fro bat b< mvAe »tbc v«/ 
l?orffwlt>rbt/bj>bi3frcmv0>gcfct>r?«cribrW 

©eCGVIILlHrttkcU 

IM Ii vitb \h Oed nantAb ntc^r ivqU 
Oc bcfont w^f<n/tto'rO< ^« Octi 
gceffc^t 90t Oac ftvartK rcc^/ 
t>Ar f<^t f am€«/ »nbc fcg# 
gen b"y feuern cbc/»nb |i!eti fÄ# 
hd^/ weö ge^rt ebber g<* 
fett beffr/ bar (d}äm€ bentte 
M« f4)cbert/wc« recfct r^/BfP ^e bat wcbf e« bet>e/ n> 
fcbal be b{f crn Dem Kic^re bar |^ gecffc^t wert / Vli» 

SITct iat 6at tvol tmfte bcÄVcpcn ttrotJe 

b«t^ pnrc<|)t gctilget bcbbe/tnb bar'vullcn tarnen na 
t^or wrtrDe Ciimpt/be fcbal b^rerii n^gcnrtcb fcbinttt« 
flc b<m Ridi>te / Dar ^e bcn »Alfc^cn tud^ geban ^{fu 

©cGGIX.Srtikcl. 

V(£)ctl)mct:/cjtt pennicl) ^utfcbop ebbet 
ymnii) tn^/vm bro'cbte/an t)elbtmarfe/be;>^ 
be/ttr9ffcl)e / ebber bacf/ »ob bar fcbabc vfin qivcnie / 

bat bcir9fl'<^ w^«/ «'<>^ f / f'*^*^ ^^f*^"^" 
ri^ger n^geiuicb pi^iHmge / vnt> bem Kid^tt H^gett^ 
tt4? (cbtlUngc/ ecd[?t^ neu / fo fdjal be «e« feggeit/ 
mit eynem nemebc aoer f^n 0U4>te/)?6 bar mn bmv 
finge bt/ fo ma^^mn fegse« twiJlff tJI^"»^^* 
a^cCGX.arttkcl 

mit ttßQM/üCt t<m ^EUrf pd/t4r ^< 
jfcnm tvattt^t<ittttc fc^iorgvtft/ 

yn ftrttrt gd^crn/alfe tat trii 2&iiyf4)«p effrc c^n pairi« 
t$%t/m^% kin>CT ÖJrfd)pp/ö4r f< «cm panöing« m^oe 
l^fldcrt e^f rc rofatticn^c ^c^b<n/ t>nbe tcdcn totnt 
bcnynf^nm ^ö^mtttffK mit branbe/bat bewfßdf 

miun mit twSiifmmmn/^ (n g<UD<n ^ffr / ^atc# 
fci)4tiiic Ocin ei^gcr bJrcrn n^2<»itid^ fd^ifÜrige/Dnbe 
t<m }ffki<i)ti n^gcnri 1? fc^Uifije/^a {in brontx g<r<^ n 
yii ft-K bjwctitt/ tti4d) ^ a((tfaool fv"cn f<^4« 
tt)'t<»i mit twSljif vOinntn/ Darto fd^tmc bfrem 
bmnc btm (Ü^gor iDi^rcict^ n»trcf / vn^c bim 

kX/C^ctbmct/fo l)cbbc m hdmt mit 
V fem g4«QCrt Hanb« / bat bö'ffc tiagcfd^rfucn bag€ 
I r<^(^ri g^^olCxn wertxit auer itlu »nfe tanbt / vor 
boi rechten dtxn mattet fxUx/ Cbo m tv^m / X><xt<in 
tag« i>or Pä f d)« aaenbe/ weifte ad^rc b^g« m pafdxit 
bm b«(^ ÄUe tt^ / 3n Öönte J^^nma ÄiptifTcti 
Mcttbe / wmr« ad^te bage BüJttrc p^itere vnb« pj# 
[ «xU bage oen bA<^^ «U ot^/vnb j^tt vnf<r (cum Stwtei 
m p «uiibi 

na ©öntc mid^dia bage / Dm tadb all x>t\) /2)öf|< 

tA\t Dfif« lanbt / ror btn tcd)tm ^Ibcti marfet frltx/ 
t>nb iKmÄiibtr^AlböffciitxJrgefd^^ucn martctfrCbi 
ircbbcrfpr^fm/i>tnmc nemde;^ (aUwüktu 

aac CGXIL ^rtöteL 

bfft / batm yn tcm ^<^t<nti> 
g^ett j?ar< / Ätn bog« bcr dam 
^nt tn^gcbc <t c. ©0 ^cbbcntrj^ 
mit «»nfem gcttKn^n Zanbe 
lDitmcrfc^en/cj'«bKd)tliftii böffe 
nagcfc^iiÄen '2(rtil?el vpgettAtfiert 
j^nbc twxd) t^o ()^lbcnbc bclcorr / 6^0 ÖÄt w n 25(fr0c 

fc^l jon bcrt tr^4 0««/ t^r«» ^<^fF«ö w^ö^ / 
fc«r vor blrtnbmt ^ffV gcraact na böffcm bAgc/cflfl 
Im ^ni4) man bor bmicn bertp'beb«/ tnt^n b<n ftrccä^ 
tttöngc/bcbÄtbe^t / b< fctwl jcgcit »npraic^tviibver; 
n'd) Ö()|Iid>i.ubfd?c marcf hxatm ^«bben/vnb «flft b« 
23^rge ocf fo Awcrbobid^ vnb< ^owK^bid^ wrre / »nb< 
luolbc fobaitea m^t adjtcrt/ rtlfo bat t?c bauen but j?cn# 
nigc tb^rvnge »ä« bca fjuloen liJflTrce w^gcn beb«/ 
00 fd?Äl ^< «Uc b€ vnfofi ^utocn ^olbrn *>nb »tbbrf^ 
gen bc iyc ^a?t ^eflfr/cDd' vcat tyn y^tXid 25o'rge lonct/ 
<ß?clbt/ÄOi:ric/cbb€r »citcrkv 3?bt 'fß/bat fd)Al t>c ^ol* 
bm/ »nb ttjor «yn Ät)rgc getauet ^fft / wen be (8»efbt 
bad) t>mme getamen '^s/irvlbe SJorgef^nenloue« 
n\d)t bolben/eo mac^ bc IfKger g«n vor bat Barfref 
^nb b.ybb<il vp b< Bluter« / vnbe vp bot fwarne rcetjt ♦ 

r loum t^ A^i, So \d)Sllen bc ©(urew txm bi^rgw bc* 
be« / 04C fdjal bctaten bymm Öo'ö ttj^Pcn / lOiJrber 
fo fc^al De Äirgc t^o fti" iicmtri/(« Blurcrö/cffrc rw< 
i>c^ iw*vcn ttdtytc/mbe anbers fä^al \h bat mnt 
fög« to bmUn/(^ ((i)^kn f< gan t^o txm fjatcwoltxit 
•MIO bf DO^rt oat ^€ cfte bert^/ vrtOe f< ncncn U<^ut€tt 
fd)ib€n wiun bAtammi r^o ty^nbc b^ittntben /Wyl 
b€ Q^Uwoib bcnnt bcn Bo'rgcn md)t bcntmenyn btn 
»iCen/Diib warte fc^i^bcn bcö^rge bm oaxummt 
bc^t/b^t b< ÖaCew jlDt voll onD all ^oto<rt/vnbc 
•t^^>rlg<»i / tri-'rt »(rTe>>t>t fhtc / bat be ÖJrgc rvn<ii 
loom mcbt ^obM aoIO€ /yntbcn »oVg<f4)r&jcrt 
iweetn / Witte f d)ib€n bcnne batna vp beyt / ben 
f^bm f<i)il bt »;rge ptttcn i^oibm. Vm^ma/ 
(Cffc be 15Sv^£ fjrieii (ouert mdjt Volbert fo mac^ 
p< «Ig« g4ii oor bM fwxmt rec^t/ rn bibbcn fc/bat (e 
gl »u( be^clpcrt/ Vnb fo fc^fcti bc BCartra mit bem 
«wwrtc r<4)te bar bort vri»ort(Jg<rr / »p bc« fulucn 
bÄ<|>/b)> br Jee n^ttcrirtd^ rd^iUingc/Älfe bar bocf t>r^ 
tt>>f<r/ t>nb< bin fjölucn breite f4>«l bat Äar^Fpd i>orrl# 
KrtAffr f< b<m eKg<r nic^t »uH ^elpw/ \)»>rr^mcr/ 
be od" witl(df geJbr P^ölbic^ ^a/pnb ntncn)5Smn wh 
gef^rer ^c/ fo fc^^l bar g^an na böffer txJrgcfc^rS 
ueti tt)y>re/ ^ir en bauen fc^ot neu man ben anberrt m4* 
nen/b^ bti^f e «Ife bar bocf vt^wyfet/vnb odf/ifft bt 
»orge »anfyiKm Baeewolben md)r mo'c^re trebber 
beiiawii werbm/berbe ran ^(lucrfloCe i>nb fclf)«beg<r# 
bc / 00 fclvJKm be BCarcra bcm >5.<rgeri »4tt fettem 
fa?ett)olbcit bet>e(pen/betbe^(^u<r(1ol t>nb fcbabegelb/ 
bj? br Jfe offe Ȁgcfc^r^iien iVt>nb b< borc^e fc^a! fp'n* 
ber rc^4>eri tol)<n I fo Verne ^fid« nabilflcr vÄße# ©eCGXIII.lKvttkcK 

V ncmanbc SXatcx trertot / van bt^ pnntnii 

ficm TSax^pcl micr aUc »nfe ilanbe/ c^r bauen 
byt "^cnnid) mm^yn wcUttm Bar^pcU vccne 6bi 
t<r n^iwpt »t^ »rtfcii 2ld)n>nbucrtr2<tt/ 1« bat tc)?t/ 

tnard' gcbrAPcn t><bb<ri / »nb« cffr b< 'ycnnc bc bm 
id)tx)nbüort!2<rt ^0 / bat Sfutcrfdjop Ättn^mpt/ 60 
f<ha\ ^ ocF fo*t>^I gebraten ^tbbcit» ICcrbcrmcr / 00 
fd)al c'fit ^btltcf Sarf pcl »nfcm £<»nbc f^nc ©lutcr 
tt^men /t»p b<ii b«cf> bcr ^mmcUiart vnfie 6<r<n/ ^nb 
«nb«re vp ik««! ba<t)/b)> br(Jt< f <J(1id) Ißbfc^ m«rt! 
f «rt/lXXrct ocF ^aCc / bar ^yennjogem ©lutcr war bcu«« 
Cen «53ib< »or pyncin B<»t^pdc/bat byiincn turit ^ 
wMitt I vor be3 lartbM fivarne rab« / i>or boi 
a<:^rviibucrf^g<n/<fft< »pr bem gemctteti ianbe/ bat 
fdwl ^< bort wvorgömct/i>j? pcnc vnb btp'f c S^pfe^ 
ILtibfd^ matcf. 

lacGGXIIII. IHrtikcU 

^rt e^'fiem vwelifcn Äar j?p<l^« »nftm lan# 
bc/be bcm Cl^gcr rc4)t bc^lpcn/bj? 

broPe n^gcnrid) fd?ilUng<alfc oflcnanpcjct 
pefdvvHtfw / vnbc fo mod) bat plucfiraritcrcd^t 
bt5e<gctt>c ft^mcn / olfr ^'jr nafolget« C^om crf?««/ 
ttmc red)tt vcitXylt pcn nwge f<^ulbt/»an ryitor iwarcf 
nwAt>iU:f)a</wbbar f<^ ^>><bk< l?olb<»/^wb< 

Isiase 

fli^t <jrfcr ct^a>/»«b Affe fdynlbtbAr «4 tf>(> t>oIg<n^V 
<DcP iiKfjcrt i'f nimtn vfitt ttc^lff tlloti cC^ w<r fcbU* 
Ittige/rive fci)riltnge94nbetnftlger/i>i}ö ttve f^ilitnt 
gc «an t< ft "fi^nticn oar fUge Axr getr/onb alle rc^t 

©eGGXV.:HrtikcL 

\ <yti fwÄrnc rc<^ tt)0 fliif wcröe wert 

I »orfctc Mt> tor^umcDe/ Öo witcti 

Tic^t nwr br^^t^ii/'pegm bat fwarne tid^c 
cmrni ftne »orljörntng« alfc 2td[)rc töbfc^x fd^aiut« 
ge/wot barbaoctt bcntJ^et/van jematib</bc batbcfe 
De fc^ V^ge« »«r< 3cli)tün& vertf gen 0(J(hc^ Jtöbfctx 
mtrcfgebraüaf ^bbcn, 

aacGGXVLS^rttkcl 

\r (£)ctl)met/ro fcbal ocf nm ßwaw mit 

y vnfmt lawbc mar »mme par)bc»t/»mmcfircfi 
r«|)tcii w)?thrcii brdee/Alfct^ rnm tybfii vn bcm 
»25f/ «wn^wlwfbdeiirt /»«bellten Ifnmpt/bvbrf^rc 

jjfV (S^6crmer / fo fcbillcn ocf 6e glu^cw 

^•^^ittmanb« anfa(!ot/ <ff^ nemanbca gdbcrn^mcn/ 
cor f<b<« ftlA« wr^i>rcm2Urfpd[c mit rcd^ ^(bb.n tdrnjomtcn/effr ft hätKn hM ftmunht «h taf* 
tcn cööa pyrtc ßöoer nemcn/ Qo fc^i^lkn fe bar 
annc btlUn / cjif r j^c cj^n on^cr gc^o« (^(^ / Oc nc« 

©cGGXVILIKrttkel. 

(S^rtbmf r/na wborJe 

^onberr/ barrut j;>ti t>cc»iis 
Of Ac^rcnrt0ef1ett jarc/ Am b«5 
ge ©rtrtcti pctri/j?n tcr lOaneit 
^bb<:n ivjo mit vnfem g<mc6 

genamot/ tnb t^o 
b< txCcoct* 3nt ttfit/iJtfft II man (li^rw/ ©nb if* 
(oifbc / bat Stowen effte ^uncf frootren ftrt/vnbe 
nenr &Sn6 ^bbc/ &q fd)Al ix fttÄbtffbc t>«rt f^tieni 
Äcf er »nb arflTgubt/ b< ^drT« ^bbcn/ Vnb b< ^roiiw« 
cjfre 3»ncFfrou»</bc anbeten f^lffujVnb bc Jund* 
froowc rd)olb< fo vcU <rc$ Vatrr« etat ^cbbcn/ 
•Ipc b< ^roDtve / b<b< »t^gegcwft j?«/ bat ej?«« tynbt/ 
fo ftrt «res Vabcra gub< / olf« bat «nbcr/ Vrtb< »Äti 
b<9 butvgttbcd tv^goi / b;)t f(^( |!an na vnfm olbcii 
Caribtred^re / X>nbe v<wi buffcrt }fStQtf<i)thtn göboreit 
fc^fttbe ^wcrtf7^</be ^uncf froowoi m'c^t b^gebjfngqf 
nitt braKtt/</fr< mnesUy bc(<!^€^ 

Sac GGXVIILÄrttkel 

0«r 
b«t iU t^O ttä)te (x^ Jrt / vnb be f^^nl bctj ^4r fo \fiU 
Äff i^thhen/alfc f^yt t)Ägcfdi)rlucit flcyt/ So »critc yl>t 
^11 1>< wtflf^ÄUi« (lernet/ tJnbe mt Dot buffcm batpni 
gefc^ri/crtt^ygct Ditb l>e|lor»mj>5/ bat r4)al fa hly>Mn 
*>nb wat ^>>m<i nu mcr Uflaffr/ <flfrc f4>ut^/öÄt fcf?al 
m t>ö(fa V(Jrg<fd)r^tt<rt »)?|^ fo gc^otb^n werben/ 

bat ft^lme fc^xlxii/wb Kolben m böffnr i>oiB<f<6fl 
■entvj^ie* 

aaeGCXIX.3(rttkc!, 
(^thmct I alle 6e penne 6e t^o 6et 

^be t^o mareebe tampt/ oppen ©onito^ 
«enbf/ ebber t)ppet ^^be wrtriet/befc^ 
frfbe bebben/bed föruert ©on«Äoenbc«/wirl 
bcr tj?bt Ärt »cn t>c Qömie tör^/bet^ t>p ben negef!« 
»olgenbS e(Jnb«cfe/ro lange bat be ©örme webber »if 
bergett/b)> bubbelbem «clbe/ bej^bc fc^wbcit vnb fxiU 
WM* «ff« bt^Ud». 

aaeCGXXL Artikel 

\r(E)t;bmet/rofc()alp6t ocf tl)0 bct ßcb* 
y b< alle ^ntmtm maxUt ni{<n/ybt ft l^yil^g« bad}/tctn 0< vppcti B^tiiMuen^t hmtpt/S» f<^a( bar 
not maxUt t\^t tdftn / nc<^ tc9 ^rjptagtö tf>^ 
iM>rn/<fftc ^iiwfcr loten jrooKcti tMe/«>nb ncn tTIm 
fd>A\ t^o bcr ^^rb« Wrtop bon b€# ^r^bagee v« ncn<ii 
bvng(n/65n^€f vp b<ii 6^omMiMnbt t>nb fytn mal* 

jac GGXXir:KrttkcU 

t%n / van (afe wc^m / rjfte tmme 

ijt( m ^if^f nticb fcbillm^c bclouci wefm/ v«« 

30cGGXXIIL5ti1lkd 

^Blcc^te g6f(tt tvorc/c^ba b< barBb4>re wd^ber 
t^p ficf gctiamcn ^bbof/fCffr bc bm ^cnnigm 
fc^bcn b^n/iM bdjfcm bAgc/t^(licf cffieb^bthcf/Q* 
jc^^f b4C &Ud)Ct v^x ben b^btfl^c^ etfcc miittn fd)a 
t<it antwctbtn/vnb ocf vor bin frdb</vnb v«ti ber 
fynge wlgert fd)ill<tt (€ nid)tQ^lbtn/^6adrttn 
ttxööer |l<^r/ bt (d)al ocP nid)r »«it bof bufy tißc w^ß«« 
gtlbett/ w<r<f fatt/öat bat ©Uc^ebcn fr^öc rttdjt vor 
<in gcloc« n)>9l / fi» fd^^llen fcbcd j^anbabtscn bcm tU^ 
6<r 90b rtc^rc antwcrbcn« 

©cGGXXHIL^rttkeL 

l^ebbe wt (m&rcclt)[ltfeii lopgena« 
men vn^ bdtaa / 2)at ntmanbi 
fdtjal br^gcft buffc iragcfd^r^uert 
twpcnc/ b< aj? aller ö»j?ftgc i>or# 
baccrt ^cbbrn. 3nt crjlc / 0^ 
f<^«l mmArtt>t rtcri p^tcmcf! br^gcn Dat kugcr / Alf« 
twe qtvartcer ytt t>tm lemmcUrt m bor ildbcfd^ert ma^ 
tt/ys öat me|i Unger / vnb tcjpt ^ fc^A^<ll bar mftxj/ 
bat betiff (Itcf wtvc/So fc^rtl bcn jcf^aben b^rer« 
bubbelbem gelb« / wbt be« frft>e barnd/^ce gel^^cif 
<ffc e^rt tn«ri fct)Äbert be))t / mit tymm Ungcti ÖÄbcf 
prene/m{te)?iierbarb€tt/ XXHlcfcrlc)? vcy^tto fe genta« 
t€t 70/ V^'rber/mit tyncm (Ir'^bt^amer cffte ^anbt^a* 
ftter/ t)ttb cfft e)?ii tTJan bv (icf brt(i)t/ e^n vorbprgefi 
l>robtfne(i vn bet mouwm/ iJzifc ^tnnid) tVlm vtt 
{'<invctvt>Sff(tnf<i):tbmb€yt /mit ben t>(^rgef4)r^Derf 
iw«p<rt/lyflicf effrebs>'C>tlicf / ©0 rd)almcb<n f<t)at>en 
hitivti t^o bubbelbem gelöe/»n& b<n fr^be barna/»nb 
^flet r<»^e/b«t ^enenf»:d[>f/Öo fd^almc bar »mm« 
•bptt/alfe »(Jrgcfd^rJueii ^s/vart ruryngcn »ßb Horben, ^ij^ ttj^c^c ^bbeii/t)rtb be^n tbo gefettet f^frtt/ rn^ 
T^bat jlart>tn>!gc f^n/ V>c fd)6lkti fe gubt mahn 
w perte Vit brShniQHid) fcbillmge/tm öc^^enne bc ben 
«cfcr r^o b<tbeft ft^e« ^ebben / be fclb<^f<n b<n lf</a?cr<t fa^tAt de pccd) jo qwabt wcrc/Öo bat trx 
Im Allenc vtl> t)cr groue ntdpr matcn fön / ©o fdal 

bat bid bc^otff yß/)Ont) ncmanbt (d)A{ im tax »ort»!* 
r^yngc An Don/ b^ ^rötc &>>ilid) ilubfcfec mflrcF/>?n^ 
bcn rennen Octi ivcgc rogcfctrct fmt/n«^<>»mÄle/t»Af 
fcl;Almc^0lt'<«i HAOa gulucn »p'^fc. 

©eCGXXVLlKrtikcl feilt / l>c mc g»Kn/ rjbcn vnbe varen fd?ai/ br p.'tt: ncgcnrtd) fd^iUmgc / ent) ivcnncr (t t>e groue 
»>p f l.^?en / fo fdiolUrt fc fc ^dd'tc 1x6 £rt)tr^9Pce wcrpt;« 
»p beo tvcdi / <»U b^tft ^c »cd) 1>C0 b^^off/ vnb bc 
rtnl)crm!?J,f( fdiöHcrt fc w:rfen »p bm flcFcr/lOJcrrt 
cd* fa?e, bat cc »cd) fo <\wAbt «cvc / xnt> mt ffnt>e (0 
nicb ncmcn vtly bcr groui/ bat t)C gubt woibe/ fo 
fdiAlmc taj^ctt fn tci arftr / bar be wcd^bce bcb^'rff/ 
lOrtb r<i)Al bell w:<i) gubt matett. X)otbcrmerybe gr« 
f^tigc j?rt bem ^itliicit w?ge/ber fd^al anbete nmAn^t 
brufeji/alfe beben md) gematet ^cffr. 

TT (£)rrt)mcr / cftt pcnnicb üdatx (tbnfvou^ 

V > tue na buffcm bage/^n ^remBurfd^cppe/efff e an 
tcrsjwor vnetfmm frtJmbw ÄArfpd/f4)a(mitc>K. bim g<lD</7t>t lyfliif fd^abc cffre t>(JMlicP / VPcrct 

bebe l^fiicf trere/cnb biwy\\idf ye/Q^ fd^al bc 
bobt^gcr ben fc^abm b^rmi r^o bubbclbem gelbe/ Vnb 
f<^4l Dar r^o gcbrrtKcrt tjebben/ iDprttd? ilübefe^e 
marcf/ti^ mfte t<xnt>c5 t>rt?of!/ lOnb bat (d)^lUn be 
2Jcl[)ct>rib»errfc^ richten / tHe« torbcn hfli^cn fd)a* 
bert/fd^4l ^e anbers ncncn fHbe bitcm/yffet ccf bcJbt 
lief fd^a^i/fi} f4)4(mebe»i tnattbetAlert vor twt V>un 
btxt mitdf/vnb bc« fvii>t twU X)ittid) ttiÄrcf / J>c eyf 

ttert@^' hd> m^rrf fc^^l ^bbcn bat Kw|)te / rti» bea 
Ä4ftbea boPe/ vnbe be rtftt)errt &Sfiiä) maxd fd)^lkn 
t^o beg t4ibe9 vitPoß/bAt be 2ic^t<?iibperacb ocF 
netten f<^lbr. fprtc rcbulC)C rcl)a6m fctclx / Ipff lief 
rfftc 6aM(cP/©at bcwpfhcf jje/fo fcbalme 

fol^p^cm ^o^lc^e / mbt fcbal cm C>avto kccrtt V(S>ttl;met/@o bcbbc tvt) Wc()et>n6ct>ee. 
tief)/ txJraeflTö bee Ä^^nbeö/Ditl^merfc^ett mit 
bei» gemciten ilanbe/vmTOe gubee frlöeö w^ire«/ Ua 

C^xifli gcborbt / 5Duf€iitV€« -^uwbwt'ym «^g<tt^h&/ 
<ict)f<ygc(l<ri "yarc/ «m ^Agc 2lnto«M gtfunbcn vnb c^ne 

Dcn trwttcF |icP / bc ^ar f«i)Ä^€ri bebe / yt>t wcrc 
(»yflicf cjftc txJbtUcF/ fomÄ4)t>ötpIu€ ©Uc^tcbcn 
^Anbat))'gcn rtrigr^pen/ »nb fti t>en tlfgerc« beben fdx» 
bcn Q€Ut>tn ^cbben / »nb b<tii r€d)tcn Richte antivor# 
bcn / tJrtb bar r4)«l bat QUd)UVAn |?olcfcr qw«^ 
b<rt b«<t / 7t>t f9 Irfltcf efftc bt^btlicf / Icbbicb »nb loca 
ttj^fcri t>aft AlUr fatc / Uun b<« r>yitc frunbc bcrt ^ulff* 
f^gcrt ^AnbtbÄb)?gcrt lopcii / fo p^ollcri fc bm f4)«bm 
^(b<fi »rib b^tcrn/na rynem vuUenf Amen lanbrre4)t< 
X)nb <fft wol ye/ybt mvc cyn &k<i)tc/cfftc wol bae 
mtt / »rtb wölbe bert fri5rtb<rt ^plcFe« ^«btbrtb;?0eit 
W(Jr <rit^olbot/f<> fd^i^acrt b< ^ölfft^ygeti/bc beit ^anbt« 
bcbcr ait^lben /ß(5Wöi fc^bm Wtcrn vnb bcrrttm/ 

aaeCCXXX. ^r«kcl 

beri f uCttcii bad) / (Bfft c^c Jri>ntt?< «ff« 
3uiicf froDWC fcfwbcrt erege cfftc fdbabcn bc« 
bc / be wcrc l))fli'cf cflft« bi^btUcf / fo f<^ aI f« 
bcit V(Jfff<fi pcnnirwf gclbcti/vnb ocF ben 5>(Jfften pcti 
niiicF vpbÄcfi / Vwb wert cj?n ^roowe bobtgefl^S^"/ 
»nb (euet f ^nber na f rem bobe / f0 fc^jtJUe« b< t)?nber 
beti oJffreit pennincf baren/ Operet orf fÄte/bat eyrt< 
i^rourvecffre^urtcf frouwe fe^aben bebe/ »nbe fecffi» 
?r triArt bcn fcfjabeit nn^t tdnbcn beulen/ fc^?<»l e^r 
rec|)fe fwerbtf^be bcn tjoffre« pwnmd" b<mlert/b< 
fe^Äbc lyjjitäP cff« bi^btlicF^ ^ 
^cGGXXXl.mikcl 

^^&<»r ^Sd)t6t cffte ©uflcr ^t>b</mib mne Q^tt9 
fivtrrfyben* 3ctutn fiipm« ade GGXXXIIL lÄrttltel 1 am t>(»gc 3nronq/t)mmctKt; gerne« 
nett armo6t t)nbebefllÄiibe6 bepe 
I »»)?llen/ ÖjJii tt))? e>)ttbrec^t(tcF ej^ita 
|geiv0rbeti/viib «yn bea Onbea boccf 
ffc^riuctt Irtteti / 2)4t na bflffcm t><i* 
ge nemanbt tnetyn vnfcmSLanbc 
^ ^ ^jl t ^ bot )>ngcbrtttt3ert beer auer Alle »nf« 
t«nbt fc^al burer ti^peri/cffre vortppot/bert be grmieit 
tmtrtert »or twolflr fdjtmnge/Dnbbceaitne« Wgcbrn« 
'*'2?5i^J?/*'^'/***^"^r4>cpwn<ng</bvbroeetnegcrt 
tic^ r*"lmge/Dnb be bauen bc-yt/na böflem bagc/ 
be^ybebe jÄlfpper »nb r(^per/r<i[)(Jllcrt vne ac^twibw 
tygen f plcf e« baom gefc^wcn ^»^»orfallert w^feii. 

^ GGXXXIIII. IHrtikel. 
ntt) effcc ^An bprcn/iDc t^Un f!(^rrcr 

by fmaUtt ninnm / 1< ^^3?cgen bej?t/ 
_ unl» &Ar fioa btila^tn wert/ t>e fd)rtl )?c# 
gen vnf« ac^tvm^wr^^gcii n^gwrwlb fd)iHinQc n u 
2(cr^ G»omiao<nbc ror putipcAtioniö/ ^nnoront 
^c. fccuttbo / Vnt} c^rt '(^crmart fc^al tnitm &e ti?U«/ 
mit tuT tönen W'^g« grAwcn fs>(ortt)nrtcrf« 

(S^cd)inct:/ cfft ^ar wol wrre 6e m* 

me f'fnar m^(fct>a&t w^Kcn/van f'^ncrÄloffc 
t>ribÖ»Itci?r« famcit w:rc / t>nbefcatn«fd?A# 
.,^^6ctt wörtftc/ 1>€ ttrac Ijflicf cflfre tx^tJtlicf/ t>4r 
fchal Dceffte f^nc aocn niedre ^cbbcn/ ö(5nb€r fe 
fc|K>'Ucrt bctt »ngcbetcrr bc^clbcti/^ffct Aucrjl fatc/ bAt 
^€ guluc(lA|Ttc f^nc erncn fo bcfettn tccwn / cjf re *>or# 
mcJgcitbc »(Jrbcrt / bAt fc f öliiw fd^Abcn bcbat/ b<n fc 
^ulpcn tonbcrt bttew/vnb vt^ bhctn / @o fdb<^ ttiot 
?rt fobAncn fd^Aben bUctn/vnb fobAtic Kcfjt bo« / Alf« 
fceyrt<m Anbcrit gcbArt ^ebb<n/*)nbbcrt/lDÄt»mÄiii 
©onttAucnbc »or tllwö JD^mifiu ^nnoniw ;;cpiq. 

ScGGXXXV* arttkcl 

A?Tno @ommmt7((?^akr(mo/ (J^um^ctt- 
tcfimo/bccimo 8.10igtU«/QA«ctt jfacobt Apof^ 
toK/ ;?8 öAt gAntje (ßfcmene ilAnbt Auer Q>rt gePAm«t/ 

|ug<ti 
ttKanbevs netten ^öten effce fd)ebm / ben t>or »nfcm 
gari^cfi ^cmmentanbc/effte vn\\n ^<fytvnl>vmmm 
vnbj^atc/oe bcn gaCt« gcUcf fym* 

aaeCGXXXVLlHrttkcl 

Van t)er ?©uncc* 

'■?Tno glommt / St^xMi^mo! 

iD.mngercfimo/becinto ocrauo/ 0^4 
böto pcp Hua^ rtrgmiö / ibcßr be^ 
(lar crt bat ßantjc gem^ne lanbt t^^ 
iDit^merid crt/ bj? p<nc/i^unt>ert 
jtiiip^e 9^.I^>Cl1/^af reit ttlutite fcl)«l 

j n^fticn / effre gancFrtflHid? fw/ 

tciin»: Oer i>ctr jt.oc munte/ MU anbct frommebc tTimfi 

cjJrt^berman »cjrcrcn / wcnte b«t fd^al n«i bcMlvngc 

©eCGXXXVILlHrtikcl 
k mfmmnimb fcboHm tuten. t)^ Höffen mijften i^acb/pe Meaan- 

V-Ztj« gcmenc il4rtbt<Juercyttgceanieii/aUeiiri«a 
l»ert bcflrnct binnen unfcm Äante t>n^ burrinjtifcnt ^Uwtd)liä /w^ U ffnt gr^t tffte flennt / fii)4 b§ 

l^f rtt / nid)t ap<rtb«rt)< / Cx fd)al Dem Irtnbe ©djlic^ 
0£f ^o(o<n« GGXXXVIILlHmm A?l!no 6ömmt / tf?)illc(Imo / (^um^mtc» f^cii / rtucr ej?rt gdJAmcn / tt^ctttcdUr Ä«rf pde t>ifl* 
m«d?t bÄr g<w:pJ'*/ Äarf pe* 

(61 ocf fo boTAbcrt / iCrft J^entÄMbt ii« bdffem bage mtC 

tttlrfcrt morbttt34pcrt/Y€rtntg<rt fc^ben b«:bc / be W€tc 
l^flicf cff f c bo'btlicf / b«i fc^l m< Wf crn t^o wnrvol* 
t>y%<m gelbe / (Duer(i fdjege mit ejynerÄöJfen vnwriJ 
ivArynged fd)abe / baf bew'f n»<# w«r^/ fc^Alwi« b£# 
terrt/t»o «nbcrn fctjaben t^o entfolbjgein gelbe/ t?n6 
be njorbtwapf rt br^gcn/örtb b)? bm be ^i^wn^ taxt/ 
be fd^Al b<m tanbe trwloce vnbcrloee »xen^gef/Ö^o be Slitrera bj^j^enwinb« VAH 
tniböelbete b3? bem lOambo'rgcr bere / bat b^r 
Ht!be t^d tiHCeiibe fynboi/f^ fd^Uen be Btofcw bat 
beer unwert vitb b<^olb«i/ b*tr r^o fc^l fc< ßötff« 
vnfe« mfte tAnt><9 vttU^/lbMil^ mt^ üy(>f<f mlu* ©cGGXL. IKrttkcl 
Mno glommt / (f^tlkflmo / 

(ütnngciitcftmo/tXcrliitio «juarro/ 

jgct/r^0m5i?geitt>4g«rt fo t^o^oCi 

~ „ . J w ©nfcm ILanbc / »an Ixö ilant«« 

»fg<n buf€ti/eifK gßa ocöilanOce Dagc trarl>c&«/»n^ 
tmn bcrt anbcTd fticbr fJntx bcf^rtbcit e^fre bdopcn / 
b4t ^< anbaa Oen t>e$ tanbcs be|]c / nutt) / ftamtn / 
»nb \vyi)cy>t b^w^rbe / tbo crcn viib 0o gub< / x:j[?<rc 
bcrtjj>cmaiH)t^rt onfcm lan&t:/ 6em ful,|rcii mit WiSt 
hcn/f^m l'^mpe/rSd)t< vnb bcfmtrngebc cffte »or* 
fprcCc/ö^Jt men mit |>Perfi/ loffwcrötgcn ti5gcri t^nbe 
bcrugcrt »nt» ti.Jbrmg.n / bc fdvl öcn b^r »or b?rcrit/ 
e>(!id? marcf ^öbfcf /3ffct gafc/bar foban ©(^11» 
ric^) marcf ntc^t ?d'»bc bttakn/fc f<t)al brttKi4)te beut 
t^i^l"^'^/ "«^^ feggoi/ IPeiiftefr bar fo bc« 
wr|«cr/|o fcbal be neu feccgm mit ft»itcm Percfneiticb« 
»ftb evjt Qtccbfea ticmcbe/J)uffc "ZniMvo gefd)r^iic»t 
^F« bu|f<:mfül,ffenv4rc/vtf>btf?nt »>«bc b«uefeÄ'(cc 
j^ftrgpci viilmAd)t/vp ben bad^ B'mtc'Ö.irbÄrc/ AJiC 
b«t il*»;br goban f obcv»)rii vorwjl;Yßct« 1?"? 6cm t)avc na £l)ct(?i^cbötv>t / ^ufmt 

t)i:n tÄC^ öunte öfJWAlb/^^e €)?h gann gemciic JLan^t 

t»)?ltv)rct/bAt fc alicyatiyUetvylUn i)crfd)cvtxynQt 
tOrt/^n t)itftg<:»i t»Ägcn t^o p-^rtmit/Sll) c be 6f rauf 
tHafi b<0 tnvbbcöJ^Ccne / t>p öarltcr <D ffcn Camp / 
it>c& tnanbagce t>c V5;c(1erC)i>iff< vnb miDbelbiJffre/ 
Rotr<0 mrtcbc/ Jbc tnelborper boefftc/ »nb b< (D p 
f erbiiffrc bC6 ?Dvii]ttcbrtg<0 fbor ^e>9b</nnt a\Um fc^ßt 
t€ Prubt'/c)?rt jpbcr man by i^ovtid) maxd fchal bar jv« 
«Ifc bat t)or b<rt Dj^nbctt o^mca VJib g^ucn tvylmit 
aUe rattert »»japcn / ijyit jbtlicf 25urfdb<>p ^bunbcit 
gölbcri /€)>rt )?btUcf iDocffte b)>2>uf<nt golbt gtSlbcn 
ivol ^rt bem albcrrmgcjlc l>in*iiiic »oibricFr/f^ f^JÄt f»C 
fi€ri i!>iiflfr€ fc^cbcft/bclHmbern fc f4) >!lm »nb tt^llm 
tttiartbern bc bro'cffam (^'■^o/b^tniwcnlmnionbt 
tarn I X)nbc tyn iDocffcc Äiirfjpcl fd^ollm bm anbcrn 
fo bcfcn/ truwcn loocnvnb cebcn flraffeii / vnbe be 
3t5rtgc(Icn bc tticf>t t><bbc»t tf^o gcfwarcn / bcnnc t>n^ 
£.anbc0 frvbert tho »or^^gcb^ttgcn / UTo bc<fiier(?m 
vorfcUcri fd^oUcn tl>o ^oltcnC*t. 

©eGGXLII.:KrttkeK 

?Tuo ®ommi7t)oftcct)nl;un6cit vn^ 

vÖ4>0 )?arc/ am ©ontiauenbc ucr Kcmintf^ 
«rc/ 00 bcbbc mit fanipt vnb^mttc)?« 
, bracht/ t>rife0 gcmcnc« Äanbce tprgaiawni 
»nb xcxWtw bar p> gcl^clben ^cbbcn / ^£ffc 
jWW'c^ tn<w cff« ^t^u»« bwflcm bagc tvolben 
tn«rt bat guöt vorrollct>e / cffre Zeilen gciie/bat be* 
i»))flicf tt)«r</ iDc fd)al:rfg<ii ^iifc lanbt gebral'cn l;cb^ 
bm/0^>rric^ Äubfcfcc marcF/iPct^ft 6e guDer vti 
Dnfem tanbc Dar bauen gcnamcti / De mad) Den fcpa< 
ben ^ebbcn / vnbc fc^al ncno) trofi bitn /lanOf 
l^ebbm« 

V(S>t:tl)mct:/fefft 6cm J)mncrt /6c6e ^ti6« 
gcCo'ffr l?cb^e/ vn^ rrprb« Im b< guDer Q<namtn/ 
bea CoUen w^gcii buteit lanbfa/f o m^?^ wtb« 
b?r t^o raflert / oen '^nntn be e^m fyrtc gubcr Qcnai 
mm ^ffc / Unge bat bar x>ni[ »o'r ^(ft / X?iib 
bar gemene ianbt fd^al bcn pennen bar nid^t an vor* 
Ifitm/ X?rtb fd^albem jcnricn bar an byml bccir» 

©eCGXLIIILlHrttkeK 

?t 6cm mc m Cbttftt 

geborbt / 5>iif<rtf v^f]n->unb<rt 
y>n bem @^uenvnbb^rttge(^<tt 
yax</t><6 fortttauenbeö an bem 
bage Öartctt Selimni / ^fft 
bar ianbt ti)0 2>ttbm<r(d)cfi 
(icF i;or<it5?gef/ t>nbc x>p c((m> 
tiKrt/ bat *9cm anbt nabuff^ni 
bag</^^r b)'miciLanbe6brvd>c 
Cfftc prct »wrp b^^krt/ vnb bcn gcU'cf / # « J^rS? 
i>nb crlccö van i^suc ^>n^ gubt gefuntKrt/rp t>c fulffrcu 
tybt/ cfftc^manot ^inny^c Cnccl^rc annympf / tat 
fint öd)otrcn cffr<£)<ncn/cfftc«iil)cr butcnlanbefc^ 
b»: mit ixtx xvlxc t)p ^en anbcrn g^n / bc tiicd)tc fcfeplU« 
frcbtlocd l'yrt/bar nun bar ttJflrl;Afft/3«t btj^nba. • borbt / t>a{<nt »)>fjF|)unbert / j?« 
b^m 3(c^tvnbcbi>rtrgcj1crt/ »p bcii 
Soniwucnt t)or Öancri martmi/ 
^cffr b€ t)wlmad)t aller Bßr^pcl bca 
iLanbes iD<t^>narf4>m / VOi^u aIU 

Bat^pcl ficf t^o beuo'rtt barvpbc^ 

rÄbt(lag«t^bben/>?H3Cbrrt<^)t t>»ib bt^atiti/yn b<m 
©abc g«?pr)?rct »rtb gcbocr/ bar lanbt Dffrdb 
parat fcribcrttcri »nb prcbicantc« / mir bcm tvorbc C5>a* 
bca fo Dnberrt4>ret tjnb gcUrt/ bat öHc b« rptbomeliPc 
*>orbitntriy (fe alter ölecfcrc vor mala / borcfc bat gatt« 
t^t Hanbt r^o 2>it^mcrf4xrt/ »p gdoft/uormcfof iget/ 
t)nb firv gcmatift / X?nbe bo b(Jrd) bcn vorftd^tj'gerf 
petcr Gttj^it (jlljjgcr latett äff f^ggen/fo «cicb tt?p ^ol 
bcnbe/ Ö0 bcit bo nid^r bc|latcn7 trat vor rcdjt ^ b< 
6tcbe Btec^red nemebe / cyn ^bcr fdfjabett tl?o brj?n# 
gcnbc/cfff c ^U6 t>or rc4)t fÄbcr g^oen fd)M/yn beme 
b^r mmanbr fc^at tpvorbonbm c0te tpi>piplidt>t<c 
f9rt/55Ar bat ÜAnbt Uflatm »nt> bmaUn/htm i5w 
famoi poppen ^cym»d j0\^An/yn mmen bcsaam 
t^entLant>e&Aif^ef€d)t/Alfcbat <ymiant t^o heaorn 
fd)(ibm mit cvms SUd>t€$ Hemrte f<i)oibe tbo btytt 
^en/f&fftc fua mitc^mm &kd)ttd nemcbc fc^clbc 
rect)tfcrt)ic() »werben / SDe fc^al x>nbc mad) numtdana 
tncv fo tl)0 allen tibm t^o ftrf fStbtten/ eflf« b«>bbeii/ 
)>nber war^e^t tt)o tugertt>e/ cluert man p^tif 
ölec^tc / cffre göa t)t^ ftwem Barßpel bar ^e be^^rcti 
j?0 / bat loffwerbtge trjenne C^nfiltcf / ber e^rc 
»nbefm^ttiget fVn / vnbe n^gentid) fd^tfi 
(mge beltJuet^ / »ol fobane ved)t t^^t 
ftbt bringet / bc fc^al f^ner jßatt 

t€<lfytfcrbid}f^n/vnbcftn 
Kec^tgel(Jfr4kt^ 

^ebbenn« t X^ywclcf rm Kargpd vnb Kid^t« / bar b< rfafict. U 
XOoi e^me u(^tiQ f<i)cb^t]Qc t>p bripm »r(. fl*. 
)a)cC ficP bcropr »p tugc, {q, 
CS (ft ö< t ögc nid>t tiJntxii t|>or jl^tx f Ämctu ti^* 

ficf beropr vp bw Irtnbcs boccF« i>* 
iDcl bar flöget i?miit< ^ildgcii gflbcr» 

b< Zct}tmt>V(xtyQC t^p pmmbe rc^:(nU«* t^n* 
ücbc mAtcfi vcrbunbt j'egcrt böt boccf^ 

b4r f?CYt>)rgen bat t(d)U Kic^rc. ijp* 
ran f<tut>€n t>nb go'ncbcn fAfM. 
iBffi m\ iuüc b:r manb^irc Mqc. tu 
^< 0-^ gvfft »nbcr bc gejni;??^ b<f cf)crm)?ttgf. jtQ» 
i)e bm flnbcreri wrP0ct>»n bat Öcnt^/bAucii bc UrcbN 

fttJÄrcii. jrtqi* 
X>M\ fcixflrcn t>ttb prc|Tmt/»t^ j^ngcbrtrert n^c^^^«]«»^* 

cefff bar r wor« rcc^jt toge/na bcr bflgw ßi5bcr« rtf. 
t?rtri |<f>abcn bcr 2tc{>triibt>ertygw, irviif* 
Ißfff fc^be ^cf?^g</^^ft bcr 2ic^tvn^<vcrt;0en ^rr* Dan Icuettb^ygcr f>a»e/be t^o ntrtrfitx ffumpt, ppiii^ 
Van t)ot>« l?aue/C>c t^o matUl)c ^umpr« |;jtuq. 

^an 5c6 '?\tcl)tC6 btofc. ;cjct>. 

^Oati bob((lÄS<:/ w^l mit miml yn tym^ atiDan 
^uß bncFr. ppx>u 

XOO bat meit fc^rtl beralm cyticn (Irtgtn tHart. )pjc»n|, 
lEffr c^n man ^efla^m wotbc/yn iyntm laQe, jtjcir* 
Igjft man c^yncti b^brllogc / vrtOc ^^it nid)t 
bctalcn p^p^ 
<gffr me fdjolOc »enc «wcrgto tJmcbobrfldct). m> 
<ßrr wol bcrt aucrgluc« manbem rtd[)rc cnt^loe. )tici:t| 

tynce amr^mm Ulannte . wlQ« 
(Bfft ein jlögen mart iv^rbe mif^€t hntm ftlbes.pppiiti 
iSrftC)?« man gelingen wSxbeyn^ubem fxibe. pppv^ 
^ffc cyntViM bef<t)ulbct wpibc vmc bobtll«c^wri4 

van ©octicl) vullc6crt. ro^^t» 

^ffc tll4rigc(lagcti tt3^^tb^:/^?nbcr fiv^trar fä^nlutU 
X?ÄJi 6er bane cjneö boben '"OflniKö« ]c{f . 

Xüol fvncft rif^€(?<n bobrfleyr. )tlq, 
tefft twe &k^u bebt jkd) »tibcr ficf boft. rliii* 
ij^fft bc bm man vorfaren/ocf fdtwtxn eiagcbctt^tliiij^ 
iSjfc twe ebber mcr rtttgcH^ger »erben pinmcbobt* 

(Efft C3?rt eper|?cJrie gcfl^gfri w(frbe. rlvj« 
Ißfff <^tt vtl;S4rtbe Ä)j ff f<^ Ab<n bebe» i|. 

m \ mit Oi)öf jiagc. pUp^ 

«fft evtl m^n fynt huf^n^t votbwff e. tu 
i&ift tttJ« »rot)cr ttJÄticn cj?iiein ^ufc. 1^» 
(Crn j(»OfUcf man fdjol ©aicb allen v" f^mm ^pfe«liq« 
XPol öce Urtnb^d totbtatcn gcCör »ptxJrf. hYq» 
Von lyfl tcrt fc^btiv^ctlt <>>ncm mann« f^n ogc wxJm 

X?4fi rd>abm vp fingcr t>nt>c bumcrt. b^. 

Igfft cj^rt fdjabcrt Mqc by nadit töOir tjagc« Kjp, 
<6ifc5< ^egcncrfcfcaocii wcö&cr Waget. ||r* 
Brft^ <yn tnan fi<^ruc van Iv fliPcn fc^Alxii. (pf. 

ran fd)4öm txr Üorbcn tn^ lutuigcit^ Iriq^ 

Ifcfft fcl)a^e fcbc^c, Ijcuiu 

iBjft eyn tTlan vn bat »Äto^ac fdjÄoen wSthe IpvU 
iBfft t^n xtötbe artgetÄficf ^ii but cfftc acgcif, (jpvq« 
lÖOol bAt (d)Aben Ocyr »nartrjrngeö* Ijpwi?* 
Van bltcr g(5r< ütit> vuji (läge. 1«^ 

Urjfr iwm fync WcOtr u^rboi gcn^mcn cbbcr t^o 

tgfft ein tt\;)bib<nwiStb€ynt^n€&anbtvnt(drtAmti 

g^v'<» Unit/. 
ISflr cvn niArt i?mmc be& anbctn wüknyn fdkabm Upc. Ux^is 

9;)an famv>uecbtt)ttfte tho mc. imx* 

Van »c4?tj?nge mir fpiren efftc patcit. IjpjrF« 
lefff crncr )7n pynem Ök4)t< mit Äluffcgct^e wetc 
bcfwarr. ^ brcf« 

^att conem bccöd)tcn t)ee, Utx»n 

^att c*9rtcm himbt bebe (rf)aDcrt bebe, Ijrrriiq» 

XV^l i^^n qwicP vtbjleipt nflcbtf^bcft« Icrcv» 

iDebe tnif geaalt Oem anbem pyn torne ettet» Ict)c»|» 
aUe tn(5l<rt t>nb gröftbe fc^tfllen fo> w^fert» 

<gj]t j>bt w^m gebaben wiJrbe / ^e Jldttbtweer t^a 
matenbe. ipppw» 
XOdt evtl ^ar fd)op »nber ftcf rtd)t<ri mad) . jpc* 
Vm Itfli^ett fd)i»bert/b«n fr^be barna rob^rercnbe. pcj* 
X>4rt paiib'9iige/^(ed^te6/cB»j?lbe/»nbe lNlu(ft» Fcq, 

90cin 6e6 ßanöee rcpfe, xcnu 

Ä!rft ejoti Canbr fammclt gefedif txtSubc, rciiii* 
iS/fcbar c^rte rül^nge gcmA^a w^rbe^rtbcmBrtm« 

tnette. ^ rc»« 
Vnbe iVje bar pulucfl ejpiiett tHan baU* pcvU 
X>An perbclf ope / (D (]e»t/ eff rc Ätibem vce« jccrq« 
CSffc ein mit bem anbem gubt r^o menc It^cbbe. )t:ct>i'{]f# 
Ööftre (D^watMisbac^ rd[w(mc»i x))?rcri/ vtibbe« orp 

fcrt ^ribac^ <$ttbetnfij>geii tnane, itcte. 

fope. CJt her {wctbtf^^tn/biacfct tcSxbttxn tho f<yp# 

barC.^ffcrtad'cr qrr^bt vnt>€ f xy JUmjXtnchr uUt 

« . Cm* 

Sjv toc p / brxfl=f rrff ^1r< t>p. ^ 

Kffr evtl Ulan i^tOtx acl et r :>o bure. cv* 
i>c t>ar acfcr t^an ^em anotn» eof^r» 
X)afi r«^rmuiit)cr|d)op nalatm ^J)ft^er. ct>i|, 
ICrff »»^JlafcM tpn&ct cbr tocrmunt ntcbr wtrtn / X)n\>c 
XDol bmi «nDcrnbctiimpt \in üoifTiurtöcrrd;op* ct?m* 
Van ect)ulDr tD^göi brjroruinluDf» Ctr* 
O^ffr be i>^"r.nönt>cr 4cFcr oorPi^^x«» (Zp. 

iCfft d'fi man werc toritimf c^ncr^öf^dTroiit«»» cpi^ 

iüfft €rn man t)et t)f gun^trc^c tynt>tt. Cjc t). 

i)cOc ficf bibyn^en Wcly yn fr^^e, ci:p|« 
neu »roor fdjal gau< *>or«^airt vn bcö ^tubtmA* 

<^fFt «t« Sfouax ftSvue / €<r be man, Cjcwi?. 

ierft <rn tnari id)x{ tkba van jicf bon, cppf, 
iSyn PM^aten ^rouArc fc^AU^rc tUba mit Mtnan^t 

XVAt ein ftouox ^r<m hrftttt »drg?it<tt mÄcf), cntt|' 
)[X>at <vii \>or^ium rvyl/bv Ivtiff a ol nuicht. c rrn'q^ 
XX?«r evtl vorgfticn wjf^l/wen bc ir|t fxand mu^ cntr . 
iCj^fr <v»i fr)>eÖ< »rtb ^<&t>< b«r nwc brenc rp. crr»^* ucn. (tjritvui« 

l£^n Porlauct ^Jncf frpaacjö Bregen v^ttnunt^cprv* 

tgfft (jcf evtt ^urtcffronwe |3i5Iucfi »otlauebe. cjctcij* 
Iß^rt 3urtcf froiinre Uuet Iren «cFcr ftrcr öu(?cr. crrjcii?» 
Igffr cm man fv»ier boc^ccr mcOcgtii« marrccaf. crjrru^ 
fgjfc <)?ti man acf <r fttr cc wo r mct t g^yfjft«. (Lpvpv* 
Itrft c^n man fvncm w^i« fc^olbe ticoa tögcii.ccric»! 
Iß,fc <yn man ^Obe c))ii<n örobcr / cflTrc 0ü|l<r# 

igfft van örcnlJttJ^crn wcfcf fni<be etilen g^)rte.cJt:rrt>^^ 

tn acfer» Cp)t]ttr« 
Van mad)t »Igen b«r Heber / effr eyna tnatt« XX)3?ff 

fiJtm. Cpl4 
ISfff tn»»« finct (ymn 2)cc^)ter mer geoe «en bet 

Artbern (Crl;^ 

[fr ein man van ficf bon (d^olbc Stovtm war. cjrlit^ 
60 fe^al t?e i»j?tiife tlcber »f^ bprt. ncliiq« 
CSrfr e^n tHart met bebbe ^cffr affeie^ptt« CHv» 
r ejon tHa n nur ty^iin l>«fft alfc cjne» CvlvU 

Wart epnc6 rt?)an6 Ixrtv^ixV, i£.x[\>i\. 

Van beUr^^ttge ',^routren vnb tHanf». cplvU^ 
^ßt ty>n iXian (1 iriie »nb were v^l 1 4)i5Ct>ic^?. criir* 

Jfclft ttve pn a,ü6crii cne tvcccn» ÖlL 

5COoI ben mebebel mr.mn fdiaU C(f < 

t5aft iDv te rbo matenbc/ au« bebe t^ett t^o tor 

ptod)/ vnb Porten id^off/fäyoiUn fr^be ^ebbeft, dii, 

W9 vll eyn itytimAn mad) n(fmen baten bjfee, eluj rf c f d)op/tf(ivmii>c btfd)ul6cr tvpr c| 

XVox €UK t>>^tc ^etJr/bav boxt \c em tl>o n ifcnbe. c\x>iu 

Vm wi^c vn^i (]^gc / t^o maecnDc. c!i>, 
l^lfr Hage vdU vmmc P^^Qc/yn cymr anbtrn telbt^ 

OJfft C'yncr mitm;^ucl t>arct adcx /cbDcrmir gc^ 
iwalr vor cynca «nbcrn plocc^ gt"3^' d^"« 
itffc €^nem fync plocct) cbOcr buwtahl wp'rbctbo 

bem anbcrri fürten fdjdfTcfFfe t(Jrff cntfp'rcr. chiu. 
X)an ctcn t>orfe t^o enrfo'ren&e, cljcui 
Bfff ^V"««« gubt Qcnamm ir<Jrbc^it gubcm frit>e, cl|:© 
olöcr/bcbc (lc)?r 7« tapiff ntflit cOcn. cljct))*, 
JßrP' «T" frowwcRJcrt gcujdrpm vart bem p^rbacltt^qj 

Jfctft cpn '^£Koi\m a iJjSuK^t mx bünkxlmi 

(crfc eyn manf^n pctbt tvot bimbc. djcijc. 
Ißffr «ner froutrcrt Ixc tleber gfitamcft W(^rb€ti.CLXX 

fBifc €yn Dnbcrö<J){:et ^rowwe ttotbe 4«ctef4f?cf. cf^cq« 
eSfft cm frouwc cobw »yuncffroac vncf c: w(5rbc clppiq 
XV A hy t>AQc I mit voxM cjijcö «nbcrcn ^ng 

ö> cf «böcr b V «adjr t^ben effrejjbf fdbcgc* tXpp^. 
^C^f^ ej^ncm fync ^<;wc gcnamc/i wp'rbc / vt^ ber uclöt^ 
marcff* clrjt»/» 
oyii trjiJtt fege Art f^ncr vp'gcJbobm* djtjtv^* 

buwctcn tl)0 fittcN'm Cl^pm. 
^^ttynbin\m^ixnt'^<>m bwwbe. dri^ijj. «Srff hmebt vp cpm Aribetn mxt CLXXX* 
^JOan cpncm ©tcom^an^Oie, Ctau» 

CSjfr ml belögt worOc mir tlodcn t^o ^orte, clFicriq, 

^an t>ol|cc tbo mmmk."' ClxxTvtu 

CSffc c^ii tn;»n (Vnciti »oI(1e fc^ulbt g<a<4 cte»tq* 
Vcttcyn 3arcft» clpppiu 

%)att mc^e tbo ncmcn^c. 

9»)art ted)t tl)o ^cumC^e, (Cx'cO. 

iSffc ttjol rt^gcfrtnr wert ran bcalanbceacgcmccdtj 

fJ^ifc evtl tUan U<t^ct>c ed^ulor, cpcv» 
Van Äp'rgm vt^ t^o fctrmt>c. c]cc»i« 

Cßfft c^rt meoe ncme cvrtw anbem^iii f^ne fc^.cpcvi^ 
Vah tViau/wic^te/mm vnb pimWß crctp. 

»;ol Dem antxrn fpftcft an pfn röc^fc vnbfere. ccii\m 

Van ibiifTc« tl)o tJoitnOc. öl£ui?. 

XVenm b^r ^rtr • , fcb vc^ fcii fd^öf. ccvqf. 

e 4 itfft ^ffc ttci öorftop t>ncyn^wiStt>M mit brande, ccjcl 

panbynQc, -( ^^^^^^ 
XXJcfi einer trerr torb^^ber/tcr er« fwÄm xid)U ccpl^ 
ricn fitrtrnc rcctt / |chAl nur «Ifc twvc tmmc ihm I 

»mmc ^rcri hrdfc. ^^^^^ 
iCfft tyn mön (Ip'rue/ ttibc kucbc Jrouacn cbter 

^ffr e^n tllait (](JrD< »nb bcbbr neue fytibcr. cc]ti>i^, 

rpperi t3oimmi<nr tl;o triAielb« tumpt / »nb t^or 
-^c^bc WÄncf . C C X X« 

©0 fcbal^brrtlk Öonnrtucnbc t^cr^eybc marCrt 

U)or crn Buifd^op »cgc l^cbbeö / bc ^^lUogcftttct 

U>or mcn nnteyncm 5)cbcn XLK^Äm f^cr b>»cröf|e 
fiböl. cfjrrrtf. 
cefff c^ft »rub<e«<d)t fd^A^m fr^ge / tmien fxt« 

CHfff ein |]<4)ftf ei'rteti qtfflbcn fofc« bc "fit b^bbe, c<Tr»]t?* 
«^rfrcm frpiiwccfrc viittcFfroutte fci"><l^r^ frcg^fcrri» 
^^Pw cyn gejl^acrj wprbc / vnb< ^<0(>< iDv^'c^):« Vtt6< Qt5(!erö / »nbe neue ©Jit»* CCrricf« 
G>0t>«fi rcc^c alft cyn Ocjf / fo trcO^cr t^o ent fangen« 

K?4rt vn^ibrutctn bc(x/w<it bat g ctbcn fcf*a!. ccjtjrr iij, 
V4ii ifÄl«:rt/tt)or tnlöe mcn 0< metcn fc^aU ccjrjtrwiq« 
iJ^fft ^>ouacen effte ^fiincf frourvtn / tragen cfftc 

van ^iT mänte. (S^tm'o^. 

)0<itt gööcrcft &e jpn »nfcm lar^^c ©orpmum vnbt 
fd)y[Un baten, ccjcjpjwq» 

X)Art Hüffen/ wAvpifan ebber tlTortwapett. ccrrirviq» 

Vm tlliöOelbcCT / b4' b)? b«m ^4i»p<Jr0ar becrj^o / 
effcegcfdr« wcrr» ccppvip* 

lß|fr yemoiibr butijn Jla/ibca rynctt bac^ »an bee Ifjn^ 
bw w^gen i»arct. CC^Eil* 

Wenrwa be a>o<|fr< ^rfdjouw'jngc bOil fctjc^Uen / 
»nb tt?or. fcrl(# 
Collen g\ff r ym larbe t^o holpert» ccjrl^